انتقادات وپیشنهادات بیمارستان شهیددکتر رهنمون

انتقادات وپیشنهادات بیمارستان شهیددکتر رهنمون

این فرم به منظور ایجاد سازو کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثروبرخورد مناسب کارکنان با مراجعین و رضایتمندی آنها طراحی گردیده است تا مشکلات و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت ارباب رجوع هستند را ریشه یابی می کند.