نام و نام خانوادگي :    علي محمد ميرحسيني

تحصيلات : كارشناس پرستاري


سمت : سوپروايزر باليني

   

علي محمد ميرحسيني سوپروايزر بيمارستان افشار يزد

نام و نام خانوادگي :    حسينعلي اسماعيلي

تحصيلات : كارشناس پرستاري


سمت : سوپروايزر باليني

   

حسينعلي اسماعيلي سوپروايزر باليني بيمارستان افشار يزد

نام و نام خانوادگي :     ليلا باغعليشاهي

تحصيلات : كارشناس پرستاري


سمت : سوپروايزر باليني

   

 ليلا باغعليشاهي سوپروايزر بيمارستان محمد صادق افشار

نام و نام خانوادگي :    ناهيد سالاري

تحصيلات : كارشناس پرستاري


سمت : سوپروايزر باليني

   

ناهيد سالاري سوپروايزر بيمارستان محمد صادق افشار

نام و نام خانوادگي :    مرتضي حسيني زري

تحصيلات : كارشناس پرستاري


سمت : سوپروايزر باليني

   

حسيني زري سوپروايزر بيمارستان محمد صادق افشار

 1-کسب دستور و برنامه کار از مدير خدمات پرستاری

 - 2 مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پيرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

3-همکاری با مدير پرستاری در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشی های واحد های ذيربط با همکاری ساير مسئولين

  4-ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاری

 - 5 مشارکت و همکاری در برنامه ريزی های آموزشی کارکنان ،دانشجويان ،مدد جويان ،بيماران

  6-بر نامه ريزی و هماهنگی در پذيرش و برنامه ريزی ترخيص مددجويان / بيماران

7-تهيه و تنظيم گزارشات کمی و کيفی از وضعيت موجود سرويس دهندگان ، سرويس گيرندگان ، عملکرد

  و … , واحد های ذيربط

  8-ايجاد هما ه نگی بين واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذيربط

 - 9 تشخيص نياز ها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان ، مددجويان /

  بيماران، محيط و اقدام جهت حل آنها

  10-مشارکت در توزيع کارکنان پرستاری بر اساس توانايی ها و نيازها در واحد ها و شيفتهای مختلف

 - 11ايجاد شرايط کاری مناسب و حسن تفاهم مابين افراد

  12-شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای مؤثرتر

13-شرکت در کميته های مختلف بيمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشيابی

  ، رفاهی ، توان بخشی و ...)

  14-تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها (تامين نيروی انسانی ،تجهيزات و امکانات و … . )

  15-هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی و 

  -16 نظارت و کنترل مستمربررفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعايت مقررات اداری/ رعايت ضوابط کاری،اخلاقی و … )

  17-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار  مناسب چک ليست و …