فرم درخواست کاربری HIS

فرم درخواست کاربری HIS

همکار گرامی جهت ایجاد کاربری his فیلد های زیر را کامل کنید .توجه داشته باشید تمامی فیلد ها باید تکمیل گردد.