مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان مهریز

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان

نام : سید ولی الله

نام خانوادگی: حسینی

مدرک تحصیلی: کاردان فوریت های پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 مهریز

شماره تماس:  03532525100

سایر پایگاه های شهرستان

عکس و آدرس پایگاه مرکزی

پایگاه مرکزی مهریز

اورژانس شهرستان مهریز دارای یک پایکاه شهری وچهار پایگاه جاده ای می باشد .

 

پایگاه مرکزی مهریز (شهری):

آدرس : مهریز -  جنب بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

شماره تماس 32525100 

پایگاه مرکزی مهریز
پایگاه مسجد حضرت ابوالفضل مهریز
پایگاه میانکوه
پایگاه سریزد
پایگاه تنگ چنار

لیست پرسنل پایگاه های مرکز اورژانس 115 شهرستان مهریز