سالمندي سالم وفعال در گرو ميان سالي سالم است

سلامت ميانسالان


 

اهداف برنامه :

 

هدف کلی و دراز مدت برنامه ، کاهش مورتالیتی ، کاهش موربیدیتی و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف و اهداف کوتاه مدت آن شامل ارتقای شیوه زندگی ، پیشگیری و تشخیص زودهنگام عوامل خطر و بیماریهای مهم و اولی در هریک از افراد گروه هدف می باشد که دستیابی به آن از طریق استراتژی های زیر طراحی شده است :

1-      کنترل عوامل خطر قابل مداخله زمینه ای ، رفتاری ، بینابینی ، اجتماعی و محیطی

2-      تشخیص زودهنگام عوامل خطر و بیماریها

3-آموزش و مشاوره برای توانمند سازی در راستای بهبود رفتار و ارتقای شیوه زندگی و تقویت خودمراقبتی

 

 

 

برنامه خدمات سلامت میانسالان جهت زنان و مردان 30 تا 59 سال تحت عنوان بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان ، در قالب دو برنامه تحت عنوان برنامه سلامت بانوان و برنامه سلامت مردان ایران در سه بخش اصلی زیر تدوین شده است :

1-      بهبود شیوه زندگی میانسالان (تغذیه ، فعالیت فیزیکی و ترک استعمال دخانیات)

2-      سلامت باروری میانسالان (یائسگی ، پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان های زنان ،ناباروری ،عفونت های آمیزشی ، خونریزی های ژنیتال و اختلال عملکرد جنسی )

3-      سلامت عمومی زنان و مردان میانسال (پیشگیری اولیه ، تشخیص زودهنگام و پیشگیری ثانویه بیماریهای مهم و شایع دوران میانسالی )

بسته خدمات جامع ارزیابی سلامت زنان و مردان میانسال(گروه سنی 30 تا 59 سال) ایران ، با توجه به اهمیت این گروه سنی در خانواده و جامعه بویژه لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماری و کاهش مرگ و میر زودهنگام آنان توسط دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای استانداردهای علمی و متناسب با شرایط کشور و اولویتها و نیازهای سلامت خانواده های ساکن کشور تدوین شده است .

کارکنان بهداشتی موظفند بسته خدمتی سلامت میانسالان را که بصورت ادغام یافته برای مراقبت از سلامت بانوان و مردان 30 تا 59 سال طراحی شده ، در همه مراکز ارائه خدمات بهداشتی اولیه در نظام شبکه ارائه نمایند.

¢      ارائه خدمات توسط تیم سلامت (پزشک، ماما و کارشناسان بهداشتی یا مراقبین سلامت)در شهرها در مراکز و پایگاهها و در روستاها در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

¢      فواصل زمانی در افرادی که در ارزیابی اولیه سلامت خود از سلامت پایه مطلوبی برخوردار باشند ، هر سه سال یک بار خدمات تکرار شده و در صورت مشکل خاص تا آخرین مرحله مورد پیگیری قرار گرفته و اقدامات لازم با فواصل معین برای آنها انجام می شود.

نام ونام خانوادگي : طاهره فلاحتی                                              
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : مامایی
سمت : كارشناس مسئول ميانسالان
پست الكترونيكي :
salamat.m@ssu.ac.ir