1- در احکام تطبیق مبلغ تفاوت تطبیق جایگزین حداقل دریافتی و میزان کاهش حقوق و حذف برخی آیتمها (مانند فوق العاده ایثارگری، همترازی و...) شده است. از طرفی با اجرای کامل قانون هر نوع افزایشی موجب کسر مبلغ تطبیق خواهد شد، در این صورت تفاوتی بین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی وجود نداشته و با توجه به بالا بودن مبلغ تطبیق تا سالها کارکنان افزایش حقوق قابل توجهی نخواهند داشت. چه راهکاری برای رفع این مشکل اندیشیده شده است؟

جواب: به استناد جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از افزایش حقوق نخواهد بود و در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

 

2- در مورد کارکنانی که تغییر رسته از بهداشتی و درمانی به سایر رسته ها دارند آیا میزان تطبیق قابل تغییر می باشد یا خیر؟ در خصوص این کارکنان ضریب 1/1 چطور از حق شغل بایستی حذف شود؟

جواب: کارمندانی که در شمول تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند در صورت تغییر شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذکور، امتیاز شغل آنان به میزان 10 درصد از حق شغل مربوطه کاهش می یابد که نتیجتاً از مبلغ انتهای حکم آنان کسر می شود. خاطر نشان می سازد تفاوت تطبیق این قبیل افراد تغییر نمی کند.

 

3- تأثیر دوره های آموزشی در احکام جدید چگونه خواهد بود، آیا وارد نمودن دوره های آموزشی موجب کاهش مبلغ تطبیق شده یا بطور مستقیم موجب افزایش حقوق پرسنل خواهد شد؟

جواب: نحوه اعمال امتیازات دوره های آموزشی ارائه شده توسط کارمندان به عهده کمیته موضوع ردیف 5 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره می باشد. در هر حال امتیاز دوره های آموزشی ارائه شده فوق می بایست حداکثر تا پایان هر سال اعمال گردد. ضمناً این ارقام از تفاوت تطبیق کسر نمی گردد.

 

4- با عنایت به اینکه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی برای مستخدمین رسمی و پیمانی در آخرین حکم سال 87 متفاوت می باشد (فوق العاده های بدی آب و هوا، تسهیلات زندگی و محل خدمت برای مستخدمین پیمانی مشمول کسور بازنشستگی است) در خصوص محاسبه تفاوت تطبیق موضوع بند ب مرحله اول ردیف 8 فصل دوم دستورالعمل آیا فوق العاده های مذکور برای مستخدمین پیمانی منظور می گردد یا خیر؟

جواب: براساس ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده های بند 10 ماده 68 این قانون می باشد. خاطر نشان می سازد فوق العاده های بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و محل خدمت مستخدمین پیمانی نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

 

5- آیا مشمولین طرح نیروی انسانی نیز مشمول تفاوت تطبیق می گردند؟

جواب: در اجرای نظریه شماره 26404/10/200 مورخ 19/3/88 این امور میزان حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1388 همانند کارمندان رسمی در چارچوب ردیف 8 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام می شود.

 

6- آیا حقوق و مزایای کارکنان قراردادی معین در سال جاری نیز می بایست همطراز کارکنان پیمانی باشد یا خیر؟

جواب: براساس ردیف 1 بخشنامه شماره 85905/60 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نیز ردیف 2 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قانون کار در سال جاری نیز نباید کمتر از حداقل حقوق کارمندان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی (بدون سابقه خدمت) باشد.

 


7- با توجه به بند ب ردیف 4 فصل دوم دستورالعمل فصل دهم افراد مشمول همترازی در زمان تطبیق وضع بدون در نظر گرفتن پایه همترازی همگی در یک رتبه قرار می گیرند مثلاً یک مربی پایه 13 در رتبه ارشد جدول حق شغل قرار می گیرد و یک مربی پایه یک نیز ارشد می باشد. در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

جواب: تفاوت مبلغ ریالی پایه های کارمندانی که مشمول همترازی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده اند و نسبت به سایر کارمندان مشمول ماده 8 قانون مذکور در پایه های بالاتری قرار داشته اند در زمان تطبیق وضع به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت شده است، ضمناً به منظور جبران رتبه های این افراد تمهیداتی در دست اقدام می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

 

8- در دستورالعمل فصل دهم برای کارمندانی که از ابتدای سال 88 بکارگیری می شوند، مدرک تحصیلی دکترای تخصصی پیش بینی نشده است، امتیاز این افراد چگونه باید اعمال گردد؟

جواب: همانگونه که در ردیف 3 فصل دوم بخشنامه قید گردیده است تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) از امتیاز ردیف 6 جدول شماره یک بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند.

 

9- آیا حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی (پنجم ابتدایی) که دوره های مربوطه را طی نموده اند معادل مدرک دیپلم محاسبه می گردد؟

جواب: امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی که دوره های مربوطه را طی نموده اند به ترتیب معادل ردیف اول جدول شماره 7 (دیپلم) و معادل جدول شماره 8 (پایین تر از دیپلم) و متناسب با ردیف های جدول شماره (3) تعیین می شود.

 

10- مدت اسارت آزادگان برای تعیین امتیاز مدت سنوات و تجربه چگونه محاسبه خواهد شد؟

جواب: مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه می باشد.

 

11- نحوه محاسبه سوابق بخش خصوصی در احتساب امتیاز سنوات و تجربه در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

جواب: سنوات خدمت بخش خصوصی کارمندان دولت ملاک محاسبه برای تخصیص امتیاز موضوع جدول شماره 3 بخشنامه
فوق الذکر نمی باشد، لیکن آن قسمت از سنوات تجربی بخش خصوصی کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطای گروه می شد ملاک محاسبه برای استفاده از امتیاز تجربه جدول فوق قرار می گیرد.

 

12- آیا در محاسبه حق شاغل باید با هر ماه سنوات خدمت این مبلغ تغییر یابد یا خیر؟

جواب: امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد. لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجامشده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.

 

13- آیا سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارکنان شاغل در دانشگاهها در زمره سوابق بخش دولتی می باشد یا خیر؟

جواب: چنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با
دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد. ضمناً موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می گردد نمی باشد.

 

14- نحوه اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان نیروهای مشمول قرارداد تبصره 3 ماده 2 چگونه می باشد؟

 

 

15- با توجه به بند 4 ماده 68 پرداخت کمک هزینه اولاد تا سه فرزند به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن تا 25 سال برقرار
می گردد. در صورت عدم تحصیل یا شاغل شدن فرزند این کمک هزینه تا چند سالگی قابل پرداخت است؟

جواب: با توجه به اینکه ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نمی باشد لذا کمک هزینه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت عدم اشتغال به تحصیل و شاغل نبودن فرزندان ذکور تا 20 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

 

16- با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و با عنایت به بند 4 ماده 68 و بند 12 فصل اول دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون (کمک هزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند) آیا برقراری کمک هزینه اولاد برای 4 فرزند و بیشتر، برای فرزندان دوقلو و بیشتر که جایگزین فرزند سوم می شوند، امکانپذیر می باشد یا خیر؟

جواب: در هر حال کمک هزینه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت می باشد.

 

17- آیا کمک هزینه عائله مندی به مردی که همسر خود را از دست داده و یا طلاق داده باشد و دارای فرزند تحت سرپرستی
می باشد، تعلق می گیرد؟

جواب: کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند و دارای فرزند تحت سرپرستی باشند تعلق نمی گیرد.

 

18- با عنایت به بند 4 ماده 68، آیا کمک هزینه اولاد به کارکنان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسرشان فوت شده و یا معلول و از کارافتاده باشد تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: سوال شماره 18نامه آن دفتر در ردیف27 نامه شماره 47701/10/200 مورخ 12/7/1388 پاسخ داده شده است.

 

19- در قانون مدیریت خدمات کشوری برای امتیاز آموزش کارکنان سقفی دیده نشده لیکن در دستورالعمل سقف امتیاز 500 برای 1000 ساعت آموزش پیش بینی شده، آیا این امر موجب کاهش انگیزه کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مازاد بر سقف مذکور نخواهند شد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

20- آیا کسانی که با ابلاغ انشائی، دوره های آموزشی در غیر پست سازمانی خود را سپری می نمایند مشمول استفاده از امتیازات آموزشی می باشند؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

21- آیا مدرک MPH پزشکانی که بعد از تاریخ 1/1/88 اقدام به ارائه آن جهت اخذ امتیازات مربوطه نموده اند، می بایست در کمیته طبقه بندی مشاغل مطرح گردد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

22- آیا اخذ گواهینامه نوع دوم، می تواند ملاک عمل برای انتصاب به پستهای بالاتر باشد؟

جواب: انتصاب دارندگان گواهینامه نوع دوم در کلیه عناوین پست های سازمانی رشته شغلی که کارمند گواهی نامه را در آن رشته شغلی اخذ نموده است بلامانع می باشد.

23- آیا برای گواهینامه نوع دوم طرح تحقیقی- پژوهشی که دو یا سه نفر زیر نظر یک پزشک یا فوق لیسانس ارائه نموده اند مورد قبول است؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

24- آیا مزایای 176 ساعت دوره های آموزشی کاملاً لغو شده است، یا در ارتقاهای بعدی مانند طبق و رتبه لحاظ خواهد شد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

25- دوره های آموزشی پیش از سال 79 برای احتساب در حق شاغل باید دارای چه شرایطی باشد؟

جواب:

 

26- چه خدمتی را به عنوان خدمت داوطلبانه در جبهه لحاظ گردد و آیا کارکنانی از طریق اداره بصورت مأموریتهای یکماهه به جبهه اعزام گردیده اند به عنوان خدمت داوطلبانه لحاظ می شود یا خیر؟ در مورد طرح 6 ماهه دانشجویی چطور؟

جواب: تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه در جبهه به عهده مقام اعزام کننده می باشد.

 

27- در قانون مدیریت خدمات کشوری به خدمت داوطلبانه امتیازی به حق شاغل اضافه می گردد لیکن به خدمت غیر داوطلبانه امتیازی تعلق نمی گیرد در صورتی که در قانون قبلی افزایش سنواتی 6% و 3% به ترتیب لحاظ می گردید؟

جواب: امتیازی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای خدمت غیرداوطلبانه در جبهه در نظر گرفته نشده است.

 

28- با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند در مورد جانبازان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با توجه به سقف امتیاز 2000 چگونه خواهد بود؟

جواب: جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای هستند از امتیاز تحصیلات یک مقطع بالاتر ردیف 5 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می شوند، لیکن امتیاز مهارت و توانائی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها براساس مدرک تحصیلی آنان از ردیف 4 بخشنامه فوق الذکر محاسبه می شود.

 

29- برای حضور داوطلبانه در جبهه کمتر از 3 ماه و همچنین بخشی از ایثارگران شامل فرزندان شاهد امتیازی لحاظ نشده است (مثال فرزندان شاهد که بعد از 1/1/88 از یک گروه تشویقی بهره مند خواهند شد)؟

جواب: جهت تخصیص امتیاز برای حضور داوطلبانه کمتر از 3 ماه در جبهه اقداماتی صورت پذیرفته که در صورت حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

ضمناً در قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرزندان شاهد امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده است.

 


30- نحوه اعطای امتیازات به جانبازان و سایر ایثارگرانی که در سال 88 استخدام می گردند، نظیر اعطای گروه تشویقی یا سنوات تشویقی چگونه است؟

جواب: با عنایت به اینکه در قانون گروه اعم از تشویقی یا استحقاقی و یا افزایش سنواتی پیش بینی نشده است لذا ایثارگرانی که در سال 1388 استخدام می شوند صرفاً از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر جدول شماره (3) و امتیازات جدول شماره (4) بخشنامه حسب مورد بهره مند می گردند. بدیهی است با توجه به ردیف (23) این نامه امتیازات مهارت و توانایی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنان با توجه به سطح تحصیلی خود آنان تعیین می گردد.

 

31- ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی ابتدائی می باشند در جداول براساس چه مقطعی امتیاز داده شود؟ آیا مقطع تحصیلی ابتدائی و سیکل (جانبازان) یکسان دیپلم محسوب می شود؟

جواب: جانبازان و آزادگانی که مشمول استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می گردند با داشتن مدرک تحصیلی پایین دوره ابتدایی یا مقطع بالاتر (سیکل) از امتیازات جدول شماره 8 و با داشتن مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه (سیکل) از امتیازات ردیف 1 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند. امتیازات سایر جداول بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و با رعایت مقررات مربوط محاسبه می گردند.

 

32- آیا ایثارگرانی که از مزایای معادل مقطع تحصیلی استفاده نموده اند، می توانند از گواهینامه های نوع دوم نیز استفاده کنند؟

جواب: چنانچه جانبازان با رعایت مقررات مربوط گواهی نامه نوع دوم ارائه دهند می توانند از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر از گواهی نامه ارائه شده بهره مند گردند.

 

33- احتساب مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان جهت کسانیکه پست سازمانی آنها شرایط احراز مقطع بالاتر را ندارد (مانند بهیار با مدرک دیپلم) چگونه خواهد بود؟

جواب: چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع بالاتر آن در رشته شغلی مربوط پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیلات یک مقطع تحصیلی بالاتر در جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند و در مورد سایر امتیازات این جدول مطابق ردیف 23 این نامه با وی رفتار می شود.

 

34- در خصوص حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال و شهیدان با توجه به عدم دوره آموزشی چگونه خواهد بود؟

جواب: حقوق و مزایای جانبازان و شهدای مشمول قانون حالت اشتغال همانند کارکنان مشابه (با دو گروه یا درجه بالاتر در گذشته ) بدون کسب امتیاز دوره های آموزشی با قانون تطبیق داده می شود بدیهی است چنانچه جانبازان قبل از اینکه از کارافتاده و مشمول قانون فوق الذکر شده باشند، دوره های آموزشی مصوب را طی نموده باشند از امتیاز مربوط بهره مند می گردند.

 

35- در ماده 68 بند 2 کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتیاز درنظر گرفته می شود. با این حال در تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل فصل دهم برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ 130 امتیاز در نظر گرفته می شود؟ استناد نهایی کدام مورد است 125 یا 130؟ آیا خدمت اداری فقط محدود به افرادی است که دارای پست سازمانی در حکم استخدامی هستند یا افرادی که مأمور به مناطق می شوند نیز مشمول این امتیاز خواهند بود؟

جواب: براساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد قابل افزایش می باشد، لذا در اجرای جزء ب بند 11 قانون فوق برای هر سال خدمت در مناطق جنگ زده 130 امتیاز در نظر گرفته شده است. ضمناً کارمندانی که با حکم ماموریت (غیر از ماموریت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نیز مشمول کسب امتیاز فوق می باشند.

 

36- اگر ایثارگری با دیپلم استخدام شود مدرک تحصیلی او فوق دیپلم محسوب می شود، اگر در طول خدمت کارشناسی بگیرد آیا باز هم باید کارشناسی ارشد محاسبه شود؟

جواب: ایثارگرانی که در طول خدمت مدرک تحصیلی قابل قبول بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مربوط ارایه می نمایند، می توانند با رعایت ردیف های 23، 26 و 27 این نامه و مقررات مربوط از مزایای مقطع بالاتر از مدرک ارایه شده بهره مند شوند.

 

37- کسانی که به عنوان کارشناس مسئول و یا کارگزین مسئول بوده اند و در قانون قبلی 5% حق مسئولیت دریافت می داشته اند آیا هم اکنون مشمول فوق العاده مدیریت می شوند اگر می شوند در چه سطحی قرار می گیرند؟

جواب: پاسخ قسمت اول سوال 37 نامه آن دفتر در ردیف 37 نامه شماره 4771/10/200 مورخ 12/7/1388 اعلام گردیده است. ضمناً کارگزین مسئول مشمول دریافت فوق العاده مدیریت نمی باشد. اضافه می نماید کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند دیگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مدیریت در سطح معاون اداره برخوردار می گردد.

 

38- وجود کارشناس مسئول در جاهایی که معاون اداره وجود دارد حق سرپرستی را شامل نمی شود آیا این معاون اداره شامل معاون مدیر نیز هست یعنی اگر واحد دارای معاون باشد که این معاون مشمول طرح مدیران باشد، وضعیت آن مشابه معاون اداره است یا خیر؟

جواب:

 

 

39- چرا امتیازی برای حق مدیریت رئیس دبیرستان بهیاری، مدیر آموزشگاه بهورزی، سوپروایزر در جدول فوق العاده مدیریت لحاظ نگردیده است؟

جواب: پرداخت فوق العاده مدیریت و سرپرستی به پست هایی مانند مدیر آموزشگاه بهورزی و سوپروایزر مشروط به آنکه قبلاً با یکی از سطوح مدیریت همتراز شده باشند و از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستی برخوردار بوده اند بلامانع است.

 

40- با توجه به اینکه تعداد زیادی از رؤسا و مدیران دانشگاه دارای پست سازمانی مدیر یا رئیس هستند ولی عملاً در پست خود انجام وظیفه نمی نمایند و افراد دیگری با ابلاغ انشائی بجای آنان به عنوان مدیر یا رئیس کار می کنند و از طرفی پرداخت حق مدیریت با ابلاغ انشائی ممنوع است پرداخت به فردی که دارای پست سازمانی رئیس یا مدیر می باشد قاعدتاً ممنوع می باشد چگونه عمل گردد؟

جواب: تعیین و برقراری حقوق و مزایا برای کارمندان دولت صرفاً براساس حکم کارگزینی آنان صورت خواهد پذیرفت.

خاطرنشان می سازد ابلاغ انشایی دستگاه های اجرایی مستندی برای پرداخت حقوق و مزایا نمی باشد.

 

41- نحوه امتیازدهی سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی،گروه های گردانهای عاشورا، گروه های تشویقی مدیران و غیره چگونه
می باشد؟

جواب: امتیازی برای سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی گروه های گردان های عاشورا، گروه های تشویقی مدیران جهت کارمندانی که از 1/1/1388 به بعد استخدام می شوند در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است.

 


42- نحوه اعطای گروه تشویقی و یکماه مرخصی تشویقی افراد انتقالی از کلان شهرها چگونه خواهد بود؟

جواب: با اصلاح ردیف 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران موضوع آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، اعطای گروه تشویقی حذف شده و به کارمندانی که براساس آیین نامه فوق منتقل شده اند فوق العاده جابجایی محل خدمت پرداخت می گردد.

 

43- با کسانی که تنزل گروه پیدا کردند و در سال جاری باید گروه بگیرند چگونه باید برخورد شود؟

جواب: با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای گروه پیش بینی نشده است لذا جهت اعطای گروه از تاریخ 1/1/1388 تا کنون دستورالعملی صادر نشده است.

 

44- افرادی که طبق نظام آموزش مشمول استفاده از امتیاز تعجیل می گردند لیکن این امتیاز طلب آنها می باشد در سال جاری چگونه اعمال می گردد؟

جواب: چنانچه کارمندانی با رعایت مقررات مربوط در سال 1387 مشمول دریافت گروه بوده اند و اعطای گروه آنان به هر دلیل به تعویق افتاده باشد پس از رفع موانع قانونی احکام آنان به تاریخ استحقاق در آن سال اصلاح می گردد و پس از آن از تاریخ 1/1/1388 با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده می شوند.

 

45- آیا وظایف و تصمیمات کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص انتصابات و تغییر عنوان ها احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتی با توجه به اجرایی شدن قانون فوق الذکر کماکان قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد انتصاب ها، تغییر عنوان ها، احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتی در کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل انجام می گیرد.

 

46- با توجه به ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره
می باشد، اخیراً اعلام شده است که تاریخ اجرای ماده مذکور از تاریخ 1/1/87 می باشد و این در حالیست که مانده مرخصی کارکنان رسمی براساس قانون استخدام کشوری تا 30 روز ذخیره شده است که در صورت اجرا از تاریخ 1/1/87 تبعاتی را برای دانشگاه ها دارد، لطفاً ارائه طریق فرمائید؟

جواب: در مورد میزان مرخصی استحقاقی کارمندان در سال 1387 طی نامه شماره 54458/10/200 مورخ 21/7/1388 اعلام گردیده است.

 

47- با توجه به ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در خصوص مرخصی مضاعف نظریه اعلام فرمائید؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/88 و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد.

ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های 86 و 87 در چارچوب تصویب نامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

 

48- وضعیت مرخصی مناطق محروم مربوط به سالهای 86 و 87 که قابل ذخیره نمی باشد آیا قابل بازخرید است و یا اینکه در سالجاری و یا سالهای آتی می توانند از مرخصی دو ماه مانده استفاده نمایند؟ در صورت ضرورت بازخرید با توجه به مشکلات اعتباری (ابلاغ سال 88) چگونه عمل شود؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/88 و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد.

ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های 86 و 87 در چارچوب تصویب نامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

49- سقف تعیین شده برای استفاده از کسر ساعات کاری و قانون خدمت نیمه وقت بانوان چند سال می باشد؟

جواب: سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر 11 ساعت در هفته می باشد. ضمناً سال هایی که کارمند می تواند به این صورت ادامه خدمت دهد در آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد. اضافه می نماید کاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال می باشد.

 

50- آیا نیروهایی که در حین خدمت آزمایشی می باشند، می توانند از تقلیل ساعات کاری استفاده نمایند؟

جواب: کارمندانی که در دوره آزمایشی موضوع ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری بسر می برند نمی توانند از تقلیل ساعت کار تبصره 1 ماده 87 استفاده نمایند.

 

51- دفتر نهاد نمایندگی رهبری، نامه ای مبنی بر 15 روز مرخصی تشویقی جهت کارکنان شاغل حوزه ای ارائه نموده است با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، مرخصی تشویقی وجود ندارد، در این خصوص باید چگونه اقدام گردد؟

جواب: اعطای مرخصی تشویقی به لحاظ عدم پیش بینی در قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی ندارد.

 

52- نحوه احتساب ایام تعطیلات رسمی آن دسته از کارکنانی که بصورت نوبت کاری موظف به انجام شیفت کاری می باشند، چگونه است؟

جواب: کارمندانی که به صورت نوبت کاری اشتغال به کار دارند می بایست در ایام تعطیل رسمی براساس برنامه تنظیمی از سوی دستگاه در چارچوب پیش بینی شده وظایف خود را انجام دهند و بابت آن از فوق العاده مربوطه بهره مند می گردند، با توجه به مراتب فوق جنانچه نوبتِ کاری کارمندان در تعطیلات رسمی واقع شود تعطیلات مورد بحث روز کاری آنان محسوب می شود.

 

53- آیا جهت صدور احکام تمام وقت سال 1388 مستخدمینی که تا پایان سال 1387 مشمول خدمت نیمه وقت بانوان بوده اند، اقلام حکم 88 مانند تفاوت تطبیق بایستی براساس مبالغ نیمه وقت ایشان تعیین گردد؟

جواب: بانوانی که خدمت نیمه وقت آنان در سال 1388 به اتمام می رسد با آخرین حکم قبل از استفاده از قانون خدمت نیمه وقت بانوان با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده می شوند.

 

54- با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی برای ارزشیابی کارکنان وجود ندارد، تمدید ضوابط کارکنان پیمانی امتیاز چگونه خواهد بود؟

جواب: تمدید قرارداد پیمانی تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان طبق مقررات قبلی استخدام پیمانی صورت می پذیرد.

 

55- وضعیت کارکنانی که با اعمال ارزشیابی سال 87 واجد شرایط برای دریافت گروه تشویقی شده اند (سه سال متوالی بالاترین نمره ارزشیابی داشته اند) به چه شکل خواهد بود؟ آیا با حذف مزایای مربوطه اجحافی در حق این افراد صورت نمی پذیرد؟

جواب: اعطای گروه تشویقی براساس نتایج ارزشیابی سالانه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد.

 

56- در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارکنان (به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش و...) به چه نحو باید عمل شود؟

جواب: در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارمندان (به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش) براساس قسمت آخر تبصره 1 ردیف 6 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام می گردد.

 

57- آیا در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی برای فوق العاده های هیأت تخلفات اداری (اعضای اصلی و علی البدل)، گزینش، بازرسی، کارشناسان بهداشت حرفه ای که در سال جدید کارت بازرسی دریافت می نمایند، فوق العاده مخصوص پرسنل پیمانی وجود دارد؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده هیأت تخلفات اداری، گزینش، بازرسی ، کارشناسان بهداشت حرفه ای و فوق العاده مخصوص پیمانی پیش بینی نشده است.

 

58- نحوه کسر و اضافه فوق العاده حق عضویت در هیأت تخلفات برای کارکنانی که مدت عضویت آنان تمام شده یا افرادی که جدیداً به عضویت هیأت مذکور درمی آیند چگونه می باشد؟

جواب: چنانچه مدت عضویت اعضای هیأت تخلفات اداری بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده و برای دوره بعد انتخاب نگردند در حال حاضر این موضوع تأثیری در حقوق و مزایای آنان ندارد و تا تغییر و مطابقت ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری با قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای برای اعضایی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد به عضویت هیأت تخلفات اداری انتخاب می شوند برقرار نمی گردد.

 

59- آیا می توان فوق العاده مخصوص و ویژه را برای کارکنانی که در سال 87 شرایط لازم را داشته اند ولی به دلایلی مانند مشغله زیاد واحد منابع انسانی در آن سال 87 این امر صورت نگرفته، در سال 88 برقرار نمود؟

جواب: چنانچه کارمندان در سال 1387 استحقاق برقراری فوق العاده مخصوص و ویژه را طبق مقررات مورد عمل داشته اند و به دلیل عدم طرح موضوع در کمیته های مربوط در آن سال فوق العاده های یاد شده برای آنان برقرار نگردیده است می توانند با رعایت کلیه مقررات مربوط از تاریخ استحقاق از این فوق العاده ها حسب مورد بهره مند گردند.

 

60- کسانی که به دلیل محدودیت سقف 65 درصد در طرح مسیر ارتقاء شغلی (محیطی) از فوق العاده ویژه بهره مند نگردیده اند ولیکن امتیاز لازم در سطح ارشد را کسب نموده اند، در چه رتبه ای قرار می گیرند؟

جواب: کارمندانی که به دلیل محدودیت سقف 65 درصد در طرح مسیر ارتقاء شغلی از فوق العاده ویژه در سال 1387 بهره مند نگردیده اند، حتی اگر امتیاز مربوطه را هم کسب کرده باشند وضعیت آنان براساس بند ب ردیف 4 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره با این قانون تطبیق داده خواهد شد.

 

61- عدم استفاده کادر اداری و مالی شاغل در بیمارستان ها از طرح مسیر ارتقاء شغلی موجب اختلاف فاحش حقوق این کارکنان ستادی گردیده است جبران این اختلاف چگونه خواهد بود؟

جواب: مقررات مربوط به طرح مسیر ارتقاء شغلی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 به بعد قابل اجرا
نمی باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبیق وضع با قانون براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

 

62- در خصوص آن دسته از افرادی که در بررسی طرح مسیر ارتقاء شغلی در سال 88 یا 89 مشمول امتیاز مربوطه می گردند ولی قانون مذکور لغو شده، لذا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرد مذکور باید برای رسیدن به رتبه ارشد 12 سال توقف داشته باشد (با مدرک لیسانس) راهکار مورد نظر چیست؟

جواب: مقررات مربوط به طرح مسیر ارتقاء شغلی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 به بعد قابل اجرا
نمی باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبیق وضع با قانون براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

 


63- فوق العاده جذب مناطق محروم باید براساس حقوق مبنای سال 84 پرداخت شود یا حقوق مبنای سال 86؟

جواب: میزان پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم در چارچوب تصویبنامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران برای سال های 86 و 87 براساس ارقام تعیین شده برای کارمندان مشمول در سال 85 می باشد.

 

64- در حال حاضر مزایای بهداشتی درمانی نیروهای بهداشتی درمانی که با ابلاغ انشایی در گزینش فعالیت می نمایند از قبیل سختی کار، نوبت کاری ، جذب و ... در احکام پرداخت شده و نیز مابه التفاوت مزایا قبلی از قبیل سختی کار ، نوبت کاری جذب نیروهای بهداشتی که تغییر عنوان (از رسته بهداشتی درمانی) به اداری مالی رشته شغلی گزینش می دهند در بندهای بنام تفاوت تطبیق در احکام 87 قید می شود. حال با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه بعضی مزایای مندرج در بند تطبیق مستمر بعضی غیر مستمر و شمول کسورات نمی گردند وضعیت احکام این نیروها به چه منوالی خواهد بود؟

جواب: ارقام مربوط به فوق العاده های سختی کار و فوق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند می بایست در هنگام تطبیق وضع کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری از آخرین حکم کارگزینی آنان در سال 1387 حذف شده و پس از تطبیق به احکام آنان اضافه شود.

 

65- نحوه محاسبه فوق العاده محل خدمت در خصوص کارمندان منتقل شده در سال 88 چگونه می باشد؟

جواب: فوق العاده محل خدمت کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد منتقل می شوند موقتاً براساس مقررات قبلی و بر مبنای آخرین حکم کارگزینی آنان در سال 1387 پرداخت می گردد.

 

66- در خصوص افرادی که در سال 87 مشمول طرح همطرازی بودند با اجرای قانون جدید افزایش حقوق ناچیزی داشته اند به نظر باید در این خصوص تجدید نظر شوند؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق و مزایای ناشی از مقرراتی مانند همترازی ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت لغو شده و براساس بند پ مرحله دوم ردیف 8 فصل دوم دستورالعمل، موضوع تطبیق و افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، میزان افزایش کارمندانی که مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد هستند یک میلیون ریال و سایرین ششصد هزار ریال می باشد.

خاطر نشان می سازد به منظور جبران حقوق و مزایای این قبیل افراد تمهیداتی در زمینه نحوه ارتقای رتبه ی آنان در دست بررسی و مطالعه است . که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید .

67- آیا مزایای کارکنان مأمور به دفتر مقام معظم رهبری پایدار است یا خیر؟ (پرداخت مزایا با توجه به شغل انتصابی در دفتر محل مأموریت)

جواب: با توجه به اینکه براساس ردیف 4 تصویب نامه شماره 57718/ت17699 هـ مورخ 27/3/1376 هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مأمور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

 

68- فوق العاده مخصوص افرادی که در راستای احکام دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در سال گذشته گردیده اند، حذف گردید، ولی فوق العاده مذکور افرادیکه در سال جاری تبدیل وضع می گردند حذف نگردیده و این موضوع باعث اختلاف حقوق این دو گروه شده است. در این خصوص نظریه ارشادی اعلام نمایید؟

جواب: حذف فوق العاده مخصوص کارمندانی که در سال 1387 از استخدام پیمانی تبدیل وضع به استخدام رسمی شده اند و محاسبه فوق العاده یاد شده در تفاوت تطبیق کسانی که در سال 1388 وضعیت آنان به رسمی تبدیل شده است براساس مقررات انجام پذیرفته و صحیح است.

 

69- همانگونه که مستحضرید به استناد بند 4 فصل سوم بخشنامه فوق الذکر موافقت شده که به کارمندان مشمول فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی در سال جاری نیز نسبت به میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموعه حداکثر در سقف دریافتی سال 87 با توجه به رعایت شرایط مندرج در این بند فوق العاده مذکور پرداخت گردد. لذا با توجه به مشکلات بوجود آمده و اعتراض شدید پزشکان شاغل در این دانشگاه نسبت به پرداخت فوق العاده یاد شده نمی توان تسهیلات پیش بینی گردد تا همانند سال قبل فوق العاده مذکور در احکام کارگزینی سال 88 گنجانده شود؟

جواب: درج اقلامی که براساس ردیف 4 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار می گردد در احکام کارگزینی کارمندان مجوزی ندارد.

 

70- در خصوص کارکنانی که در سال 87 از مزایای حق اشعه برخوردار گردیده اند نحوه پرداخت فوق العاده مذکور در احکام سال 88 چگونه خواهد بود؟ (آیا رقم ریالی حق اشعه در سال 1387 تحت عنوان فوق العاده کار حق اشعه به حکم سال 1388 انتقال و یا در قالب تفاوت تطبیق منظور خواهد شد).

جواب: در ردیف 29 نامه شماره 47701/10/200 مورخ 12/7/1388 اعلام گردیده است.

71- بازنشستگی نیروهای متخصص با پست مدیریتی بعد از 30 سال چگونه است؟

جواب: در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکری از سطح سازمانی مشاغل برای بازنشستگی به میان نیامده است، لذا بازنشستگی کارمندان دولت در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی صرفاً با حصول شرایط مندرج در ماده 103 قانون مذکور و بندها و تبصره های آن انجام می پذیرد.

 

72- آیا موافقت دستگاه برای بازنشستگی کارکنان مشاغل تخصصی با 30 سال سابقه خدمت الزامی می باشد؟

جواب: براساس بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان 30 سال خدمت سن آنان کمتر از 70 سال است می توانند با درخواست خود برای سنوات بالاتر از 30 سال ادامه کار دهند لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان 30 سال خدمت ملاک عمل نمی باشد.

 

73- به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان، سنوات خدمت و حداقل سن پیش بینی شده تا 5 سال کمتر می باشد. آیا در صورت بازنشستگی این کارکنان با سنوات ارفاقی 25 سال، حقوق و پاداش بر مبنای 30 سال پرداخت خواهد شد یا خیر؟

جواب: استفاده از مزایای تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 213191/ت38434ک مورخ 27/12/1386 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت وزیران به طور همزمان مجوزی ندارد.

 

74- بازخرید مرخصی مستخدمین در زمان بازنشستگی بر مبنای کدام فوق العاده ها در قانون خدمات کشوری می باشد؟

جواب: علاوه بر حقوق ثابت کلیه فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در زمان بازنشستگی براساس اقلام مندرج در حکم کارگزینی استحقاق دریافت آن ها را داشته است مبنای محاسبه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده در زمان بازنشستگی می باشد.

 

75- با توجه به اینکه در نظام هماهنگ حقوق بازنشسته براساس میانگین دو سال آخر تعیین می شد، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کسانی که در سال 88 بازنشسته شود چگونه محاسبه می گردد.

جواب: حقوق بازنشستگی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد با 30 سال سابقه خدمت دولتی و یا به استناد آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند کماکان براساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه
می گردد. ضمناً براساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر 30 سال در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی باشد.

76- طبق ماده 95 پرداخت های حقوقی جهت بکارگیری بازنشستگان متخصص، شامل چه اقلامی می باشد؟

جواب: حق الزحمه بازنشستگانی که براساس ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند متناسب با ساعات کار هفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می باشد.

 

77- در خصوص نحوه برقراری حقوق و مزایای بازنشستگان پیش از موعد در سال جاری چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟

جواب: حق الزحمه بازنشستگانی که براساس ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند متناسب با ساعات کار هفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می باشد.

 

78- با توجه به بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل تخصصی به چه مشاغلی اطلاق می شود؟ آیا کلیه کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند مشمول بند الف ماده فوق الذکر می باشند یا برخی رسته های خاص؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاصی از مشاغل تخصصی نشده است، لذا در آتی در این مورد اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

 

79- پرداخت پاداش پایان خدمت مشاغل تخصصی که با 35 سال سابقه بازنشسته می شوند چگونه است؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاصی از مشاغل تخصصی نشده است، لذا در آتی در این مورد اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

 

80- با توجه به اعمال حقوق بازنشستگی در سال 88 ب طبقه شغلی به جای گروه شغلی و اجرای قانون خدمات کشوری از 1/1/88 به جای 14/9/86 ، میزان حقوق بازنشستگی کلیه بازنشسته های سال 88 با توجه به احکام صادره شاغلین نسبت به بازنشسته های 30 سال خدمت و پیش از موعد سال قبل، بین 150 تا 200 هزار تومان کاهشی پیدا کرده است، چه تدبیری در این خصوص اندیشیده شده است؟

جواب: تفاوت میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال 1387 در مقایسه با بازنشستگان سال 1388 به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمهیداتی در دست بررسی می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

 

81- در تبصره 6 ماده واحده قانون جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور مصوب 67، حداقل 20 سال سابقه بدون شرط سنی
پیش بینی شده است در حالیکه در تبصره 1 بند ب ماده 103، شرط سنی 55 و سابقه خدمت 25 قید شده است. ملاک بازنشستگی این قشر کدام است؟ (لازم به ذکر است کلیه حقوق و مزایای مستمر افراد یاد شده بایستی به سازمان بازنشستگی واریز گردد)

جواب: با توجه به نامه شماره 55257/1802 مورخ 11/7/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (تصویر پیوست) اقدام گردد.

با توجه به ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان کماکان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/1367 بازنشسته شوند.

 

82- احکام از کارافتادگی مستخدمین رسمی که متقاضی از کارافتادگی می باشند بایستی به استناد کدام ماده قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردد؟

جواب: در حال حاضر جهت از کارافتادگی کارمندان دولت براساس ماده 79 قانون استخدام کشوری اقدام مقتضی معمول می گردد.

 

83- با توجه به بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته حداکثر 20% کارمندان می توانند از محدودیت سقف 50%حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر جهت پرداخت حق التدریس و اضافه کار بهره مند گردند، دانشگاهها بویژه بیمارستان ها که نیروی مورد نیاز خود را از طریق اضافه کاری 176 ساعت کارکنان تأمین می نمایند، برای پرداخت تا سقف 175 ساعت اضافه کاری با محدودیت مواجه خواهند شد، در این خصوص چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟

جواب: به منظور جبران کاهش اضافه کار برخی کارمندان دولت تمهیداتی اندیشیده شده استکه به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

84- رقم یکساعت ریالی اضافه کاری آن دسته از کارکنانی که در قانون نظام هماهنگ از مزایای همترازی استفاده می نمودند در قانون مدیریت خدمات کشوری آنان کمتر شده است؟

جواب: به منظور جبران کاهش اضافه کار برخی کارمندان دولت تمهیداتی اندیشیده شده استکه به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

85- در قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی از مواد صراحت اجرا دارد نظیر ماده 61 موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل. آیا مصوبات هیأت امناء برای رفع این ممنوعیتها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

جواب: مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها در خصوص کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست در چارچوب این قانون صادر گردد، لذا مصوبات مذکور نمی تواند محدودیت های تعیین شده در قانون را نقض کند.

 

86- با توجه به ابطال ماده 21 آیین نامه استخدام پیمانی در خصوص عدم استفاده این کارکنان از ماموریت آموزشی و به استناد تبصره ماده 61 که ایثارگران را مستثنی نموده و تابع قوانین خود می داند در خصوص ماموریت آموزشی فرزندان شاهد پیمانی نظریه بفرمائید.

جواب: فرزندان شاهد می توانند براساس تبصره 2 ماده 13 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد موضوع تصویب نامه شماره 61956/ت28106 هـ مورخ 6/11/1382 هیأت وزیران مانند سایر ایثارگران از مأموریت آموزشی برخوردار شوند. بدیهی است مستخدمین فرزند شاهد که پیمانی می باشند می توانند تا پایان مدت قرارداد پیمانی از مأموریت آموزشی
فوق الذکر بهره مند گردند.

 

87- روال پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب در مورد سایر شهرها که منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا گردیده، چگونه خواهد بود؟

جواب: در خصوص پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب در سایر شهرها اقداماتی انجام پذیرفته که به محض حصول نتیجه به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

 

88- میزان پرداخت کمک هزینه ازدواج یا فوت با توجه به تغییر ضریب سال جدید چگونه است؟

جواب: کمک هزینه ازدواج و فوت به استناد ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارمندان دولت در حال حاضر معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضریب سال 1387 پرداخت می شود.

 

89- آیا امکان افزایش پست جدید برای برخورداری از مزایای حق لباس وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ استناد قانونی آن چیست؟

جواب: تا تعیین ضوابط و استانداردهای ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری افزودن عنوان پست های سازمانی به لیست موجود که از حق لباس برخوردار می گردند، میسر نمی باشد.

 

90- آیا پرداخت جیره غیرنقدی در سال 87 امکان پذیر است؟

جواب: از تاریخ 1/1/88 به بعد کلیه پرداخت ها به کارمندان دولت در چارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و با صدور مجوزهای لازم حسب مورد انجام خواهد شد.

 


91- آیا حق شیر در قالب ماده 39 قانون قابل پرداخت است؟

جواب: هر گونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی برخی از کارمندان دولت براساس از جمله تهیه و تحویل شیر به آنان براساس ضوابط و استانداردهایی خواهد بود که در آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد.

 

92- با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاهها می توانند تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب خود را به صورت قراردادی یا ساعتی نیروی مورد نیاز خود را تأمین نمایند. آیا این سقف می بایست در خصوص جذب نیروهای تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها نیز رعایت گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این 10 درصد جدای از مجوزهای قراردادی قبلی است یا خیر؟

جواب: در اجرای ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات عام و خاص مغایر با آن، هر گونه بکارگیری باید وفق الزامات مصوب از جمله ماده 29 این قانون صورت پذیرد.

 

93- مدت زمان دوره آزمایشی کسانی که به استناد ماده 46 قانون از ابتدای سال جاری شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب
می نمایند، چه میزان است؟ این مدت برای کسانی که از سال 87 طبق رأی دیوان تبدیل وضع به آزمایشی شده اند، چقدر است؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

94- آیا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری امکان تبدیل وضع پیمانی به رسمی برای کلیه رسته ها وجود دارد یا فقط برای رسته بهداشتی درمانی؟ میزان سابقه پیمانی مورد نیاز برای رسمی شدن چقدر است؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

95- تعدادی از مستخدمینی که قبل از سال 81 به صورت پیمانی استخدام گردیده اند در سال جاری با توجه به اعلام رأی دیوان عدالت اداری بایستی به رسمی تبدیل وضع نمایند با توجه به اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش در سال 88 در مورد برخی از این کارکنان خواهشمند است در خصوص چگونگی تبدیل وضع این کارکنان در سال جاری با توجه به قانون خدمات کشوری اعلام نظر فرمائید؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

96- تاریخ اجرای آرای دیوان عدالت اداری در خصوص رسمی شدن افراد، تاریخ رأی دیوان است یا تائیدیه گزینش؟

جواب: براساس بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد.