پیوند به
موقعیت وب

 

بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 88

نویسندگان: دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد* مریم هداوند خانی**     جواد شیرازی*** عارفه دهقانی تفتی
****

*دانشیار دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
**نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد    Email:MaryamHadavand912@Gmail.com شماره تماس:  09125916762
***دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
****کارشناس آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

                                           Pdf

چکیده
سابقه و اهداف: پوسیدگی دندانها و بیماری های پریودنتال ازجمله شایعترین بیماریهای بشری است و بخش مهمی از وقت و هزینه خانواده ها را به خود اختصاص داده است.صاحبنظران دندانپزشکی بر این عقیده اند که تنها راه کاهش پوسیدگی و بیماری های پریودنتال روی آوردن به امر پیشگیری است و در این میان مدرسه نقش بسیار مهمی در ارتقاء سلامت در مراحل بحرانی دوران کودکی و نوجوانی ایفا می کند.به منظور رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی دانش آموزان، باید آموزش معلمین و تقویت مداوم آن مدنظر قرارگیرد.
مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی و نگرش وعملکرد معلمین دبیرستانهای ناحیه یک شهر یزد درباره بهداشت دهان و دندان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که درسال88 در مدارس متوسطه ناحیه 1 شهر یزد انجام شد.210معلم که با استفاده از فرمول نمونه گیری بدست آمده بود بطور تصادفی انتخاب شدند. تعداد 10 مدرسه از مدارس مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان از نقاط مختلف جغرافیایی شهربطور تصادفی از لیست مدارس انتخاب و کلیه معلمین این مدارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پیش ساخته که روایی و پایایی آن توسط محقق تعیین شده بود استفاده شدکه حاوی 7سوال دموگرافیک، 19 سؤال مربوط به نگرش،8 سوال آگاهی و 3 سوال در مورد عملکرد بود. داده ها با کمک نرم افزار آماریSPSS 11 و با استفاده از شاخص های میانگین، انحراف معیارو درصدها توصیف وبا استفاده از آزمون کای اسکوئر،کروس کالوالیس و من ویتنی تحلیل شد.
نتیجه گیری: از تعداد210نفر معلم 54 نفرمرد و 156 نفرزن بودند متوسط سن افراد مورد مطالعه98/4±37/37 بوده است. که میانگین نمره آگاهی افراد مورد مطالعه 43/2±88/13بوده است. میانگین آگاهی با جنس و وضعیت درآمد از لحاظ آماری معنی دار بود(05/0 .(p<همچنین با توجه به نتایج به عمل آمده با افزایش سن میزان آگاهی معلمان از بهداشت دهان و دندان افزایش می یابد ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نیست. میانگین نمره نگرش آنان 42/3 ± 34/10 (از کل 19 امتیاز)بود. ولی میانگین نگرش با هیچکدام از متغیر های دموگرافیک ارتباط آماری معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتايج اين مطالعه ميتوان گفت كه جهت بهبود كيفيت بهداشت دهان ودندان در مدارس نياز به افزايش آگاهي معلمان با استفاده از دوره هاي بازآموزي توسط افراد مجرب، تجديدنظر در محتوا دوره هاي بازآموزي و افزايش سطح علمي اين دوره ها وجود دارد.

واژه های کلیدی
آگاهی،نگرش،عملکرد،معلمین،بهداشت دهان و دندان 
بازگشت