دفتر پرستاري بيمارستان افشار در طبقه دوم مجاور سی سی یو بهپور واقع شده است.

پرسنلي كه در دفتر پرستاري انجام وظيفه مي نمايند عبارتند از :

مدير خدمات پرستاري( مترون )

سرپرستان پرستاري( سوپروايزر )

 منشي دفتر پرستاري

خدماتي كه در دفتر پرستاري بر اساس شرح وظايف ارائه مي شود در راستاي تحقق رسالت و اهداف بيمارستان بوده و شامل:

- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري

- مشاركت در طرح هاي پژوهشي

- برنامه ريزي در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

- به كارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي

- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و... كاركنان گروه پرستاري و منشي ها

- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و...

- تشكيل جلسات اختصاصي در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهاي علمي حل مساله

- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي  اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان ( تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري

- آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات و خط مشي هاي شرح وظايف

- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب

- بازديد مستمر از واحدهاي ذيربط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات و چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و داروها با ثبت و ارائه گزارش

- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آنها

- ثبت حوادث و وقايع غيرمترقبه و آمار