طرح جامع کارآفرینی

طرح جامع کارآفرینی

- ایجاد کارآفرینی و تامین نیروی انسانی کارآمد ، شایسته و موثر برای تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه افزایش ضریب امنیت اجتماعی ، کاهش نرخ بیکاری در گروه پزشکی و افزایش رضایتمندی مردمی از نظام سلامت کشور

- شناسایی دانش آموختگان جویای کار ، کارآفرینان ، فعالیتهای کارآفرینانه و نهادهای کارآفرین در گروه پزشکی و حمایت ، تشویق و ترغیب کارآفرینان واقعی عرصه سلامت استقرار نظام مدیریت کارآمد کارآفرینی در گروه پزشکی باتاکید بر نظارت ، ضابطه مندی ، عدالت محوری و برنامه محوری بهبود و توسعه همکاریهای درون و برون سازمانی در جهت گسترش زمینه های کارآفرینی گروه پزشکی

- حفظ و ارتقای امنیت شغلی ، تامین رضایت و افزایش انگیزه شغلی ارائه دهندگان خدمت ارتقای کیفی سطح خدمات نظام سلامت با تامین آموزشهای مورد نیاز گروه پزشکی به منظور اشتغالزایی بیشتر یجاد فرصتهای شغلی جدید در زمینه های کارآفرینی کارآمد و نیازهای جامعه بهبود قوانین و مقررات موجود در جهت شکوفایی وضعیت کارآفرینی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر فراهم نمودن امکان دسترسی آحاد مردم کشور به خدمات نظام سلامت به صورت عادلانه با اولویت مناطق محروم از طریق توزیع عادلانه نیروی انسانی گروه پزشکی فراهم نمودن شرایط تسهیل کننده در ایجاد مراکز فن آوری نوین علوم پزشکی به منظور جذب و کارآفرینی نخبگان و متخصصات جویای کار متعادل نمودن عرضه و تقاضای نیروی انسانی گروه پزشکی با تاکید بر جایگاه رفیع فرهنگ کار و تلاش در اسلام تدبیر صحیح امر کارآفرینی زنان در حال تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

-  فراهم نمودن موقعیتهای کارآفرینی در سطح منطقه و بین الملل ، مبتنی بر ارزشهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی برای گروه پزشکی ارتقای شاخص های کارآفرینی موجود در نظام سلامت به سمت استانداردهای بین المللی

طرح کاراد سلامت

« آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور»

مقدمه :
به استناد مواد «48» و «21» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر توسعه کارآفرینی تأکید شده است و در جهت اشاعه کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق تحول در برنامه ها و شیوه های آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور ، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، که از این پس به اختصار «کاراد» نامیده می شود ، تدوین و در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مورد اجراء گذاشته می شود.

«بخش اول ملاحظات عمومی»

ماده (1) تعاریف :

وزارت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه : کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
کارآفرینی : فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و یا بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو ، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده می کند که توأم با پذیرش مخاطره و پیامدهای احتمالی است و منجر به معرفی محصول ، فرآیند و یا خدمت جدیدی به جامعه می شود
کاراد : طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شورای مرکزی کارآفرینی : این شورا به منظور سیاستگذاری ، هدایت ، حمایت و نظارت بر اجرای بهینه طرح کاراد با حضور نمایندگان وزارت بهداشت تشکیل و از این پس در این آیین نامه شورای مرکزی کاراد نامیده می شود
دبیرخانه طرح کاراد : دبیرخانه طرح کاراد در مرکز کارآفرینی / یا معاونت آموزش وزارت تشکیل می شود و کلیه امور ترویجی ، آموزشی ، پژوهشی و پیگیری مصوبات شورای مرکزی را برعهده دارد
کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی : واحد سازمانی طرح «کاراد» است که در دانشگاه علوم پزشکی برای برنامه ریزی و انجام امور مطالعات ، ترویج و آموزش کارآفرینی تشکیل می شود
مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی : واحد اجرایی طرح «کاراد» در دانشگاه علوم پزشکی است که تحت نظر رئیس دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاست ها ، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه است

ماده (2) فلسفه ، چشم انداز ، مأموریت ، اهداف ، راهبردها و برنامه ها :

فلسفه ایجاد طرح «کاراد» :
فلسفۀ برقراری طرح «کاراد» ، مبتنی بر این باور است که کارآفرینی یک خصیصه منحصراً ذاتی نیست ، بلکه از طریق آموزش هایی مناسب در زمینه های چگونگی حصول فراست و زیرکی در کسب و کار ، مهارتهای خاص و تغییر نگرش و ایجاد انگیزه در افراد ، می توان مبادرت به تربیت افراد کارآفرین و کارآمد نمود
* چشم انداز :
ایجاد ممتازترین مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور ایجاد جامعه ای توسعه یافته و پویا و نیز توسعه فرهنگ کارآفرینی، مرکب از افرادی دارای استقلال اقتصادی (متکی به خود) و با تحصیلات عالیه
* مأموریت :
تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش و تعلیم و تربیت کارآفرینان قابل در سطوح دانشگاه های علوم پزشکی
انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای ایجاد تسهیلات و امکانات به منظور توسعه مشاغل بیشتر توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی در جهت کمک به شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی کشور
* اهداف :
به منظور حفظ پویایی در امر کارآفرینی ، طرح کاراد اهدافی را در زمینه پژوهش ، آموزش و ترویج
  کارآفرینی کشور به شرح زیر دنبال می کند :
الف
تقویت و بارور کردن دانش کارآفرینی از طریق پژوهش و آموزش کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی.
ب - ایجاد و توسعه کسب و کارهای اقتصادی در نظام سلامت، با توان رقابت بالا در سطح
 منطقه ای و بین المللی.
* راهبردها :
به منظور توسعه کارآفرینی ، طرح کاراد چهار رویکرد راهبردی زیر را برگزیده است :
الف
ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی به ویژه گروههای پزشکی و پیراپزشکی نسبت به کارآفرینی ، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال، رفاه و ارتقاء سطح سلامت جامعه.
ب
ترغیب و جذب گروههای پزشکی و پیراپزشکی به دوره های آموزش کارآفرینی.
ج
گسترش تحقیقات در خصوص کارآفرینان ، پروژه های کارآفرینی ، محیط و فضای کارآفرینی و سایر زمینه ها، مرتبط با نظام سلامت،  با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.
د- کمک به کارآفرینان جدید و توسعه کارآفرینان موجود در حوزه سلامت. از طریق فراهم آوردن امکانات اولیه برای شروع کارآفرینی از قبیل معرفی به پارک ها و مراکز رشد علم وفناوری و مراکز حمایت از ایجاد و توسعه فناوری.

«بخش دوم سیاست گذاری و برنامه ریزی»

ماده (3) به منظور سامان دهی و انسجام بخشی در امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تقسیم کار مؤثر در امر کارآفرینی ، شورای مرکزی کارآفرینی زیر نظر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود.

3-1- ترکیب شواری مرکزی کارآفرینی.
الف
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .
ب- مشاور وزیر و سرپرست مرکز کارآفرینی.
ج- معاون آموزشی وزارت.
د
معاون پژوهشی وزارت.
هـ - معاونت ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده تام الاختیار ایشان.
و- معاونت ذیربط وزارت تعاون یا نماینده تام الاختیار ایشان.
ط-
 رئیس دبیرخانه طرح کاراد (دبیر شورا).
ی
3 تا 5 نفر از اعضای هیأت علمی آشنا با موضوع کارآفرینی ، برجستگان کارآفرین ، دانشجو و دانش آموخته و پیشکسوتان کارآفرین.
تبصره 1 : با توجه به موضوع و در صورت نیاز ، کارشناسان و نمایندگان سایر نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه ها ، برای شرکت در جلسات شورا دعوت می شوند.
تبصره 2 : اعضای موضوع «ی» به پیشنهاد نایب رییس شورا ، تأیید وزیر به مدت 2 سال منصوب می شوند تمدید حکم اعضا بلامانع است.
3-2- وظایف و اختیارات شورای مرکزی کارآفرینی :
الف
تعیین و اصلاح سیاست ها و راهبردهای طرح کاراد.
ب- بررسی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد طرح کاراد در دانشگاه های علوم پزشکی.
ج
تصویب برنامه های کلان ارائه شده در مورد طرح کاراد.
د- بررسی راهکارهای توسعه طرح کاراد در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
هـ - بررسی موانع و محدودیت های قانونی ، سیاسی فرهنگی ، اداری و مالی توسعه کارآفرینی نظام سلامت و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع ذیصلاح .
و
بررسی و تصویب برنامه های مربوط به ایجاد هماهنگی بین مراکز کارآفرینی و مراکز رشد ، پارک های علم و فناوری و نهادهای ذی ربط.
ز- تصویب بودجه سالانه طرح کاراد.
تبصره 3 : چگونگی تشکیل جلسات شورای مرکزی ، حد نصاب تصمیم گیریها و نحوه اداره جلسات بر اساس دستور العمل داخلی شورای مرکزی مشخص می شود.

ماده (4) دبیرخانه طرح کاراد :

به منظور پی گیری مصوبات شورای مرکزی و انجام کلیه امور مربوط به کارآفرینی در وزارت ، دبیرخانه طرح کاراد در مرکز کارآفرینی تشکیل می شود.
4-1- وظایف و اختیارات دبیرخانه :
دبیرخانه طرح کاراد متشکل از واحدهایی است که کلیه امور ترویجی ، پژوهشی ، آموزشی و پیگیری مصوبات شواری مرکزی طرح کاراد را به شرح زیر بر عهده دارد :
الف ) ابلاغ مصوبات شورای مرکزی به دانشگاه های علوم پزشکی و نهادی ذیربط.
ب) پیگیری برای تقویت مراکز کارآفرینی موجود و ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه هایی که فاقد این مرکز هستند.
ج
ایجاد هماهنگی بین کمیته های کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ترویجی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
د) هماهنگی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در زمینه طرح کاراد.
هـ ) نظارت و ارزشیابی مستمر بر وظایف و عملکرد کمیته های کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
و) برنامه ریزی برای برگزاری میزگردها و سخنرانی های علمی
تخصصی ، سمینارها و همایش سالانه کارآفرینی.
ز) انجام مطالعات و طراحی ساختار سازمانی و سیستم های نظارت و ارزشیابی کمیته های کارآفرینی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی.
ط) انجام مطالعات در زمینه موانع و محدودیت های حقوقی ، قانونی ، فرهنگی ، سیاسی ، اداری و مالی توسعه کارآفرینی و ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی.
ی) بررسی علمی طرح ها و برنامه های کلان ترویجی ، آموزشی و پژوهشی طرح کاراد.
ک) بررسی و تعیین بودجه سالانه طرح کاراد و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب نهایی.
ل) پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح ها و برنامه های مرتبط و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب.
م) ارزیابی و تجزیه و تحلیل گزارش ها ، اطلاعات و پیشنهادهای رسیده و اطلاع رسانی فعالیت های انجام گرفته از روند اجرای طرح کاراد به طرق مختلف.
4-2-
  تشکیلات دبیرخانه :
الف : رئیس دبیرخانه با پیشنهاد سرپرست مرکز کارآفرینی ، تأیید وزیر بهداشت
  درمان و آموزش پزشکی و حکم سرپرست مرکز کارآفرینی برای مدت سه سال منصوب می شوند. انتصاب مجدد رئیس دبیرخانه بلامانع است. سایر اعضای دبیرخانه با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و موافقت سرپرست مرکز کارآفرینی منصوب می شوند.
ب : تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه پس از تصویب شورای مرکزی در سازمان ایجاد می شود و اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه سالانه سازمان پیش بینی می شود.

« بخش سوم سازماندهی کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی »

به منظور اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور،
  کمیته کارآفرینی به شرح مواد 5 و 6 در دانشگاههای علوم پزشکی مجری تشکیل می شود.

ماده (5) ترکیب و وظایف کمیته کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی :

5-1- ترکیب کمیته کارآفرینی :
الف _ رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته (رئیس دانشگاه می تواند این مسئولیت را به یکی از معاونان ذیربط خویش تفویض نماید).
ب- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی.
ج- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی.
د
یک تا سه عضو هیأت علمی یا صاحب نظر در زمینه کارآفرینی از داخل یا خارج دانشگاه علوم پزشکی.
هـ - رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته کارآفرینی (رئیس مرکز کارآفرینی با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود).
تبصره 4 : با نظر رئیس دانشگاه سایر معاونان نیز می توانند عضو کمیته باشند.
تبصره 5 : با توجه به موضوع و شرایط خاص هر دانشگاه می توان از سایر افراد ذیربط از داخل یا خارج دانشگاه به شرح ذیل دعوت به عمل آورد :
الف
رؤسای پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری.
ب- نمایندگان انجمن های علمی و دانشجویی ، جهاد دانشگاهی و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و نیز مراکز کارآفرینی سایر دانشگاهها.
ج- دبیر انجمن دانش آموختگان.
ح
برجستگان کارآفرین دانشجو و دانش آموخته و پیشکسوتان کارآفرین.
و- نماینده استاندار / سازمان مدیریت.
ی
نماینده بانکهای عامل.
5-2- وظایف و اختیارات کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی :
الف
تدوین آیین نامه داخلی کمیته و مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
ب- کمک به ساماندهی مرکز کارآفرینی.
ج- حمایت ، هدایت و نظارت بر مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
د- تدوین برنامه سالانه طرح «کاراد» در دانشگاه به همراه زمان بندی و بودجه مورد نیاز.
هـ - تصویب ، نظارت و پیگیری طرح های پژوهشی ، آموزشی و ترویجی آموزش و پرورش کارآفرینان.
و- همکاری و برنامه ریزی ترتیب مربیان و استادان آموزش های کارآفرینی.
ز
کمک به ایجاد مراکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی.
ح
معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاههای علوم پزشکی به دبیرخانه طرح کاراد.
ط- نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی کارآفرینی.
ی
تأمین ابزارها و امکانات مختلف برای اجرای هرچه بهتر طرح کاراد.
ک
ارائه طرح های اولیه در زمینه فعالیت های ترویجی ، آموزشی و پژوهشی به دبیرخانه طرح کاراد.
ل
تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی طرح کاراد در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به دبیرخانه طرح به منظور بررسی و سایر مراحل تصویب نهایی.
م
ارزیابی عملکرد مرکز کارآفرینی و تأیید گزارش های سالانه عملکرد اداری و مالی پیشرفت طرح در دانشگاه و ارسال آن به دبیرخانه طرح کاراد.
ن
ارتباط مستمر با دبیرخانه طرح کاراد و ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته طرح کاراد در دانشگاه علوم پزشکی حداقل هر چهار ماه یکبار.

ماده (6) ساختار و وظایف مرکز کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی

مرکز کارآفرینی واحد اجرایی طرح «کاراد» در دانشگاههای علوم پزشکی که تحت نظر رئیس دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاست ها، برنامه ها و ومصوبات کمیته کارآفرینی است.
6-1- ساختار مرکز کارآفرینی : رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه دبیر کمیته کارآفرینی است که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود. اعضا و همکاران مرکز کارآفرینی دانشگاه شامل تعدادی از اساتید ، دانشجویان ، دانش آموختگان و نیز کارآفرینان خارج از دانشگاه است که با نظر کمیته کارآفرینی تعیین می شوند.
6-2- وظایف و اختیارات مرکز کارآفرینی :
الف - انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به طرح «کاراد» در دانشگاه علوم پزشکی.
ب- برگزاری کلاس ها ، سمینارها و کارگاه های آموزشی و تخصصی.
ج
تهیه برنامه های ترویجی ، آموزش و پژوهشی طرح کاراد با همکاری و همفکری اعضای هیأت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی و ارائه به کمیته کارآفرینی برای تصویب.
د- اجرای کلیه مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
هـ - شناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه علوم پزشکی به کمیته کارآفرینی.
و
مدیریت و پیگیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی در مرکز یا خارج از آن برای اجراء.
تبصره 6 : به منظور تسهیل و تسریع در نیل به اجرای برنامه های طرح «کاراد» ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی می تواند اختیار تشخیص ، تعهد و تسجیل هزینه های مربوط به اعتبارات طرح «کاراد» را به رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه تفویض نماید

« بخش چهارم منابع مالی »

ماده (7) اعتبارات :

به منظور اجرای طرح کاراد ، کمیته کارآفرینی هر دانشگاه علوم پزشکی پس از تدوین طرح ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ذیربط ، بودجه پیشنهادی سالانه طرح در دانشگاه علوم پزشکی را بر اساس منابع مالی زیر تدوین و به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نیز به دبیرخانه طرح کاراد ارائه می نماید
اعتبارات مورد نیاز طرح کاراد در دانشگاه های علوم پزشکی از محلهای زیر تأمین می شود :
اعتبارات ذیربط دانشگاه
کمک های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
درآمدهای ناشی از فعالیتهای خدمات علمی و فنی و نیز خدمات ارائه شده به پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ردیف های متمرکز در وزارتخانه های متمرکز با امور کارآفرین
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
دبیرخانه طرح کاراد پس از اخذ بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی مجری و هم چنین تدوین بودجه سالانه دبیرخانه، اعتبار سالانه طرح را برای تصویب نهایی به شورای مرکزی ارسال می دارد
شورای مرکزی پس از تعیین اعتبار سالانه دانشگاه های علوم پزشکی مجری و دبیرخانه طرح کاراد ، بودجه نهایی را از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه
  می کند تا با مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی مجری طرح و وزارت بهداشت (بابت بودجه سالانه دبیرخانه طرح ) ، به مصرف هزینه های مربوط برسد
این آیین نامه در 7 ماده و 6 تبصره تدوین و به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است

 

طرح کارورزی

طرح کارورزی

بر اساس نظرات بسیاری از دانشمندان عرصه بازآفرینی سازمانی و ارزش آفرینی در اقتصاد شبکه ای، یکی از روشهای متناسب سازی دانش فارغ التحصیلان با نیازهای واقعی جامعه و نیز تازه نگه داشتن نظام آموزشی ای که مناسب حال و آینده باشد - بویژه در رشته هایی که از کار عملی کمتری برخوردارند - انجام کارورزی می باشد ،تا دانایی و توانایی آنها با همدیگر هماهنگ شود و هر دو در خدمت آحاد جامعه و نظام سلامت قرار گیرد.لذا طرح کارورزی فارغ التحصیلان گروه پیراپزشکی برای نیل به هدف صدرالاشاره با همکاری مشترک دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است برای دسترسی به جزئیات طرح مذکور لینک کارورزی در پایین صفحه را کلیک کنید
http://karafarini.behdasht.gov.ir/images/doc.gifدانلود طرح كارورزي 242 KB

طرح مراکز مشاوره کارآفرینی

کلینیک مشاوره کارآفرینی

طرح کیلینیک مشاوره کارآفرینی

چشم انداز کارآفرینی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برخورداری از بهترین وضعیت اشتغال و کسب و کار تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی منطبق بر استانداردهای علمی و آموزه های فرهنگی، مقبول در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور ارائه خدمات مطلوب نظام سلامت به آحاد ملت ایران است. بنابراین باید افزایش رو.حیه کارآفرینی در ایجاد کسب وکارهای مستقل نظام سلامت همراه با نوآوری در دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، دانشجویان در شرف دانش آموختگی با توجه به نیاز مبرم به هدایت صحیح و آگاه سازی این قشر  به منظور آسان سازی اجرای فرآیند شکل گیری ایده به عمل همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصت های شغلی با رویکرد برآورد نیاز واقعی جامعه به ارائه بهینه و نوین خدمات سلامت و ارتقاء آن، مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مطالعات و تجربیات کسب شده، نسل اول کارآفرینان که در مرحلۀ شروع و یا راه اندازی کسب و کار مستقل هستند، دریافت آگاهی­های لازم به منظور افزایش بهره­وری و برخورداری از دانش و تجربۀ لازم از مهمترین چالش­های فراوری آنان است.

ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه­های گوناگون، یکی از راهبردهای اصلی در حمایت، پشتیبانی و آگاهی بخشی دربارۀ فرآیند کسب و کارهای مستقل، به شمار آمده، عنصر اصلی پشتیبانی کسب و کار تلقی می­گردد.

یکی از راه­های ارائۀ خدمات مشاورۀ مدیریت و بهره­وری در کسب و کارهای کارآفرینانه، ارائه آن­ها به صورت کلینیکی است. در این حالت مشاورین در مکانی مستقر بوده و کاربران با مراجعه به محل ارائه خدمات و استقرار مشاور، از راهنمایی و توصیه­های کلی آنان بر اساس شناخت اجمالی از نیاز و درخواست کاربر و در مدت زمان محدود بهره­مند می­گردند.

امید است با افزایش روند رشد فعالیت­های کارآفرینانه و کسب و کارهای مستقل، بیش از پیش قادر به ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه­های مختلف که منجر به حصول نتیجه مطلوب شود، باشیم.


http://karafarini.behdasht.gov.ir/images/doc.gifدانلود طرح كلينيك مشاوره كارآفريني حجم فايل  126 KB

طرح تیپ شغلی

طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

  مقدمه

 گسترش كسب و كارهاي حوزه نظام سلامت با هدف ارتقاي سلامت جامعه و اشتغالزايي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي بويژه دانش آموختگان جوان و بيكار از مهم ترين اهداف دفتر كارآفريني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. در اين مسير اعطاي تسهيلات از محل آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين راهكاري اجرايي در حمايت از كارآفرينان نظام سلامت مي باشد. تدوين مشاغل نظام سلامت در قالب طرحهاي تيپ شغلي زمينه را براي آشنايي بيشتر دانش آموختگان با بازار كار سلامت و طرحهاي كسب و كار مربوطه فراهم مي نمايد.   

 

مطب پزشك عمومي :

 

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه

.­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : ست كامل تشخيص، اتوسكوپ افتالمسكوپ، ديكتافون، ميكروجت، برانكارد، تخت عمل جراحي، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن ....نيروي انساني مورد نياز :پزشك عمومي- پرستار يا بهيار- منشي

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                       

 

(ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

مطب پزشك متخصص :

 

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي: جراحي، پوست، اطفال، بيهوشي، قلب و عروق، ارولژي، چشم، عفوني، راديولوژي، ريه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنان و زايمان، گوارش گوش وحلق وبيني و ساير تخصص هاي مورد تاييد وزارت بهداشت.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز :داشتن فضاي مناسب بر اساس استاندارهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

تجهيزات : با توجه به اينكه تجهيزات مورد نياز هر رشته تخصصي زياد مي باشد از ذكر آنها خودداري ميشود ولي فهرست كاملي از اين تجهزات موجود مي باشد.

نيروي انساني مورد نياز : پزشك متخصص، پرستار يا بهيار، منشي، نگهبان

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر، حداكثر 10 نفر.(حداقل يك نفر به جز پزشك از گروه پزشكي و پيراپزشكي بالاتر از مدرك بهياري)

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

 

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

800

700

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي­توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.

 

 

داروخانه:

 

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي دارو سازي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­نيروي انساني مورد نياز :دكتر دارو ساز، تكنسين دارو خانه، بهيار، حسابدار، منشي.

اشتغالزايي : به كار گرفتن حداقل 4 نيروي كار و درصورت شبانه روزي بودن 8 نفر

.ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

1100

1100

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

آزمايشگاه:

 

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي يا متخصصين پاتولوژي

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­

­تجهيزات مورد نياز: سل كانتر، ميكروسكوپ، سانتريفوژ، فريزر، انكوباتورco2،ميكروتوم كرايو، دستگاه كشت خون، الكتروفورز، شيكر، كانتر و ...

نيروي انساني مورد نياز : دكتراي تخصصي پاتولوژي، دكتراي علوم آزمايشگاهي، كارشناس پرستاري يا ديپلم بهياري، كاردان علوم آزمايشگاهي 2 نفر، كارشناس علوم آزمايشگاهي 2 نفر، نگهبان 1 نفر، حسابدار،  نيروي خدماتي.

اشتغالزايي : حداقل 3 نفر..

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

1650

1100

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مركز مراقبت از سالمندان :

 

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع پزشكي، روانشناس، روانپرستار، ليسانس پرستاري و بالاتر در رشته روانشناسي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات: شامل تجهيزات دفتري و هتلينگ بر اساس استاندارد ( ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر و ... )

نيروي انساني مورد نياز : پزشك، پرستار، مددكار(مشاور)، مدير، منشي، اپراتور، نيروي خدماتي، بهيار

اشتغالزايي : حداقل 3 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :  

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

700

1100

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مطبهاي مامائي :

 

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و به بالاتر در رشتة مامائي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : ست واكيوم زنان، تخت ژينكولوژي،  هيسترومتر،  تخت زايمان، هيسترسكوپ، كپسول co2 اسپلكوم، فيتال مانيتورينگ، ساكشن كورت،  ساكشن واكيوم، ست كامل تشخيص، ميكروجت، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن، اتوسكوپ افتالمسكوپ.

نيروي انساني موردنياز : كارشناس مامائي، كاردان پرستاري يا بهيارماما ، منشي.

اشتغالزايي : حداقل 1 يا 2 نفر.  

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مركز خدمات مشاوره اي، روانشناسي :

 

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد ودكتري  در رشتة روانشناسي باليني، روانپرستاري.

امكانات موردنياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : ميز و صندلي، تلفن، كامپيوتر، اسباب بازي براي كودكان و...

نيروي انساني مورد نياز:روانشناس باليني با مدرك دكترا يا ارشد براي سرپرستي، روانپرستار، روانشناسي باليني(كارشناس) 1 نفر، روانشناس باليني(ارشد) 2 نفر، مشاور مذهبي 1 نفر، منشي

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                         

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مركزمشاوره خدمات پرستاري وارائه خدمات بهداشتي درماني درمنزل :

 

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل در يكي از رشته هاي دكتراي عمومي، ليسانس پرستاري، ليسانس روانشناسي باليني.

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : ميز و صندلي، تلفن، وسايل و ابزار تزريقات، دستگاه فشار خون، ست و كيف احيا، ست كامل تشخيص، كپسول اكسيژن و آمبولانس.

نيروي انساني مورد نياز : مدير تيم پزشكي(دارا بودن دانشنامة دكتراي حرفه اي)، پرستار، بهيار، فيزيوتراپ، تلفنچي، راننده، 1 نفر كادر اداري جهت پذيرش و تكميل پرونده

اشتغالزايي : در صورت فعاليت حداقل 3 نفر براي هر شيفت.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

1100

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مراكز درمان و بازتواني اعتياد :

 

شرايط كارآفريني : فارغ التحصيل مقطع دكترا و ليسانس پرستاري

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : حداقل 2 تخت بستري، وسايل پيشگيري از بحران و كمك هاي اوليه، ميز تحرير، كامپيرتر، تلفن.

نيروي انساني مورد نياز : متخصص روانپزشك حداقل 1 نفر، پزشك عمومي حداقل 1 نفر، روانشناس باليني (ارشد) 1 نفر، مشاور (كارشناس ارشد، كارشناس مشاور)، مددكار اجتماعي(كارشناس) 1 نفر، پرستار حداقل 1 نفر، منشي، نگهبان

اشتغالزايي : حداقل 3 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :   

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

1100

1100

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي­توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند

 

 

 

مركز( MMT (Metadon Maintenance Therap

 

نيروي كارآفرين : پزشك عمومي

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...)

نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي، روانشناس، مددكار

اشتغالزايي : حداقل 3 يا 4  نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                        

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مركز DIC)Drop In Center)

 

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي آموزشي ديده، روانپزشك

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...)

نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي، روانپزشك، روانشناس، پرستار

اشتغالزايي : حداقل 3 يا 4  نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

(ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

 

فيزيوتراپي :

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي طب فيزيكي يا دانشنامة ليسانس و بالاتر در رشته فيزيوتراپي.  

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : دياترمي، US، IR، UV، tracteon،استيمولاتوز، IF، favadic، Tens، IDC، پله، پارالل شولد رويل، يولي، فريم، صندلي كوالار، وزنه هاي مربوطه، دوچرخه ثابت

نيروي انساني مورد نياز : متخصص طب فيزيكي، كارشناس فيزيوتراپي، تكنسين، منشي، نگهبان.

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                  

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

700

900

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

شنوائي سنجي:

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشته اديومتري

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : اديومتر AC، ميدانس AZ27، دستگاه تمپانوگراف ATZC، اتوسكوپ ABR، دستگاه تست سمعك EGDHAT، اديومترAC5، دستگاه امپدانس AZ7R .

نيروي انساني مورد نياز : كارشناس اپتومتري، منشي، دستيار كارشناس.

اشتغالزايي : در حدود 1 يا 2  نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                       

 

)ارقام به ميليون ريال است(

 

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

600

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

بينايي سنجي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشتة اپتومتري

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : عينك آزمايش Trial Frame، اسليت لامپ، افتالموسكوپ، رتينوسكوپ، چارت بينائي دور و نزديك، جعبه عينك، كراس سلندر، تست ميدان ديد، تست ديد بعد، لنزومتر، Prisaber، دستگاه سينوپترمري.

نيروي انساني مورد نياز : اپتومتريست، دستيار اپتومتريست، منشي.

اشتغالزايي : حداقل 2 يا 3 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                 

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

600

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

گفتار درماني :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي و بالاتر در رشته گفتار درماني

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : دستگاه تربيت گفتار گروهي 70، لكنت شكن ديجيتال 70D.S ، دستگاه تربيت گفتار فردي 70A ، دستگاه Vocale ، دستگاه LM7Z  Language  Muster ، دستگاه GqA  Speechtraining ، تخت معاينه، دستگاه ضبط صوت.

نيروي انساني مورد نياز : گفتار درمان گر كمكي، منشي،

نيروي خدمات.اشتغالزايي : حداقل 1 يا 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

600

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

راديولوژي و سونوگرافي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل در رشته راديولوژي

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : دستگاه راديوگرافي، كاست فيلم راديوگرافي در اندازه هاي مختلف، دستگاه ظهور و ثبوت راديوگرافي، دستگاه سونوگرافي، فيلم راديوگرافي، داروي ظهور و ثبوت، پروب سونوگرافي، نگاتوسكوپ، پاس كات.

نيروي انساني مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي، كاردان راديولوژي، متصدي تاريكخانه، پذيرش، حسابدار، منشي، نيروي خدمات، پرستار

اشتغالزايي : حداقل 3  نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

3500

1650

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

تبصره : در مناطق محروم متقاضيان مي­توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد يا ساخت مكان طرح اقدام نمايند

 

سي تي اسكن :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل راديولوژي و گذراندن دوره CT

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : دستگاه C.T  اسكن، كولر گازي، پروسسور...

نيروي مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي، بهيار، منشي، نيروي خدمات 

اشتغالزايي : حداقل 5 نفر.  

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

6600

1650

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

MRI  :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي راديولوژي و گذراندن دوره MRI .

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : دستگاه MRI، پروسسور، كولر گازي، فيلم MRI، نگاتسكوپ.

نيروي انساني مورد نياز : متخصص راديولوژي، كارشناس راديولوژي،هوشبري منشي، پرستار، بهيار، نيروي خدماتي، نگهبان.

اشتغالزايي : در صورت 3 شيفت كاري 20 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                  

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

22000

16500

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

راديوتراپي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل در رشتة راديوتراپي.

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : دستگاه راديوتراپي، چشمة كبالت،  كولر گازي، امكانات پزشكي و...   

نيروي انساني مورد نياز : تخصص راديوتراپي، كارشناس راديوتراپي، كاردان راديوتراپي، پرستار، بهيار، منشي، بايگاني.

اشتغالزايي : حداقل12 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

33000

16500

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

پزشكي هسته اي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در رشته پزشكي هسته اي.

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : چشمه كبالت، شتاب دهنده خطي Medium ،  سيمولاتور.

نيروي انساني مورد نياز : متخصص پزشكي هسته اي، كارشناس راديولوژي يا راديوتراپي، كاردان راديولوژي يا راديوتراپي، نيروي كمكي، بهيار، منشي، خدمات، نگهبان.

اشتغالزايي : حداقل 12نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

33000

1650

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

شركتهاي آمبولانس خصوصي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل گروه پزشكي به صورت حقيقي يا حقوقي (اما مسئول فني حتما بايد داراي دانشنامة پزشكي باشد.)

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : حداقل آمبولانس و امكانات لازم

اشتغالزايي :حداقل 4 نفر به ازاي هر آمبولانس 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

حداقل با يك آمبولانس1100

1100

به ازاي هر آمبولانس اضافه800

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

فروش عينك طبي :

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع ليسانس و بالاتر در رشته اپتومتري.

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­

­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : دستگاه سينوپترومري Prisaber ، لنزومتر، چارت بينائي نزديك و دور، جعبه عينك، كراس سلندر، تست ميدان ديد، افتالمسكوپ، رتينوسكوپ، عينك آزمايش Frame Trial .

نيروي انساني مورد نياز : اپتومتريست، دستيار، منشي.

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

400

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

توليد اعضاء مصنوعي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناس ي و بالاتر در رشته اعضاي مصنوعي، فارغ التحصيل مقطع كارشناسي در رشته مهندسي  پزشكي.

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : ابزار و تجهيزات مربوط به ساخت پروتز و اروتز.

نيروي انساني مورد نياز : مدير فني، پزشك، كارشناس پروتزهاي مصنوعي، منشي، خدمات،

اشتغالزايي : حداقل 2  نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

1100

850

2

تيپII

% 90 هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

% 80 هزينه دانشگاه تيپ I

% 60 هزينه دانشگاه تيپ I

 

درمانگاه :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي يا عمومي در هر يك از رشته هاي پزشكي

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : در درمانگاه بايد تجهيزات مربوط به بخشهاي عمومي، گوش و حلق، بيني، اطفال، پوست، زنان و داخلي موجود باشد كه فهرست كاملي از اين تجهيزات موجود مي باشد.

نيروي انساني مورد نياز : متخصص زنان، متخصص اطفال، متخصص ENT، متخصص پوست و مو، متخصص داخلي، پزشك عمومي، پرستار، بهيار، كمك بهيار، منشي، بايگاني، مدارك پزشكي، نگهبان، نيروي خدماتي.

اشتغالزايي : حداقل 7 نفر در صورت شبانه روزي 12 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

2200

1650

به ازاي هر رشته تخصصي با نظر دفتر كار آفريني600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مراكز جراحي محدود :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع تخصصي در هر يكي از رشته هاي پزشكي.

امكانات : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تجهيزات : با توجه به اينكه در اين گونه مراكز انواع مختلفي از جراحيها صورت مي گيرد. تجهيزات هر عمل نيز متفاوت است اما ليست كاملي از اين تجهيزات موجود مي باشد.لارنگوسكوپ، وارمرخون، چراغ اشعه ماوراءبنفش، ترالي منحني اطاق عمل، كپسول نيتروس، كمد مخصوص ست جراحي، پمپ اسكراپ، تخت عمل مكانيكي، چراغ سياليتيك سقفي، ساكشن خارجي، ساكشن چست.

نيروي انساني مورد نياز : مدير مركز، پزشك متخصص، متخصص بيهوشي، تكنسين و كارشناس اطاق عمل، پرستار، بهيار، كمك بهيار، منشي، مدارك پزشكي، خدمات، نگهبان، تلفنچي.

اشتغالزايي : حداقل 12 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه خريد يا ساخت مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

11000

11000

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

دندانپزشكي :

 

كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي يا تخصصي در رشته دندانپزشكي.

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.­­­­­

­­­­­­­­­­­­­تجهيزات : يونيت، دستگاه راديولوژي، فور و اتوكلاو، دستگاههاي ظهور و ثبوت، تجهيزات مرتبط با پروتز و ايمپلنت.نيروي انساني مورد نياز :دندانپرشك، تكنسين دندانپزشكي، منشي، خدمات.

اشتغالزايي : حداقل2 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :             

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

600

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

تعاوني بهداشتي درماني :

 

كارآفرين : 7 نفر كه 4 نفر حتما عضو گروه پزشكي و پيراپزشكي و 3 نفر ساير رشته ها.

امكانات مورد نياز : داشتن فضاي مناسب در حدود 80 مترمربع.

تجهيزات : دفتري، ميز، صندلي، كامپيوتر، تلفن و ...

اشتغالزايي : بسته به مشاركت در طرحهاي تعاوني بهداشتي 100-10 نفر.

ابعاد اقتصادي طرح :                                     

)ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مركز ارائه خدمات بهداشت حرفه اي :

 

شرايط كارآفرين : فوق ليسانس بهداشت حرفه اي، ليسانس بهداشت حرفه اي.

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ...)، دستگاه صداسنج، نورسنج و ...

نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت حرفه اي 2 نفر، منشي 1 نفر.

اشتغالزايي : حداقل 1 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                     

)ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

آموزشگاه صنوف :

 

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بهداشت محيط

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 

تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، تجهيزات و لوازم آموزشي.

نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت حرفه اي، منشي، كارشناس مسئول، نيروي خدماتي.

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

(ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

شركتهاي خدماتي سم پاشي

 

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بهداشت محيط

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 

تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، دستگاههاي سم پاشي، سموم مورد نياز، لوازم حفاظت فردي و ايمني

نيروي انساني مورد نياز : كارشناس بهداشت محيط، نيروي خدماتي حداقل 2 نفر، منشي، فروشنده

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                     

(ارقام به ميليون ريال است)

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

طب كار

 

شرايط كارآفرين : متخصص طب كار، پزشك عمومي داراي مدرك بازآموزي طب كار و موفق در آزمون سراسري اخذ مجوز طب كار

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (بهداشتي) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 

تجهيزات : تجهيزات اداري (ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... )، دستگاه اسپيرومتري، ...

نيروي انساني مورد نياز : پزشك عمومي يا متخصص طب كار، كارشناس بهداشت حرفه اي (2 نفر)، منشي

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر   

ابعاد اقتصادي طرح :                                     

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

250

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

لابراتوار پروتزهاي دنداني

 

نيروي كارآفرين : تكنسين پروتزهاي دنداني

امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سلامت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 

تجهيزات : لوازم اداري، كوره پرسلند، كمپرسور، دستگاه اولتراسونيك و ...

نيروي انساني مورد نياز : تكنسين پروتزهاي دنداني، منشي، بازارياب

اشتغالزايي : حداقل 2 نفر

ابعاد اقتصادي طرح :                                      

)ارقام به ميليون ريال است(

رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح حداكثر تا سقف

1

تيپI

600

600

2

تيپII

%90هزينه دانشگاه تيپ I

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

%80هزينه دانشگاه تيپ I

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

مراجع ذيربط جهت راه اندازي مراكز :

 

در تمامي موارد بالا بايد مجوز هاي صدور پروانه با توجه به نوع فعاليت از مراكز زير اخذ شود.

-   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ مجوز

-   دانشگاهها و مراكز آموزش عالي: سازمان انرژي اتمي، سازمان نظام پزشكي، دانشكده هاي علوم پزشكي، سازمان بهزيستي، سازمان نظام پرستاري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره اماكن، سازمان ملي جوانان، اداره تشخيص هويت، اداره راهنمائي و رانندگي.شيوة بازاريابي :جرايد، آگهي، تبليغات در رسانه هاي جمعي، قرارداد با بيمارستانها، معرفي مراكز درماني بزرگ جهت خدمات درماني پس از ترخيص بيمار، همكاري با مراكز بهزيستي، نيروي انتظامي و بازپروري

 

بررسي قابليت افزايش ظرفيت شغلي : تغيير آهنگ زندگي سنتي به زندگي شهرنشيني سبب شده كه ديگر مناسبات گذشته را نتوانيم الگوي شرايط امروز خود قرار دهيم. با گسترش زندگي ماشيني بر مشكلات و تنش انسانهاي امروزي افزوده مي گردد. و ميزان ابتلا به انواع بيماريها افزايش مي يابد. در نتيجه نياز به مراكز پيشگيري، تشخيص و درماني افزايش پيدا مي كند و در هر منطقه يك يا چند مركز خدماتي مي تواند ايجاد گردد. تاسيس اين مراكز در نقاط مختلف دسترسي بيماران به خدمات فوق را سهل تر و سريع تر مينمايد

 

نتايج حاصل از راه اندازي مركز :

1- بهبود وضعيت اقتصادي.

2- ايجاد اشتغال.

3- كاهش نرخ بيكاري براي قشر كثيري از جامعه به خصوص براي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي.

4- كاهش بيماريها و افزايش سلامت افراد جامعه.

5- بهبود روابط بين خانواده، والدين وفرزندان.

6- حل ريشه اي و درمان معضل اعتياد.

7- گسترش فرهنگ نگهداري از سالمندان.

 

موسسات ورزش ، طب و تندرستی

 

طرح تیپ شغلی کارآفرینان : پزشکان عمومی و متخصص یا سایر افراد 1 دارای شرایط که دوره های تخصصی مورد نیاز این موسسات را گذرانده باشند می توانند اقدام به راه اندازی این مرکز نمایند.

شرایط لازم جهت ایجاد مرکز : ضمن دارا بودن دانش و تخصص لازم و شرایط احراز شغل طبق قوانین جاری کشور ، اخذ مجوز از وارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی

مکان : حداقل سه اتاق شامل اتاق معاینه و مشاوره ، اتاق فیزیوتراپی و اتاق ارائه خدمات پیراپزشکی و احیاء

تجهیزات مورد نیاز : ست های تشخیصی ، ست های پانسمان و جراحی های کوچک ، وسایل آتل گیری ، ست های احیا ثابت و قابل حمل ، ترالی اورژانس با تمامی داروهای مورد نیاز برای احیاء ، دستگاه کاردیوگرافی ، دستگاه الکتروشوک ( در صورت امکان ) ، کپسول اکسیژن ( ست کامل ) ، تجهیزات حمل مصدوم ، تخت معاینه ، پاراوان و تجهیزات اداری  

نیروی انسانی مورد نیاز : پزشک عمومی ( که دوره های لازم را گذرانده باشد ) یک نفر ، یک نفر از فارغ التحصیلان گروه پیراپزشکی ، یک نفر فیزیوتراپیست و یک نفر فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی ترجیحاً لیسانس یا بالاتر

اشتغالزایی : حداقل 3 نفر

شرح وظایف :

- پذیرش و تشکیل پرونده سلامت برای ورزشکاران در کلیه اماکن ورزشی

- انجام معاینات اولیه و دوره ای ورزشکاران و صدور تاییدیه های سلامت برای حضور و ادامه در فعالیتهای ورزشی و مسابقات و یا ارتقاء

- ارائه آموزش های عمومی سلامت به موسسین ، مسئولین ، مربیان و ورزشکاران اماکن ورزشی و ارائه گواهی های مربوطه براساس آموزشهای استاندارد

- ارائه خدمات مشاوره ای برای تغذیه در ورزش و رژیمهای غذایی

- کنترل و نظارت بر هر گونه روشهای کمکی پرورش اندام ( داروهای خوراکی و تزریقی ، پودرها و مکملهای غذایی ) و ارائه آموزشهای لازم به موسسین ، مسئولین ، مربیان ، ورزشکاران ( و در صورت امکان والدین ورزشکاران ) در مورد عواقب و تبعات ناشی از مصرف آنها .

- توصیه اصول بهداشتی و روشهای مراقبت از اندامها برای جلوگیری از صدمات احتمالی در حین ورزش و درصورت ایجاد ، جلوگیری از پیشرفت و صدمه بیشتر عضو یا اندام مربوطه

- ارائه خدمات فیزیوتراپی علمی به ورزشکاران مصدوم

- ارائه خدمات اورژانسی به ورزشکارالن به مخاطره افتاده ، به صورت اولیه و پیشرفته

- ارائه خدمات احیاء قلبی ریوی در صورت نیاز

 

طرح سرمایه گذاری خطرپذیر

اساسنامه تیپ شرکت سرمایه گذار خطر پذیر کار آفرینی و صندوق های محلی آن
( در شهرستان و محلات )اساسنامه ( سهامی عام )


بخش اول
تشکیل شرکت : نام ، نوع ، موضوع ، مدت و مرکز اصلی شرکت
ماده 1 تشکیل شرکت :
بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر به وجود آمده یا بعدا به وجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نامه شرکت ( سهامی عام ) که در موارد بعدی به طور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2- نام و نوع
شرکت :......................................................( سهامی عام )
شرکت ( سهامی عام ) و تابعیت آن ایرانی می باشد.

ماده3- موضوع فعالیت شرکت :
الف _ سرمایه گذاری در کلیه طرحهای نیمه تمام ، طرحهای جدید در شهرستان که منجر به تولید ثروت و اشتغال جویندگان کار شود.
ب- ایجاد صندوق های محلی و روستائی و شرکت های سرمایه گذاری با مشارکت بخش تعاونی و خصوصی و مشارکت شرکت های مادر تخصصی و غیر آنها.
ج- اخذ مجوز برای ساخت و بهره وری پروژه ها ، مراکز خدماتی و مالی و هر گونه مجوز از ادارات دولتی برای تسریع و تسهیل امور سرمایه گذار ی و اشتغالزایی در شهرستان
د- تامین منابع مالی از داخل و خارج و از بخش خصوصی و دولتی بهر نحو و میزان که شرکت لازم می داند.
ه- عقد هر گونه قرارداد تجاری و اقتصادی با کشورهای جهان و عملیات بازرگانی که برای پیشرفت کار شرکت لازم باشد.
و- اخذ نمایندگی از شرکت های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی و نیز اعطای نمایندگی به شرکت و موسسات مجاز برای پیشبرد اهداف شرکت .
ز- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ، داخلی و خارجی که مجاز می باشد.
ح- ایجاد نمایشگاه و برگزاری همایش داخلی و خارجی و نیز شرکت در نمایشگاه ها و همایش های ملی و بین المللی برای پیشبرد اهداف شرکت
ط- ثبت اختراعات و امتیازات فناوری و ایجاد اسناد مدارک علمی و فناوری قابل خرید و فروش در فن بازار در مبادی رسمی کشور و خارج از آن .
ی- اقدام مجاز و مشروع و لازم دیگر که مجمع شرکت به مصلحت می داند.

ماده 5- مرکز اصلی شرکت و شعب آن:
الف - مرکز اصلی شرکت ......................................... ( در هر شهرستان )
ب- شعبات شرکت به صورت صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر کارآفرینی در سطح محلات و روستاها دایر می شود.
تبصره 1- اساسنامه صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر کارآفرینی از طریق شرکت تهیه و تصویب شده و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی مورد عمل صندوق های مذکور خواهد.

بخش دوم
سرمایه و سهام
ماده 6- سرمایه و تعداد سهام :
سرمایه شرکت عبارت
 است از ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهام با نام

ماده 7: اوراق سهام
کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد به علاوه در این اوراق باید نکات زیر قید شود:
1- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن
3- تعیین نوع سهم
4- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و اعداد
5- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

ماده 8- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام :
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی هر سهم ظرف پنج سال از تاریخ تاسیس شرکت باید در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت گردد.
مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در منتشر می شود به عمل خواهد آمد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مطالبه تعیین می نماید هر یک از تعهد کنندگان سهام که از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در موعد یا موارد مقرر خودداری کنند نسبت به مبلغی که تادیه نشده باشند ، باید خسارت دیر کرد از قرار ............. درصد در سال نسبت به مبلغ تادیه نشده نیز بپردازند ، پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادر پذیرفته شده باشد ، از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل از فروش بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر کرد ) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.

ماده 9- در مورد ماده فوق آگهی فروش
سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنواخت و در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، منتشر و یک نسخه از آگهی بوسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود. هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام ، اعم از اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت شود ، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی ، به نام خریدار صادر و اوراق بهادر سهام و گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می وشد و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد. دارندگان سهام مذکور در ماده 8 حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 10- حق حضور سهامداران قبلی
در مورد ماده قبل هر گاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود بابت اصل ، خسارت و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

ماده 11- گواهینامه موقت
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

ماده 12- انتقال سهام
انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. مادام که تمامی مبلغ اسمی سهم ، پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران خواهد بود.

ماده 13- غیر قابل تقسیم بودن سهام :
سهام شرکت غیر قابل تقسیم است مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده 14- مسئولیت صاحبان سهام :
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم
تغییرات در سرمایه شرکت
ماده 15- افزایش سرمایه شرکت
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1- پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد
2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام
5- از طریق یارانه های اعطایی دولت
6- از هر طریق صحیح و ممکن دیگر که هیئت مدیره تشخیص داده و به تصویب مجمع برسد.

ماده 16- ضرب الاجل مدت افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده 15 افزایش دهد.
تبصره 2- هیئت مدیره می تواند تا میزان 49% از سهام شرکت را به شرکت های تعاونی همان شهرستان برابر شرایط این اساسنامه واگذار نمایند.

ماده 17- حق تقدم صاحبان سهام
مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.

ماده 18- کاهش اجباری سرمایه شرکت
علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیمی کند. مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
تبصره 3- کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به تساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهام به صاحب آن انجام می گیرد. تبصره 4- در مورد کاهش اختیاری سرمایه تا زمانیکه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است میزان سرمایه هیچگاه نباید کمتر از حد نصاب مقرر در زمان درج نام شرکت در فهرست نرخ های بورس باشد.

ماده 19- حق تقدم در خرید سهام جدید:
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل انتقال است.
مهلتی که سهام داران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از 60 روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود نحوه استفاده از این حق تقدم بدین ترتیب است که پس از اتخاذ تصمیمیم راجع به افزایش سرمایه باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، به اطلاع صاحبان سهام برسد و گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده 20- اضافه ارزش سهام :
مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی یا اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده 21- اوراق قرضه یا مشارکت
شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت مبادرت نماید تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مذکور کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره 5- فروش اوراق قرضه یا مشارکت می تواند از طریق صندوق های محلات و ادارات انجام شود وقبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق مذکور ممنوع است.
تبصره 6- در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.
تبصره 7- در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه رعایت قانون تجارت و مصوبات شورای نگهبان الزامی است و چنانچه امکان انتشار اوراق قرضه برای شرکت ممکن نباشد از طریق اوراق مشارکت و با هماهنگی دستگاه ذیربط اقدام خواهد کرد.

بخش چهارم
مجامع عمومی
ماده 22- مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کنند.
در غیر این صورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجامع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدی اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تشریح نماید.
تبصره 8- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.
تبصره 9- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ به تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.

ماده 23- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از عدد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه مبلغ سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.
تبصره 10- هرگاه سهامداران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی فوق العاده حق حضور و رای دارند که قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده 12اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران را در دست داشته و با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دریافت نماید. تبصره 11- تا زمانیکه نام شرکت در فهرست نرخ های بورس درج می باشد شرکت موظف است حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع کتباً از سازمان بورس جهت اعزام نماینده در کلیه مجامع دعوت نماید.
تبصره 12- اعضای صندوق های محلی و روستا درخرید سهام شرکت از واولویت برخوردار هستند.

ماده 24- آگهی دعوت مجامع عمومی :
در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره 1: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده 25- محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده 26- دستور جلسه :
دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می سازد دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند.

ماده 27- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده 28- وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک و وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 29- هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنان به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد تشکیل خواهد شد مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می شوند همچنین مجمع عمومی با اکثریت آرا یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نماید.

ماده 30- ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب :
قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامدارنی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرا هریک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده 31- طریقه اخذ رای :
اخذ رای به طور شفاهی به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آرا مقرر دارد که اخذ رای به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده 32- جلسات :
هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می توانند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت .

ماده 33- صورت جلسه ها :
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده 34- اثر تصمیمات :
مجامع عمومی که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور می باشد.

ماده 35- مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد و نسبت به تصویب یا رد صورت های مالی تصمیم گیری نماید.

ماده 36- حد نصاب مجمع عمومی عادی :
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهام شرکت که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین جلسه دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و تصمیم گیری کند به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 37- اکثریت در مجمع عمومی عادی :
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده 38- وظایف مجمع عمومی عادی
وظایف مجمع عمومی عادی بدین قرار می باشد:
1- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش راجع به وضع شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی تقدیمی هیئت مدیره
2- رسیدگی ، تصویب ، رد و یا تصویب حسابها
3- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها
4- تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب اعضا هیئت مدیره بازرس اصلی و علی البدل
5- تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی و عدل البدل
6- تعین روزنامه اکثیرالانتشار که هر گونه آگهی های مربوط به شرکت در آن متنشر می گردد.
7- اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی که جز دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع فوق العاده نباشد.
تبصره13: تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر صورت های مالی باید پس از استماع گزارش اصلی یا برحسب مورد ، بازرس علی البدل به عمل آید و در غیر اینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 39- مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب رسمیت
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 40 اکثریت :
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 41- اختیارات :
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت می تواند رد صلاحیت با مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
تبصره 14: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع ، باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بخش پنجم
هیئت مدیره و مدیر عامل
ماده 42- عدد اعضای هیئت مدیره :
شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورتی که مدیری از سمت خود استعفا دهد باید مراتب را کتباً به رئیس هیئت مدیره اعلام نماید و تا تعیین جانشین بر طبق مقررات این اساسنامه در سمت خود باقی خواهد ماند.

ماده 43- تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفای یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و در غیر اینصورت به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند. تبصره 15: هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عدد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و یا بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

ماده 44- عضویت اعضای صندوق ها و کارآفرینان
اشخاص حقوقی که عضو صندوق های محلی هستند را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در اینصورت شخص حقوقی مذکور باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتبا به شرکت معرفی نماید. افراد کارآفرین برابر ضوابط در این مورد ترجیح دارند.

ماده 45- مدت ماموریت مدیران :
مدت ماموریت مدیران دو سال است این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده 46- سهام وثیقه:
هر یک از مدیران باید لااقل 50 سهام از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود.
سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده 47- رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره :
هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد از بین اعضاء هیئت یک رئیس یک نایب رئیس شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب خواهند بود در صورت عیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.
هیئت مدیره از بین اعضا هیئت ، یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.

ماده 48- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره :
هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهانه معین می کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد.
چنانچه در یک جلسه هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شده باشد ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهند داشت .

ماده 49- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره :
جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 50- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه و حق دادن رای به سمت وکالت :
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود هریک از اعضای هیئت مدیره می توانند به عضو دیگر هیئت مدیره به مسئولیت خود وکالت برای حضور در جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم بدهد و هیچ عضوی نمی تواند وکالت بیش از یک نفر را به عهده بگیرد. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرت خواهد کرد و در صورتیکه عضو هیئت نباشد حق رای نخواهد داشت .

ماده 51- تصمیمات امضاء شده :
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 52- صورت جلسات هیئت مدیره :
برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید شود در مورد ماده 50 تصمیمات امضا شده توسط مدیران به جای صورت جلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده 53- اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نامه شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است
از جمله :
1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
2- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت
3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها ( صندوق های محلی )
در هر نقطه از شهرستان
4- نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری آنان
5- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
6- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری
7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات
8- تعهد ظهر نویسی و قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منتقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (3) این اساسنامه
10- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی )
11- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها
12- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری
13- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها درتمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
14- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های محلی و خصوصی و استرداد آنها
15- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه حاضر و استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه یا مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
16- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا
17- احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که مورد نیاز شرکت باشد.
18- اقامه هر گونه دعوا و دفاع از هر گونه دعوا به یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین عاجل ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل یرای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوا خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد .
19- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور
20- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت
21- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین اساسنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت
22- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
23- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی
24- پیشنهاد پرداخت سود سهام بین صاحبان سهام
25- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
26- تعیین امضاهای مجاز شرکت
اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد. ماده

54- اعضای هیئت مدیره :
هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود به ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود.
این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده 55- مسئولیت اعضا هیئت مدیره :
مسئولیت هر یک از اعضا هیات مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است .

ماده 56- معاملات مدیران با شرکت :
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع وی سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .

ماده 57: منبع دریافت وام یا اعتبار هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچکدام وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات به خودی خود درمورد و شرکت های مالی و اعتباری و صندوق های محلی شرکت ، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.

ماده 58- تخلف از ماده 57
اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند معاملات نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا عدم النفع به شرکت است.

ماده 59- مدیر عامل :
الف - هیئت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت ، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او درهیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی که نامبرده را به مدیریت انتخاب کرده است.
ب- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ج- هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.
د- تعیین حقوق مدیر عامل و سایر شرایط خدمت او با هیئت مدیره است .

ماده 60- صاحبان امضای مجاز:
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی به ترتیبی و توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود.
هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین خواهند نمود.

ماده 61- رعایت ماده 111 قانون تجارت
اشخاص مندرج در ماده 111 قانون تجارت را نمی توان به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب نمود.

بخش ششم
بازرس
ماده 62- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی عادی سالنه یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین می کند بازرس حتی المقدور حسابرس حرفه ای خواهد بود. بازرس باید درباره صحت صورت دارایی ها صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان ، ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.
گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 16- اشخاص مندرج در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

ماده 63- اختیارات بازرس :
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه کرده مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 64- مسئولیت بازرس
مئسولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده 65- حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده 66- معاملات بازرس با شرکت :
بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

ماده 67- سال مالی
سال مالی از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان
می رسد . اولین سال مالی شرکت استثنائاً از تاریخ تاسیس شرکت آغاز و روز آخر همان سال به پایان می رسد.

ماده 68- صورت حساب شش ماهه:
هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس برگردد.

بخش هفتم
حسابهای شرکت
ماده 69- حسابهای سالانه :
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 70- حق مراجعه صاحبان سهام :
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس رونوشت بگیرد.

ماده 71- اقلام ترازنامه :
ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد در ترازنامه باید استهلاک اموال و ذخیره لامز در نظر شرکت گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و ذخیره سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییرات و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.
برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 72- تقدیم ترازنامه و حساب سودو زیان :
ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 73- مفاصا حساب :
تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان روز خواهد بود.

ماده 74- سود خالص :
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه
هزینه ها و استهلاک ها و ذخیره ها

ماده 75- اندوخته قانونی و اختیاری :
از سود حاصل شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی توزیع شود.

ماده 76- سود قابل تقسیم :
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل ، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

ماده 77- پرداخت سود به صاحبان سهام :
پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم
انحلال و تصفیه
ماده 78- موارد انحلال شرکت :
1- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند.
2- در موارد زیر :
الف : وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام نداده یا انجام آن غیر مممکن شده باشد.
ب: در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
ج: در صورت ورشکستگی .
د: در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
هـ: در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

ماده 79- تصفیه :
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوط لایحه قانونی اصلاح قسمتی از آن قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم
متفرقه
ماده 80- موضوعات پیش بینی نشده :
مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساس نامه مشمول بر 80 ماه و 16 تبصره می باشد در تاریخ ................ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است . 
محل امضای صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده :

 

طرح مراکز کارآفرینی

طرح مراکز کارآفرینی وتوسعه کسب و کار

ماده 1
در راستا تحقق اهداف ماده ( 39) ، بند ( ب) ماده ( 40) ، جزء ( 3) بند (د) ماده ( 41) ، بند (ز) ماده ( 45) ، بند (ب) ماده ( 46) ، بند ( الف ) ماده ( 48) و ماده ( 140) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری ، بهینه سازی و بهره برداری صحیح از مزیتهای نسبی سرمایه های انسانی ، معنوی و مادی در سطح ملی و بین المللی ، دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار بیاندیشد تا این گونه مراکز براساس موازین این قانون وسایر قوانین موضوعه ایجاد  و اداره گردند.

ماده 2- تعاریف

الف مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار مرکزی است تحت مدیریت متخصصین فنی و حرفه ای خلاق و کارآفرین که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد وتوسعه فنون وحرفه های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی نموده ، به طوری که با هم افزایی پایدار در بازارهای رقابتی تولید کالا و خدمات ، موجبات تحقق اهداف اقتصادی بلند مدت فراهم آید . این خدمات حمایتی شامل موارد زیر است :
تامین محل کار
تامین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات
تامین خدمات مالی و اعتباری
تامین خدمات آموزشی تخصصی ویژه
تامین خدمات اداری و حقوقی
تامین خدمات بازاریابی
تبصره : با توجه به روند بازار کسب و کار ، سایر خدمات مورد نیاز نیز حسب ضرورت به خدمات مذکور اضافه خواهد شد.
ب شرکتهای مشاوره ای : به شرکتهای مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی اطلاق می شود که قادر باشند خدمات مشاوره ای در زمینه های حقوقی ، اجرایی عملیاتی ، بازاریابی و فروش ، مالی و سرمایه گذاری ، اطلاع رسانی ، خدمات کسب و کار ، آموزش کسب وکار ، کاریابی ، تهیه طرحهای اشتغالزا ونظایر آن را با اولویت سطوح استانی ، کشوری و بین المللی ارائه نمایند.
پ کارآفرینی : فرآیندی است که توسط شخص یا اشخاص کارآفرین در اثر شناسایی فرصتهای ناشی از تغییرات در تقاضا و با هدف تامین منافع صورت می گیرد. در این فرآیند ، کارآفرین با اعتماد به نفس ، ضمن توجه به مخاطره پذیری فعالیتهای اقتصادی نسبت به تجمع عوامل تولید ویا خدمت مورد نظر برای رسیدن به خدمات نو یا محصول جدید وبرتر جهت عرضه به بازار اقدام نموده و به فعالیت مستمر خود ادامه می دهد.
ت- شرکتهای کارآفرین : شرکتهایی هستند که براساس فرآیند کارآفرینی با اتکاء به مزیتهای نسبی بالقوه وبالفعل بازار منطقه تاسطوح بین المللی تشکیل می شوند.
ث- مرکز کارآفرینی : منظور ، مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار می باشد .
ج- بنیاد : منظور ، بنیاد کارآفرینی و توسعه کسب وکار می باشد.
چ - وزارت : منظور ، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
ح-  دهکده مهارت : به مجموعه ای از مراکز کارآفرینی اطلاق می شود که در کنار یکدیگر واقع شده و نسبت به گرایشهای مهارت آموزی و آموزشهای کاربردی وفنی و حرفه ای توجه ویژه می نمایند.

ماده 3
مراکز کارآفرینی مشمول این قانون ، غیردولتی بوده و می توانند در چهارچوب قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و قانون بخش تعاون و این قانون به فعالیت بپردازند.
تبصره اساسنامه مراکز کارآفرینی  توسط اشخاص حقیقی و حقوق متقاضی تهیه به تصویب بنیاد خواهد رسید.
ماده 4- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به فراهم ساختن زمینه های ایجاد بنیاد کارآفرینی و توسعه کسب و کار اقدام نماید.

ماده 5

ارکان بنیاد عبارتنداز :
هیات امناء

هیات رئیسه
رئیس بنیاد
بازرس ( بازرسان )

ماده 6

اعضاء هیات امناء عبارتنداز :
نماینده وزارت کار وامور اجتماعی
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده وزارت صنایع و معادن
نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده وزارت جهاد کشاورزی
نماینده وزارت بازرگانی
نماینده وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری
نمایندگان مراکز کارآفرینی به انتخاب مدیران این مراکز ( 7 نفر )
نماینده اتاق تعاون
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران

ماده 7

شرح وظایف هیات امناء به شرح زیر است :
تصویب سیاستها و خط مشی های بنیاد
تصویب بودجه و اعتبارات سالانه
تایید ترازنامه و حساب سود وزیان
تصویب اساسنامه بنیاد و اصلاح آن در صورت ضرورت
تصویب ضوابط ایجاد و انحلال مراکز کارآفرینی ، شرکتهای کارآفرین ، دهکده های مهارت
نصب وعزل هیات رئیسه ، رئیس و بازرس ( بازرسان )
استماع گزارش هیات رئیسه و رئیس بنیاد و رسیدگی به آن و اظهار نظر درباره گزارش بازرس
تصویب آئین نامه های اداری ، مالی و استخدامی بنیاد و تعیین حقوق هیات رئیسه ، رئیس وبازرس ( بازرسان )

ماده 8

هیات رئیسه بنیاد مرکب از پنج نفر از کارآفرینان و متخصصین فنی و حرفه ای است که با رای اکثریت اعضاء هیات امناء برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 9

وظایف هیات رئیسه به شرح زیر است :
تهیه و تدوین اساسنامه بنیاد
تهیه و تنظیم
  بودجه سالانه
تهیه و تدوین ضوابط ایجاد و انحلال مراکز کارآفرینی ، شرکتهای کارآفرین ، دهکده های مهارت برای ارائه به هیات امناء جهت بررسی و تصویب
پیشنهاد فرد واجد شرایط به عنوان رئیس بنیاد به هیات امناء
اتخاذ تصمیم درخصوص ایجاد شعب و نمایندگیها درداخل و خارج از کشور
تصویب تشکیلات و ساختار سازمانی بنیاد
بررسی گزارش عملکرد سالانه و حساب سود و زیان بنیاد جهت ارائه به هیات امناء
افتتاح حساب نزد بانکهای کشور و تعیین امضاء های مجاز

ماده 10

رئیس بنیاد به پیشنهاد هیات رئیسه و با اکثریت آراء هیات امناء برای مدت دو سال انتخاب و با حکم وزیر کار واموراجتماعی منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1- بنیاد برای هماهنگی در امورتخصصی ، یا منطقه ای می تواند کارگروههای تخصصی و منطقه ای تشکیل دهد.
تبصره 2- مادامی که تعداد مراکز کارآفرینی از هفت واحد بیشتر نشده باشد ، مسوولیت تشکیل هیات امناء با وزارت کار واموراجتماعی وبه ریاست وزیر خواهد بود. بنیاد موظف است تمهیداتی بیاندیشد که تعداد مراکز کارآفرینی حداکثر در دوسال پس از تصویب این قانون به بیش از هفت مرکز برسد.

ماده 11

مسوولیت صدور مجوز تاسیس مراکز کارآفرینی در سطح کشور به عهده بنیاد در چهارچوب ضوابط ابلاغی هیات امناء می باشد و نیز هدایت ، هماهنگی و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای مراکز مزبور بر عهده بنیاد می باشد.

ماده 12

ضوابط ایجاد وانحلال مراکز کارآفرینی با رعایت سیاستهای مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین ، تقویت بخش غیردولتی و اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران باید توسط بنیاد تهیه و پس از تصویب هیات امناء جهت اجراء ابلاغ گردد.

ماده 13

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است درقالب طرحهای مطالعاتی کالبدی ملی و طرحهای جامع و تفصیلی شهر ها نسبت به جانمایی و همچنین واگذاری زمین مناسب در چهارچوب ضوابط ابلاغی بنیاد جهت احداث مرکز کارآفرینی با قیمت منطقه ای اقدام نماید.
تبصره 1- در مواردی که مرکز کارآفرینی خارج از حریم استحفاظی شهرها قرار می گیرد وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تعیین و واگذاری زمین مورد نیاز در چهارچوب ضوابط ابلاغی بنیاد براساس قیمت تمام شده اقدام نماید.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی و مراکز دولتی می توانند بخشی از زمین یا مستحدثات خود را جهت ایجاد مراکز مذکور اختصاص داده و مالکیت آن را بر اساس قیمت تمام شده به صورت اقساط طولانی مدت ( ده ساله ) واگذار نمایند.
تبصره 3- سازمان اوقاف می تواند در جهت توسعه کسب و کار ، بخشی از ساختمانهای تحت تملک خود را به منظور ایجاد مراکز مذکور دراختیار اشخاص متقاضی قرار دهد و یا اراضی موقوفی را به صورت اجاره ( 99) ساله به اینگونه متقاضیان واگذار نماید.

ماده 14

مراکز کارآفرینی غیردولتی با توجه به ماده ( 111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.
تبصره واگذاری اراضی تملک شده توسط متقاضی به غیر ، صرفاً براساس ضوابط مرکز مذکور و با تصویب هیات رئیسه بنیاد میسر می باشد.

ماده 15

مراکز کارآفرینی از پرداخت هرگونه مالیات ، حق تمبر ، هزینه های ثبتی و عوارض شهرداری بابت تفکیک و فروش اراضی و ساختمانها معاف می باشند.

ماده 16

دولت موظف است ، نسبت به تامین نیازمندیهای مراکز مذکور به امور زیربنایی و دسترسی به آنها به صورت رایگان توسط دستگاههای ذی ربط همانند شهرکهای صنعتی اقدام نماید و در این زمینه همه ساله با اولویت تامین منابع ریالی و ارزی در بودجه سنواتی پیش بینی لازم را صورت دهد.
تبصره شورای برنامه ریزی وتوسعه استان می تواند نسبت به تامین اعتبارات امور زیربنایی مراکز مذکور از محل منابع در اختیار اقدام نماید.

ماده 17

شرکتهای ملی گاز ایران ، پخش فرآورده های نفتی ، آب و فاضلاب ، برق منطقه ای و مخابرات موظفند ضمن تامین خط انتقال سوخت ، گاز ، آب و فاضلاب ، برق و تلفن مورد نیاز مراکز کارآفرینی
 نسبت به تقسیط حق انشعابهای مربوط به صورت پنجساله اقدام نمایند.

ماده 18

دولت موظف است ، با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه واز محل وجوه اداره شده نسبت به راه اندازی این مراکز به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به تناسب استعدادها و مزیتهای هر استان ، حداقل شصت مرکز کارآفرینی در سطح کشور ایجاد گردد.
تبصره در صورت تشکیل مراکز کارآفرینی در حد نصاب مذکور ، مجمع عمومی مراکز کارآفرینی تشکیل و جایگزین هیات امناء مذکور در ماده ( 6) خواهد شد.

ماده 19

در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی ، طرحهای تحقیقاتی خود را در مراکز کارآفرینی به انجام برسانند و یا اقدام به تاسیس موسسه ها ، شرکتها و مراکز تحقیق و توسعه نمایند و یا طرح تحقیقاتی به شرکتهای مستقر در مراکز کارآفرینی ارائه نمایند، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول محسوب واز درآمد مشمول مالیات آنان کسر می گردد .
تبصره کلیه بنگاههای اقتصادی می توانند حداکثر بیست درصد ( 20% ) از درآمد سالانه خود ( از فروش ناخالص ) را به مدت پنج سال صرف ایجاد واحد های تحقیق و توسعه خود در مراکز کارآفرینی نمایند. سرمایه گذاری مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورت اظهار خلاف واقع ، خاطی علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه ، به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر آن محکوم خواهدشد.

ماده 20

مواد اولیه ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مورد نیاز تحقیقاتی و قطعات یدکی آزمایشگاهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در مراکز کارآفرینی وارد می شود و با تشخیص
  بنیاد برای امر تحقیقات استفاده می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به مدت ده سال پس از ابلاغ این قانون معاف می باشد.

ماده 21

دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهیلات لازم را با حداقل بهره و کارمزد دراختیار موسسه ها و شرکتهای مستقر در مراکز کارآفرینی قرار دهد . میزان اعتبار مورد نیاز توسط
 بنیاد پیشنهاد و به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.

ماده 22

وزارت صنایع و معاد ن موظف است برای شرکتها و موسسه هایی که در مراکز کارآفرینی اقدام به تولید کالا و خدمات می نمایند ضمن رعایت ضوابط مصوب با اولویت ، پروانه تاسیس و بهره برداری صادر نماید.

ماده 23

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ، نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز مراکز مذکور و واحدهای مستقر در این مراکز ، اولویت قائل شوند و حداکثر حمایتها را در حدود اختیارات خود از آنان به عمل آورند.

ماده 24

به منظور نهادینه کردن مشاوره های تخصصی برای کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی ، وزارت کار و اموراجتماعی موظف است ظرف مدت سه ماه آئین نامه اجرائی تاسیس شرکتهای مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی را تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند.

ماده 25

مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن برخوردای از مزایای این قانون ، کماکان مشمول مقررات وزارت مزبور خواهند بود.

ماده 26

به منظور ساماندهی فعالیتهای مشاوره ای کارآفرینان حقیقی و حقوقی و تعیین حقوق متقابل آنها در مقابل یکدیگر و نیز دستگاههای اجرائی و اشخاص طرف قرارداد ، سازمان نظام مشاوران کارآفرین ایران به وجود خواهد آمد ، وزارت کار وامور اجتماعی موظف است مدت دو سال اقدام قانونی لازم را برای تاسیس این سازمان به عمل آورد.

شماره 110/38/د
تاریخ 7/3/1386

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی

طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع شده بود  در جلسه روز سه شنبه مورخ 25/2/1386 با حضور مسوولان اجرائی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
ریئس کمیسیون آموزش و تحقیقات
علی عباسپورتهرانی
شماره 622/ک 5
تاریخ 25/2/1386
گزارش کمیسیون انرژی به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار
  به شماره چاپ که به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/2/1386 با حضور طراحان و کارشناسان ذی ربط جهت بررسی ماده (10) ارجاع گردیده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نرسید و رد شد .
اینک گزارش
  شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون انرژی
کمال دانشیار
شماره 1/182 ک، ب
تاریخ 25/2/1386
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح
 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/2/1386 با حضور مسئوولین و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به دلایل ذیل رد گردید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
رضا عبداللهی
دلایل رد کمیسیون :
مواد متعددی از طرح مغایر اصل ( 75) قانون اساسی می باشد.
ایجاد نهادهای عمومی غیردولتی مخالف ماده ( 139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی و فناوری مهندسی می تواند توسط بخش خصوصی ایجاد گردد و از مزایای مناطق آزاد تجاری درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مطابق با ماده ( 47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند گردد.
شایسته است این گونه طرحها به صورت لایحه از جانب دولت ارائه گردد.
شماره 851/7
تاریخ 19/1/1386
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات مختلف با حضور کارشناسان دستگاه اجرائی مطرح و در جلسه مورخ 19/1/1386 کلیات آن عیناً به تصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
امیدوار رضایی
شماره 90-48/د
تاریخ 1/3/1386
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 30/2/1386 با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن
  به تصویب نرسید و رد شد. 
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن
سید حسین هاشمی
شماره 108/52/د
تاریخ 26/2/1386
گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون
  فرعی  جهت رسیدگی به این کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 18/2/1386 با حضور  مسوولین و کارشناسان ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل اطلاعات کلیات آن با اکثریت آن با اکثریت آرا به  تصویب رسید.  
اینک گزارش آن جهت
  شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نائب رئیس کمیسیون عمران
 
سید احمد حسینی سیرجانی
 
شماره 103/89
تاریخ 29/11/1385
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یک شنبه مورخ 29/11/1385 با حضور
  طراحان و نمایندگان محترم دولت  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت کلیات آن مورد  تصویب قرار گرفت.    
اینک گزارش آن جهت
  شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی
سید جاسم ساعدی