پیوند به
موقعیت وب

 

بررسی  پتانسیل بازیافت و مدیریت پسماند های شهر اردکان 

نویسندگان:دکترهادی زارعی محمودآبادی*مسلم چابک**فاطمه مرادی محمودآبادی***  


*استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد میبد
آدرس: يزد- ميبد - دآنشگاه آزاد اسلامي- دانشکده کشاورزی- hadyzarei@yahoo.com تلفن 09131527535

 **دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
***دبیر آموزش و پرورش شهرستان میبد 

                                                 pdf

چکیده
 سابقه و اهداف : بازیافت به تکنیک ها و روشهایی گفته می شود که بر اساس آن موادی از زباله که قابلیت استفاده مجدد را دارا می باشند، تفکیک و به چرخه صنعت و طبیعت  برگردانده می شوند. در این تحقیق، در راستای دستیابی به یک برنامه مدیریتی، پتانسیل بازیافت پسماندهای تولیدی شهر اردکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش بررسی : جهت شناخت مواد متشکله پسماند بر اساس آخرین دستورالعمل های جهانی،نمونه برداری از مناطق مختلف شهر اردکان (ده منطقه) به مدت ده روز در نیمه هر فصل و برای دوازده ماه از تاریخ 1/5/1387 لغابت 30/4/1388بطور جداگانه انجام گردید.
 یافته ها : یافته های تحقیق دلالت بر این مهم دارد که از 3/ 35 تن در روز پسماند تولیدی در شهر اردکان،53/58% پسماند ها  را مواد آلی 9/8 % را کاغذ، روزنامه و مقوا،8/3 درصد شیشه ،3/6  درصد فلزات و 1/10 درصد پسماندها را پلاستیک و PET تشکیل می دهد. در مجموع حدود 63/87 درصد پسماندهای شهر اردکان قابل  استفاده مجدد (کمپوست و بازیافت) می باشد و با توجه به اینکه 29 درصد از آن را پسماند خشک تشکیل می دهد، روزانه حدود 10 تن پسماند خشک قابل بازیافت می باشد. در مجموع سالانه حدود 5/12535 تن پسماند تولید می گردد که از این مقدار حدود 3656 تن را پسماند خشک تشکیل می دهند. 
نتیجه گیری:
بر اساس داده های برآورد شده قيمت كل اجزاي بازيافتي در روز 18292400 ريال  مي باشد كه رقم قابل توجهي بوده و مي تواند جوابگوي بخشي از هزينه هاي مربوط به جمع آوري، حمل و نقل و دفع نهايي پسماند شهر باشد. با اجراي برنامه بازيافت در مبدا توليد علاوه بر اينكه در مواد اوليه صرفه جويي مي گردد، شغل هاي جديدي نيز به وجود خواهد آمد، همچنين از آلودگي محيط زيست كاسته شده و از انتقال بيماريهاي ناشي از پسماند در جامعه به ميزان قابل توجهي پيشگيري مي گردد. 

واژه های کلیدی
بازیافت، مدیریت، پسماند های شهری، اردکان

بازگشت