فرم ثبت نام واحد تربیت بدنی

فرم ثبت نام واحد تربیت بدنی

تکمیل فرم ثبت نام واحد تربیت بدنی برای تمامی دانشجویانی که واحد تربیت بدنی اخذ نموده اند الزامی است.
در غیر اینصورت ثبت نام واحد تربیت بدنی کن لم یکن تلقی می گردد ضمنا دانشجویان توجه داشته باشند با گروه های غیر مرتبط واحدگیری ننمایند که ترتیب اثر داده نخواهد شد.