پیوند به
موقعیت وب

 

مقایسه کارایی رآکتورهای منقطع و لوله ای در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب مصنوعی نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی UV-C ‎/ TiO2

نویسندگان: دکتر محمد حسن احرام پوش* دکتر سید غلامرضا موسوی** دکتر محمدتقی قانعیان*** سجاد رحیمی**** دکتر حسین فلاح زاده*****

* دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
** استادیارگروه بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
*** استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
**** کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
*****دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

                                                   Pdfچکیده
سابقه و اهداف: رنگ ها موادی با ساختار پيچيده بوده كه در نتيجه مراحل مختلف صنعت نساجي نظير رنگرزي و تكميل پارچه به محيط زيست وارد مي شوند. رنگ متیلن بلو یکی از رنگ های کاتیونی بوده که در حال حاضر نیز در صنایع نساجی کاربرد دارد. فاضلاب های رنگی صنایع نساجی یکی ازمنابع مهم آلودگی محیط زیست اند. این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی آزمایشگاهی است و هدف از انجام این تحقیق، تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحریک شده با پرتو فرابنفش (UV-C ) با استفاده از رآکتورهای منقطع و لوله ای2 است.
روش بررسی: غلظت رنگ، غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و میزان هوا دهی از جمله متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق بوده اند.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ متیلن بلو ارتباط مستقیمی با زمان تابش پرتو دارد. تمام آزمایشات در شرایط خنثی 7pH: انجام شد. بهترین نتیجه حذف رنگ و COD در رآکتور منقطع به ترتیب 100 و2/42 درصد بود واین در حالی است که حداکثر حذف رنگ و COD در رآکتور لوله ای 93 و 8/47 درصد در غلظت 2/1 گرم در لیتر نانوذره دی اکسید تیتانیوم و زمان 60 دقیقه حاصل گردید. همچنین با افزایش غلظت رنگ، سرعت حذف رنگ کاسته می شد.
نتیجه گیری:در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از مدل منقطع جهت حذف رنگ وCOD کارایی بیشتری دارد وبا توجه به کارایی حذف مورد نیاز و استاندارد های تخلیه پساب می توان آن را در مقیاس های بزرگ تر نیز به کار برد.

واژه های کلیدی
رآکتور منقطع و لوله ای، فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم، حذف رنگ متیلن بلو، فاضلاب مصنوعی نساجی
- Batch reactor
2- Tubular reactor

بازگشت