نظــر سنجـی از کارکنان

نظــر سنجـی از کارکنان

همکار ارجمند: پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده که بتوانيم نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي بيمارستان ، مورد سنجش قرار دهيم.از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه ريزي هاي آتي به بيمارستان هديه نمائيد. اگر همه نظرات را نتوانيم يكباره به اجرا بگذاريم اميدواريم به مرور زمان به اين مهم دست يابيم.از اينكه با دقت سوالات را مطالعه و سعي خواهيد نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشيدسپاسگزاريم