بدینوسیله قوانين مربوط به OFF و جابجايي نيروها از تاريخ 05/12/ 93 به مسئولین بخش ها

اعلام مي گردد ضمنا اجراي آن در بخش ها از زمان اعلام شده ضروري مي باشد.

Initiates file downloadدانلود فایل قوانین OFF و جابجایی نیروهای پرستاری

بدینوسیله موكدا قوانين كارگزيني به كليه پرسنل پرستاري اعلام مي گردد 

Initiates file downloadدانلود كتابچه قوانين و مقررات كارگزيني