پرسشنامه رضایت سنجی از پرسنل تشخیصی و درمانی بیمارستان افشار یزد