نام و نام خانوادگي

 دكتر حميدرضا وارسته روان

 

رتبه علمي

استاديار و عضو هيئت علمي

ايميل


رزومه

Opens external link in new window رزومه دكترحمبدرضا وارسته روان

افتخارات

 

 

سوابق پ‍‍ژوهشي دكتر سيد محمود صدر به شرح زير است :