تعريف شهرسالم:

شهرسالم شهري است كه درآن باايجاد وگسترش پيوسته شرايط فيزيكي واجتماعي وزيست محيطي واستفاده بهينه ازمنابع وامكانات موجود ، محيطي فراهم شود كه دراثر آن مردم جامعه ضمن حمايت يكديگر ومشاركت گروهي درانجام كليه امورزندگي، قابليت هاي خود را به حداكثرممكن مي رسانند. شهرنشيني وسلامت:جهان به سرعت روي به شهرنشيني آورده است. براساس آخرين آمارهاي منتشرشده ، در طول پانزده سال آينده ، 20الي 30شهر جهان ، جمعيتي بالاي 20ميليون خواهند داشت ومهمتراز همه شهرها يا محيط زيست ساخته بشر، محل زندگي بيشتر جمعيت جهان بحساب خواهد آمد.


مشكلات زيست محيطي، از عمده ترين مشكلاتي است كه مديريت خدمات شهري را بدليل رشد بي رويه شهرنشيني زير فشار قرار داده است مانند: تأمين آب آشاميدني سالم وكافي، مسئله تأمين مسكن مناسب وبهداشتي، كنترل آلودگيها ومديريت دفع مواد زائد جامد ومايعمشكلات بهداشتي درشهرها ناشي از رشد وتوسعه بدون برنامه ، بدون كنترل وبدون بودجه مناسب است.رشدسريع شهرنشيني بطور فزاينده اي خارج از ظرفيت وتوانايي مقامات شهري درفراهم نمودن خدمات اوليه زيست محيطي ، مسكن، اشتغال وحداقل احتياجات براي يك جامعه سالم وپوياست كه بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي ومشكلات بهداشتي از عواقب .......


ادامه مطلب.........

توسعه پایدار برای سلامت(power point)

CBI- آلودگی هوا در روستاها و.... (power point)

CBI - توسعه پایدار در روستاهاو......(power point)

ابتکارات جامعه محور(CBI(

بهسازی محیط روستا