مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان خاتم

پرسنل پایگاه مرکز ی هرات

1

ذکریا بابری

مسئول

فوق دیپلم

2

محمد دهقان

تکنسین

دیپلم

3

ابوالفضل شجاعی

تکنسین

فوق لیسانس

4

مهدی فلاحتی

تکنسین

فوق دیپلم

5

اسماعیل سعیدی

تکنسین

فوق دیپلم

6

رضا تیموریان

تکنسین

فوق دیپلم

7

حسن محمودی

تکنسین

فوق دیپلم

8

ابوالفضل نقیبی

تکنسین

لیسانس

9

سید علی اکبر حایری

تکنسین

دیپلم

 

پرسنل پایگاه مروست

10

علی علیخانی

تکنسین

فوق دیپلم

11

علی فلاحتی

تکنسین

فوق دیپلم

12

احمد فلاحتی

تکنسین

دیپلم

13

مهدی سفلائیان

تکنسین

فوق دیپلم

14

حسین دانشور

تکنسین

دیپلم

 

پرسنل پایگاه مسجد ابوالفضل خاتم

16

سید روح ا... موسوی پور

تکنسین

دیپلم

17

مجتبی آذرخشی

تکنسین

دیپلم

18

محمد اذرنوش

تکنسین

دیپلم

19

محمدرضا عطائی

تکنسین

فوق دیپلم

20

ابوذر حیدری

تکنسین

دیپلم

 

پرسنل پایگاه توتک

20

حسن برزگر

تکنسین

دیپلم

21

علی یزدانی

تکنسین

فوق دیپلم

22

سید مهدی یزدانی

تکنسین

دیپلم

23

محمد علی دانشور

تکنسین

دیپلم

24

رضا عمرانی

تکنسین

دیپلم

 

پرسنل پایگاه چاهک

25

ابوذر خبری

تکنسین

فوق دیپلم

26

علی رسولی

تکنسین

فوق دیپلم

27

محمد رضا افشار پور

تکنسین

دیپلم

28

حسن رئیسی

تکنسین

دیپلم

29

مجتبی ستوده

تکنسین

فوق دیپلم

30

امید سواری

تکنسین

فوق دیپلم