پیوند به
موقعیت وب

 

بررسي نگرش و عملكرد موتورسواران شهر يزد نسبت به استفاده از كلاه ايمني در سال1389

نویسندگان: دکترمحمدحسین باقیانی مقدم*راضیه ذوالقدر**جواد غفارزاده*** مهدی دشتی***محمد آرام***

*نویسنده مسئول: دانشیار گروه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی - دانشکده بهداشت یزدتلفن: 09131520732  yahoo.com     @ Email: baghianimoghadam
** دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش بهداشت دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
*** کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

                                                     pdf

چکیده
سابقه و اهداف : حادثه به عنوان رویداد غیر منتظره و برنامه ریزی نشده ای تعریف می شود که می تواند موجب آسیب شود. ترافیک ومشکلات مربوط به آن یکی ازمهمترین مسائل جوامع صنعتی بوده که حل آن منجر به توسعه پایدار وحفظ وتامین سلامت نیروی انسانی می گردد. در بین کاربران جاده ای، موتورسواران بدلیل متحمل شدن بیشترین خسارتها به عنوان کاربران پرخطر راهها خوانده می شوند. درحالی که استفاده از کلاه ایمنی میزان مرگ و میر و آسیبهای جدی ناحیه سر موتورسواران را 45-20% کاهش مي دهد آمار سازمـان جهـانی بهداشت نشان می دهد که حـدود 25% قربانیان حـوادث ترافیکـی از آسیـبهای مربـوط به   ضربه های مغزی رنج می برند.لذا بر ان شدیم تا میزان نگرش و عملکرد موتور سواران شهر یزد را نسبت به استفاده از کلاه ایمنی جهت برنامه ریزی اموزشی بسنجیم.
مواد و روشها : این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی مي باشد  که در آن 210 نفر از موتورسواران شهر یزد به صورت نمونه گیری خوشه ای از 5 بخش شهر یزد به طور تصادفی انتخاب شدند. در این بررسی، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه های تکمیل شده به صورت کد وارد کامپیوتر شد. داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS11.5 تجزیه و تحلیل گردید واز جدول توزیع فراوانی و تست ANOVA برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها : نتايج گوياي آن است كه ازنظر سني بيشتر موتورسواران با 6/37% درگروه سني 20-17سال قرارداشته اندو 6/48% ازآن ها داراي گواهي نامه و514% فاقد گواهي نامه بوده اند. همچنين نتايج نشان    مي دهد که بیش از 1/98 % عقیده داشتند که استفاده از کلاه ایمنی احتمال صدمه به سر را کاهش می دهد. داده ها گویای ان است که فقط 3/43 درصد از افراد جامعه مورد بررسی از کلاه ایمنی استفاده می کنند و همچنین 7/56 % نیز فاقد کلاه ایمنی هستند و لی از کسانی که ازکلاه ایمنی استفاده نمی کنند  9/58 % از آنها قصد استفاده از کلاه ایمنی در آینده را دارند طبق نتایج میانگین امتیازات نگرش افراد زیر 17 سال57/4+28 55 و عملکرد این گروه سنی 57/ + 1از 3بود همچنین میانگین امتیازات نگرش افراد 20-17 برابر77/6+08/55 می باشد و نمره عملکرد افراد 20-17 نیز 74/ +54/1 می باشد.
نتیجه گیری: یافته دال بر آن است که استفاده از کلاه ایمنی ماهیتاً رفتارهایی هستند که تمامی افراد جامعه عقاید نسبتاً مطلوبی را نسبت به آن داشته و نشانه رشد آگاهی عمومی نسبت به این مقوله می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که میزان استفاده از کلاه ایمنی در جامعه مورد بررسی نسبتاً پایین می باشد.لازم است مسئولین اجرائی کشور با انجام اقدامات لازم میزان استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران را ارتقاء دهند.
واژه های کلیدینگرش،عملكرد،موتورسواران،كلاه ايمني

بازگشت