نام و نام خانوادگي :    احمد تجمليان

تحصيلات : كارشناسي ارشد
 آموزش پزشكي

سمت : سوپروايزر آموزشي
بيمارستان افشار

   

احمد تجمليان سوپروايزر آموزشي بيمارستان محمد صادق افشار يزد

اهم شرح وظايف سوپر وايزر آموزشی :

  سوپر وايزر آموزشی پرستاری است که مسئوليت فعاليت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامايی مرکز آموزشی  درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدير پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشی براساس اصول مديريت با تکيه بررعايت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرايند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زير می باشد:

1-تعيين اهداف آموزشی(کوتاه مدت،ميان مدت ، بلند مدت)

2-تعيين نيازهای آموزشی (مددجويان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامايی و وکارکنان جديد الورود)

3- اولويت بندی نيازهای آموزشی

4-تدوين برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نيازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت ساير گروه ها

6- تهيه وتنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابی عملکرد وفعاليت های آموزشی بخش های مرتبط

  7-تهيه وتنظيم ابزارمناسب ارزيابی،خدمات پرستاری مورد نياز مددجويان

8-هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجويان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامايی

9-پيشنهاد تهيه کتب، مجلات، جزوات و وسايل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامايی

10-تشکيل کميته آموزشی، پژوهشی پرستاری

  11-هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکيل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذيربط

  12-پيشنهاد ايجاد زمينه های تشويقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعاليت های آموزشی وپژوهشی

  13-همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نياز سنجی آموزشی

  14همکاری وهماهنگی با سوپروايزر بالينی وکنترل عفونت، در امر آموزش

  15-همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16- ارائه تازه ها ونتايج تحقيقات جديد (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و)

17-همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18-هدايت وآموزش کارکنان در راستای :

  الف- حسابرسی کيفيت خدمات پرستاری ومامايی

  ب  ارزشيابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

  ج- ارزشيابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

  19-هدايت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذيربط

20- هدايت وآموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها، فيلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجويان

21- ثبت وگزارش کليه فعاليت های آموزشی ونتايج حاصله به مدير خدمات پرستاری

22-کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23-کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرايط آموزشی در واحدها

  24- ارزيابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طريق

  - کنترل وحسابرسی کيفی خدمات ارائه شده

  - بررسی رضايت مندی مددجويان

  - بررسی رضايت مندی کارکنان

  25- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شيفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

  26-مشارکت در کميته ارزشيابی کارکنان پرستاری

27- شرکت در کليه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری