مهندس عبدالخالق جعفری – مدیر دفتر

مهندس عبدالخالق جعفری – مدیر  بازرسی،  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی یزد

مهندس عبدالخالق جعفری مدیر دفتر

·                 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد در سطوح دستگاه، واحد، مدیران، کارکنان

·                 همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دانشگاه و کمیته های مرتبط با ارزیابی عملکرد

·                 تهیه، تنظیم و نظارت بر برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای  و یا موردی از واحدهای ستادی و شهرستانی اعم از بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، پشتیبانی و . . .

·                 تهیه گزارش از نتایج بازرسی ها و اقدام برای اصلاح و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه و وزارت متبوع

·                 نظارت و برنامه ریزی برای دریافت شکایات مردمی و مراجعین واحدهای مختلف دانشگاه از طریق مراجع درون سازمانی و برون سازمانی

·                 جمع بندی نتایج شکایات واصله و ارائه پاسخ منطقی به شاکیان و مراجع ذیربط

·                 سایر وظایفی که از لحاظ ماهیت با وظایف این دفتر مناسبت و سنخیت دارد و از طرف ریاست محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

سید عیسی مرتضوی – کارشناس ارزیابی عملکرد و کمیته های مرتبط

سید عیسی مرتضوی – کارشناس ارزیابی عملکرد و کمیته های مرتبط دانشگاه علوم پزشکی یزد

سید عیسی مرتضوی – کارشناس ارزیابی عملکرد و کمیته های مرتبط

·                 هماهنگی با کارشناسان جهت تدوین شاخص های اختصاصی و عمومی معاونت ها و مدیریت ها

·                 هماهنگی بابت کمیته های ارتقاء سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع، مالی و بیماران خاص

·                 بازرسی از واحدهای مختلف پیرو شکایات دریافتی

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

محسن مسلمی – کارشناس پاسخگویی به شکایات

محسن مسلمی – کارشناس پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی یزد

محسن مسلمی – کارشناس پاسخگویی به شکایات

·                 مسئول هماهنگی صندوق های دفتر در واحدهای درمانی، بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و . .

·                 دریافت شکایات و کارشناسی پیرامون شکایات شاکیان

·                 جمع بندی نتایج نامه های دریافتی از صندوق واحدها و ارائه گزارش به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

مرضیه بشارتی – مسئول دفتر

مرضیه بشارتی – مسئول دفتر

·                 دریافت گزارشات تلفنی

·                 پاسخگویی به مراجعین حضوری

·                 جمع بندی گزارشات و ارائه به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

میترا کریمی – کارشناس ارزیابی عملکرد

میترا کریمی – کارشناس ارزیابی عملکرد

·                 پیگیری امور ارزیابی عملکرد کلیه کارکنان دانشگاه با توجه به شاخص های اختصاصی و عمومی مورد نظر دستگاه

·                 جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان واحدهای دانشگاه

·                 جمع بندی و ارائه نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد

محترم زارع – کارشناس امور بازرسی

محترم زارع – کارشناس امور بازرسی

·                 تدوین برنامه های بازرسی اعم از دوره ای و موردی

·                 پیگیری نتایج بازرسی های به عمل آمده از واحدهای مختلف درمانی، آموزشی، بهداشتی، پژوهشی، پشتیبانی و . . .

·                 جمع بندی نتایج بازدیدها و ارائه به مدیریت

·                 سایر امور محوله از سوی مدیر واحد