پیوند به
موقعیت وب

 

بررسي وضعيت بهداشت و ايمني محيط فيزيکي مدارس ابتدائي دولتی  شهرکرد  در سال 1388

 نویسندگان: زهرا صالح پور دهکردی* فریده یغمائی**

علیرضا  اکبرزاده باغبان
*** صفیه حسین زاده****


*نویسنده مسئول:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری(گرایش مدیریت بهداشت) شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تلفن: 2220016-0381 همراه 09381331547 salehpour2007@yahoo.com
 
**دانشیار - گروه بهداشت - دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي
***دانشیار-گروه آمار- دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
****مربی - گروه بهداشت - دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                                       Pdf
چکيده
سابقه و اهداف: در حال حاضر، در كشور ايران حدود 6 ميليون دانش آموز در مقطع دبستان مشغول تحصيل مي باشند. از آنجائي که دانش آموزان ابتدائي  به دليل خصوصيات جسماني و عادات ويژه رفتاري، بيشتر از بزرگسالان در معرض خطرات محيطي هستند، رعايت بهداشت محيط فيزيکي و ايمني مدارس، نقش موثري در سلامت دانش آموزان دارد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت بهداشت محيط فيزيکي و ايمني مدارس ابتدائي دولتي شهرکرد درسال 1388 انجام گرديد. 
روش بررسی: در اين مطالعه توصيفي، کليه 37 دبستان دولتي شهرکرد به روش سر شماري مورد بررسي قرار گرفت. جهت جمع آوري اطلاعات ازچک ليست 105 سئوالي پژوهشگر ساخته که در 4 حيطه تنظيم و طراحي شده بود،استفاده شد.اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا تعيين گرديد. پايائي ابزار به روش پايائي بين نمره دهندگان [1] محاسبه گرديد. جهت تحليل داده­ها از نرم افزار اس پي اس اس، نسخه 16 استفاده شد. براي دستيابي به يافته­هاي پژوهش از آمار توصيفي استفاده شد.
 يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که وضعيت بهداشت ساختمان مدارس در 100درصد مدارس دخترانه و پسرانه مناسب است. وضعيت وسايل و تجهيزات در6/52درصد مدارس دخترانه ودر 9/88 درصد مدارس پسرانه، وضعيت امكانات بهداشتي در 2/63 درصد مدارس دخترانه و در 8/77 درصد مدارس پسرانه و وضعيت ايمني محيط فيزيكي در 2/ 63 درصد مدارس دخترانه و در 7/66 درصد مدارس پسرانه نامناسب بوده است. همچنين نتايج نشان داد وضعيت بهداشت ساختمان مدارس با ميانگين و انحراف معيار 1/3 ± 6/75 بالاترين امتياز و وضعيت امکانات بهداشتي با ميانگين و انحراف معيار 4 ± 2/31  کمترين امتياز را کسب نمودند. نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش وضعيت بهداشت محيط  فيزيکي و ايمني  مدارس ابتدائي دولتي  شهرکرد، با نارسائي­هایي
مواجه است.  با بررسي و ارزشيابي مداوم مدارس مي توان بر اساس يافته­ها، جهت بهبود وضعيت  بهداشت و ايمني محيط آموزشي برنامه ريزي نمود وگام موثري در راستاي سلامت جسمي، رواني و اقتصاد جامعه برداشت. 

واژه های کلیدی
بهداشت محيط مدارس، ايمني، مدارس ابتدائي، شهرکرد

 [1]Inter - rater

بازگشت