پیوند به
موقعیت وب

 

بررسي تاثير آموزشهاي ارائه شده در آموزشگاههاي صنوف بر آگاهي وعملكرد متصديان 
وكاركنان صنوف مواد غذايي در زمينه رعايت بهداشت فردي در محيط كار در شهر شيراز، استان فارس


نويسندگان :
دكتر محمد رضا حيدري* افشان جوادي** پريسا پور كهنوجي***

* نویسنده مسئول: داروساز- MPH، معاون فني مركز بهداشت استان فارس نشاني: شيراز، خيابان زند، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، طبقه چهارم، معاونت بهداشتي  heydari280(at)yahoo.com 
 تلفن: 2122346-0711

**كارشناس آمار و مدارك پزشكي، مركز بهداشت استان فارس
***كارشناس بهداشت محيط مركز بهداشت استان فارس

                                      
                                             Pdf
چكيده
 
سابقه و اهداف: بر اساس مطالعات گذشته رعايت بهداشت فردي در افرادي كه با مواد غذايي سر وكار دارند، نقش مهمي در پيشگيري از آلودگي و بروز مسموميت هاي غذايي ايفاء مي كند. طبق آئين نامه اجرايي قانون اصلاحي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كليه صنوف مي بايستي در كلاسهاي آموزشي بهداشت اصناف شركت نمايند. در اين مطالعه تاثير آموزشهاي ارائه شده مراكز آموزشي مختلف جهت آگاهي و عملكرد صحيح كاركنان و متصديان تعدادي از صنوف  كه حرفه آنها در ارتباط  مستقيم  با مواد غذايي بوده و نياز بيشتري در رعايت بهداشت فردي در محيط كار داشتند ارزيابي شد.روش بررسی: اين مطالعه بر اساس ارزيابي 58 نفر انجام گرفته است. شيوه تحقيق در جمع آوري اطلاعات مشاهده و پرسشنامه ميباشد. سوالات بر اساس فراز 15 ماده 13 قانون اصلاحي مواد خوردني، آشاميدني،  آرايشي  و بهداشتي و آيين نامه هاي مربوطه به آن تنظيم گرديده است. نرم افزار   SPSSجهت  تجزيه و تحليل  اطلاعات موجود  به كار گرفته شد.
یافته ها: نتايج مطالعه بيانگر اينست كه 4/96% از افراد مورد مطالعه بطور مستقيم  در تهيه مواد غذايي دخالت داشتند. ميزان آگاهي اين افراد قبل و بعد از آموزش دارای اختلاف معنی داری بوده، اما در ميزان عملكرد اين افراد قبل و بعد از آموزش اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتیجه گیری: آموزشهاي ارائه شده در آموزشگاه ها اگر چه توانسته است تغييرمحسوسی درمیزان آگاهی افرادایجاد نماید امادر وضعيت عملكرد افراد تاثیری نداشته است. اين امر می تواند ناشی از شیوه نامناسب آموزش، زمان ناکافی یا غیرمناسب و یا عدم اعمال موضوعات آموزش داده شده در زمان نظارت توسط بازرسان باشد. 

 واژه های كليدي دوره های آموزشی صنوف، آگاهي،‌ عملكرد، دخالت در مواد غذايي، بهداشت فردي
بازگشت