جناب آقاي دكتر مهران كريمي

رييس محترم دانشكده پزشكي

 

با سلام و عرض ادب

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 45076 مورخ 19/5/87 در خصوص احتساب امتياز داوري مقالات خارجي توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه در آيين نامه ارتقاء ، موضوع در جلسه مورخ 6/3/88 شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مقرر گرديد پس از ارائه مدارك مربوط به داوري مقالات خارجي به دفتر مجله دانشگاه، امتياز محاسبه و به معاونت آموزشي دانشگاه ارسال گردد.

 

                                              

دكتر فاطمه عزالديني

معاون پژوهشي دانشگاه

 

رونوشت:

-جناب آقاي دكتر محمدحسن شيخها، معاون محترم آموزشي دانشگاه

-سركار خانم دكتر هاجر صدقي، مدير اجرايي مجله دانشگاه

-گروه كارشناسان پژوهش دانشگاه