شاخص ایمنی کشوری

شاخص ایمنی کشوری

با توجه به لزوم ارسال فوری گزارش وقایع نا خواسته تهدید کننده درمان (موارد 28 گانه)، در صورت وقوع هر كدام از موارد زير در هر شيفت فرم ذیل تكميل گردد.