پیوند به
موقعیت وب

 

بررسی مقایسه¬ای تأثیر دوره¬های آموزشی کوتاه مدت حضوری و غیرحضوری بر توانمندسازی اجتماعی کارکنان

نویسندگان: ناصر ناستی زایی* حسین جناآبادی** مهدیه هزاره مقدم*** نازی ناستی زایی****

* نویسنده مسئول: دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان n_nastie1354@yahoo.com

** استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
*** کارشناس دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
**** دبیر آموزش و پرورش شهرستان سراوان

                                           Pdf

چکیده
زمینه و هدف: یکی از اقداماتی که سازمان¬ها برای تجدید حیات و نوآفرینی در برابر تحولات محیطی و به منظور توانمندسازی کارکنان خود می¬اندیشند برنامه¬ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه¬های آموزشی کوتاه¬مدت می¬باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دوره¬های آموزشی کوتاه¬مدت حضوری و غیرحضوری بر توانمندسازی اجتماعی کارکنان انجام گرفت.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که تعداد60 نفر از مدیران و معاونان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان زابل، در دوره سه روزه رهبری آموزشی که در اسفندماه 1388 در آن شهرستان برگزار گردید، شرکت داشتند و به عنوان نمونه آماری در دو گروه کنترل (آموزش به شیوه غیرحضوری) و آزمون (آموزش به شیوه حضوری) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده¬ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته بود که به بررسی 4 بعد سازگاری، تسهیم اطلاعات، مسولیت پذیری و کیفیت روابط می¬پرداخت. پرسشنامه¬ها در دو مرحله، قبل و 2 هفته بعد از آموزش، توسط کلیه نمونه¬ها در دو گروه تکمیل شدند. در ضمن برای تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق از آزمون T برای گروه ¬های مستقل با کمک نرم¬افزار کامپیوتریSPSS14 استفاده شده است.
یافته¬ها: دوره آموزشی کوتاه¬ مدت حضوری نسبت به دوره آموزشی کوتاه¬مدت غیرحضوری در توانمندسازی اجتماعی و ابعاد چهارگانه آن (سازگاری، تسهیم اطلاعات، مسئولیت پذیری و کیفیت روابط) مؤثرتر می باشد.
نتیجه¬گیری: با وجود برتری آموزش¬های کوتاه¬مدت حضوری نسبت به آموزش¬های غیرحضوری بر توانمندی اجتماعی نمی¬توان از این نکته غافل شد که شرط اصلی توانمندسازی کارکنان، آموزش (چه به شیوه حضوری یا چه به شیوه غیرحضوری) می¬باشد و ناکارآمدی آموزش¬های کوتاه¬مدت غیر حضوری نیازمند آسیب شناسی است.
 
واژه های کلیدی
توانمندسازی اجتماعی، آموزش های کوتاه مدت، دوره حضوری و غیر حضوری.

بازگشت