مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان تفت

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان

مجید معصومی

مجید معصومی

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های شهرستان تفت

مدرک تحصیلی:کاردان فوریت های پزشکی

سابقه کار: 15 سال

تلفن تماس:03532635115

سایر پایگاه های شهرستان

پایگاه اورژانس 115 دهشیر

پایگاه جاده ای دهشیر

ساختمان اورانس115 حضرت سید الشهدائ دهشیر از محل اعتبارات خیری آقای حاج سید حسین صحیح النسب احداث ودر یکصدومین سال تولد امام خمینی مصادف با ایام ا... دهه فجر سال 1378مورد بهره برداری قرار گرفت.

آدرس:کیلومتر 90 جاده یزد شیراز روستای دهشیر بعداز پمپ بنزین

تلفن:32683744

پایگاه اورژانس 115 بخ و گاریز

                                     اورژانس115جاده ای بخ وگاریزات

سال بهره برداری : 1387

آدرس : شهرستان تفت بخش گاریزات مرکز شبانه روزی حضرت ابوالفضل ( ع  )

تلفن : 32672300_035

پایگاه اورژانس 115 علی آباد

پایگاه علی آباد

اورژانس115جاده ای علی آباددر چهارم شهریورماهدر سال 1389همزمان با هفته دولت با همت وپیگیری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و از محل اعتبارات محترم ریاست جمهوری در دولت نهم به بهربرداری رسید.

آدرس : کیلومتر 55جاده یزد شیراز  جاده اصلی روستای علی آباد

تلفن:58696078

پایگاه اورژانس 115 نیر

اورژانس115جاده ای نیر

در شانزدهم بهمن ماه سال1389 همزمان با ایام الله دهه فجر با همت وپیگیری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واز محل اعتبارات ریاست محترم جمهوری در دولت نهم به بهره برداری رسید .

آدرس : شهر نیر جنب امام زاده سید محمد نیر

تلفن : 32654001_035

عکس و آدرس پایگاه مرکزی

پایگاه اورژانس 115مرکزی تفت

پایگاه اورژانس115 مرکزی شهرستان تفت

سال تاسیس:1379

سال بهربرداری:1381

تلفن : 32635115_035

                             آدرس : بلوار  شهید بهشتی  جنب بیمارستان شهید بهشتی تفت

پرسنل پایگاه مرکزی تفت

پا یگاه مرکزی شهرستان تفت

مسئول شیفت: مهدی زارع رحیمی آبادی

سمت

اسامی

ردیف

اپراتور

سید ابوالقاسم آردی

1

اپراتور

محمد رضا دهقانی تفتی

2

اپراتور

محمود دهقان طزرجانی

3

تکنسین فوریتهای پزشکی

جلال ابوئی مهریزی

4

تکنسین فوریتهای پزشکی

حسین زارعیان

5

تکنسین فوریتهای پزشکی

مهدی زارع رحیمی آبادی

6

تکنسین فوریتهای پزشکی

ابراهیم فلاح تفتی

7

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد فلاح تفتی

8

تکنسین فوریتهای پزشکی

مجید معصومی

9

 

 

 

 

 

 

 

پرسنل سایرپایگاه ها

                            پایگاه جاده ای دهشیر

                   مسئول پایگاه: محمد صادق بمان احمدی

سمت

اسامی

ردیف

تکنسین فوریتهای پزشکی

محسن بیغم تفتی

1

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد صادق بمان احمدی

2

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد کاظم کبیری

3

تکنسین فوریتهای پزشکی

رضا گلشائیان

4

تکنسین فوریتهای پزشکی

قاسم پورزارع زاده

5

 

                              پایگاه جاده ای بخ وگاریزات

                          مسئول پایگاه: حسین زارع رشکوئیه

سمت

اسامی

ردیف

تکنسین فوریتهای پزشکی

محسن زارع گاریزی

1

تکنسین فوریتهای پزشکی

حسین زارع رشکوئیه

2

تکنسین فوریتهای پزشکی

قاسم دهشیری

3

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد رضا زارع زردینی

4

تکنسین فوریتهای پزشکی

ابراهیم دشت آبادی

5

 

                                پایگاه جاده ای نیر

                         مسئول پایگاه: احمد زارع زردینی

سمت

اسامی

ردیف

تکنسین فوریتهای پزشکی

علی آقا بزرگی

1

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد رضا دهقان بنادکوکی

2

تکنسین فوریتهای پزشکی

احمد زارع زردینی

3

تکنسین فوریتهای پزشکی

مسعود مقنی

4

تکنسین فوریتهای پزشکی

قاسم فتوحی چاهوکی

5

                               پایگاه جاده ای علی آباد

                           مسئول پایگاه: مصطفی شاهدی  

سمت

اسامی

ردیف

تکنسین فوریتهای پزشکی

مسعود امامی پناه ابرقویی

1

تکنسین فوریتهای پزشکی

احمد فلاح مهر آبادی

2

تکنسین فوریتهای پزشکی

مصطفی شاهدی

3

تکنسین فوریتهای پزشکی

سید خلیل عربزاده

4

تکنسین فوریتهای پزشکی

میثم مومنی

5