امام حسین(ع) : بهترین کار آن است که به واسطه آن آبروی انسان محفوظ بماند

مقام معظم رهبری: بازرسی مساله مهمی است، باید دائم مشغول نگرش باشید و چشم شما داخل دستگاه را ببیند

شرح وظايف مديريت دفترارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگوئی به شکایات

-         تعامل مستمر با سازمان هاي نظارتي برون سازمانی به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات

-     شركت در كميته هاي استخدام نيروي انساني، تحول اداري، مناقصه وقراردادها، تکریم ارباب رجوع،مبارزه با فساد اداری،صیانت ازحقوق شهروندی و... به منظورنظارت برحسن اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه

-         برنامه ريزي و مديريت جهت استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در كليه سطوح دستگاه، مديريت وکارکنان

-     همکاری در تدوین برنامه راهبردي ساليانه رياست دانشگاه  و به تبع ان ابلاغ اهداف عملياتي  به واحدهاتحت امر در راستاي ارزيابي عملكرد سالیانه

-         شركت در جلسات هماهنگي واحدهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي دانشگاهها جهت تبادل اطلاعات وانتقال تجربيات

-      برنامه ريزي جهت افزايش كارايي و اثربخشي درون وبرون سازماني واحد از طرق مختلف من جمله آموزش كارشناسان وبازرسان دفترو همچنين تعامل مستمر با دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع

-         برنامه ریزی برای استقرار مدیریت عملکرد و بازرسی از واحدها براساس شرح وظایف وپاسخگوئی به شکایات واحدهای مختلف تحت امر

-         برنامه ریزی برای تصحيح اهداف و برنامه هاي  واحدها در جهت بهبود مديريت عملكرد

  شرح وظايف گروه مديريت عملكرد

-     سنجش، ارزش گذاري و قضاوت درخصوص واحدهاي اجرايي براساس قوانين و مقررات مربوطه با رويكرد معيارهاي اثربخشي،كارايي در جهت ارتقاي كيفيت خدمات

-      همكاري و مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در راستاي تحليل و آسيب شناسي مشكلات سيستم ومديريت ارزيابي واحدها و ارايه آن به مديريت

-     همكاري و هماهنگي برای تهيه و تدوين شاخص ها و معيارهاي عمومی و اختصاصي ارزيابي عملكرد واحدها بر اساس برنامه راهبردي دانشگاه و برنامه عملياتي مديريت ها

-          برنامه ریزی برای اجراي فرايند ارزيابي عملكرد واحدها و تهيه گزارش تحليلي اقدامات به مدیردفتر

-     برنامه ریزی برای اجرای دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد در سطوح دانشگاه، مديريت و كاركنان و تكميل مستندات و فرم هاي مربوطه و تنظیم گزارش برای شوراي تحول اداري دانشگاه

-            برنامه ريزي جهت تعيين و تاييد امتيازات ارزيابي عملكرد كاركنان و مديريت وابلاغ به مراجع ذیربط

-         تهيه و تنظيم برنامه هاي ارزيابي عملكرد بصورت مستمر براي سنجش ميزان تطبيق عملكرد واحدها با ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي

-         ارسال گزارش ارزيابي عملكرد به صورت فصلي به تفكيك همراه با نتيجه و تحليل اقدامات به رياست

-         پیشنهاد تشويق واحدها ئی كه عملكرد برتر داشته و برنامه ریزی برای ارتقاء واحدها ئی که  عملكرد ضعیف تری داشته اند.

شرح وظايف گروه بازرسي

-         تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مدون و جامع از واحدها بصورت مستمر، دوره اي و يا موردي وانجام بازرسي هاي منتج از شكايات

-         مطالعه و بررسي مستمر روش هاي انجام بازرسي به منظور ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم به مديريت

-         تدوين و ارائه چك ليست هاي مورد نياز بازرسي و اصلاح مستمر آنها بر اساس دستورالعمل و ضوابط مصوب

-         مطالعه جهت استقرار سيستمهاي نوين ومكانيزه به منظور افزايش دقت، سرعت و كيفيت بازرسي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مديريت

-         تهيه گزارش بازديدها بصورت ماهيانه و فصلي از واحدهاي مختلف و اقدام برای اصلاح فرآیندها

-         معرفي متخلفين در جريان بازرسي و رسيدگي به شکایات  به مراجع ذي صلاح من جمله هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان

شرح وظايف گروه پاسخگويي به شكايات:

-         فراهم نمودن بسترهاي لازم و برنامه ريزي جهت دريافت شكايات ارباب رجوع از طرق مختلف

-     دريافت شكايات وگزارشات از اشخاص حقيقي وحقوقي از عملكرد واحدها و كاركنان دانشگاه به صورت تلفني، حضوري، الكترونيكي و صنوقي وپيگيري نتايج تا حصول نتيجه جهت پاسخگويي

-         بررسي و تحقيق پيرامون صحت وسقم موضوع شكايات و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي

-         انعكاس اشكالات موجود در برخي قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي كه موجب نارضايتي شهروندان و يا مانع توسعه خواهد بود

-         رسيدگي به شكايات مندرج در مطبوعات ارجاع شده از واحد روابط عمومي و پيگيري تا حصول نتيجه جهت انعكاس پاسخ در جرايد

-         مطالعه و تحقيق پيرامون استقرار سيستمهاي نوين ومكانيزه و روشهاي انجام پاسخگويي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مديريت

-         تهيه گزارش شكايات بصورت آماري و نموداري از واحدهاي مختلف و اقدام برای اصلاح فرآیندها

-     تهیه پاسخ گزارشات مراجعين به نهادهاي نظارتي برون سازمانی از قبيل وزارت متبوع، استانداري، سازمان بازرسي، نهاد رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شورا اسلامي و...

-         پيگيري واخذ نظريات كارشناسي و پاسخ واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله