مرگ مادر باردار فقط يك مخاطره بهداشتي نيست بلكه آسيب اجتماعي است

سلامت مادران

تأمين حفظ وارتقاء سلامت مادران در خدمات بهداشتي جايگاه خاصي دارد براساس مطالعات انجام شده ساليانه 500000نفر مادر در جهان بدليل عوارض ناشي از بارداري وزايمان جان خود را از دست مي دهند كه 99درصد اين مرگ ها در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد وكاهش آن از تعهدات مهم كشورهال مي باشدبعلاوه در برابر هر زني كه جان خود را از دست مي دهد تعداد 20 زن يا بيشتر با مشكلات جدي در اين زمينه روبرو مي شوند . اين مشكلات عفونت هاي مزمن تا جراحات منجر به نقص عضو را در بر مي گيرند.مرگ ويا ناتواني مادران، خانواده ها را متلاشي وسلامت كودكان بجا مانده را به خطر مي اندازد .
ارتقاء كيفيت مراقبت مادران دردوران پيش از بارداري ، بارداري وپس از زايمان يكي از راهكارهاي كاهش مرگ ومير مادران محسوب مي شود كه براساس آن خدمات آموزشي ، مشاوره اي مراقبتي قبل از بارداري ، حين بارداري وتا شش هفته پس از زايمان به كليه زنان خواهان بارداري خانم هاي باردار وزايمان كرده با كيفيت مطلوب ارائه گرديده تا سلامت خود وجنين ونوزاد آنها تأمين گردد .

بهبود كمي وكيفي مراقبتهاي دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان

كاهش ميزان مرگ مادران بر اثر عوارض بارداري وزايمان

كاهش موارد زايمانهاي دوره نديده

كاهش موارد بارداريهاي پرخطر

كاهش زايمانهاي زودرس

ارتقاء سطح آگاهي خانواده‌ها در مورد ترويج زايمان ايمن وكاهش سزارين

مراقبت ادغام يافته سلامت مادران

 مراقبت پيش از بارداري مجموعه اي از خدمات مراقبتي است كه به ارزيابي خطرات موجود براي باردار شدن مي پردازد وبه ارائه آموزش ها واقدامات درماني ومداخلات دارويي در زمينه بهبود وضعيت زنان تلاش مي نمايد هدف از اين خدمات ايجاد يك بارداري بدون خطر ، حفظ وتأمين سلامت مادر وجنين وي وشامل موارد زير مي باشد:
- مصاحبه وتشكيل يا بررسي پرونده:مشخصات وشرح حال،سابقه بارداري وزايمان قبلي ، سابقه يا ابتلاء فعلي به بيماري ،سابقه خانوادگي ، سابقه رفتارهاي پرخطر در زن يا همسر، مصرف دارو يا حساسيت دارويي 
  

- معاينه باليني : اندازه گيري قد ووزن، تعيين نمايه توده بدني ، علايم حياتي و معاينه فيزيكي 
   

- آزمايشات يابررسي تكميلي : گروه خوني وارهاش ، هموگلوبين ، هماتوكريت ، قند خون ناشتا ، كامل ادرار ، وي دي آر ال ، تيتر سرخجه ودر صورت وجود رفتارهاي پر خطر هپاتيت بي و اچ آي وي
سه مورد فوق به منظور شناسايي عوامل خطر تأثير گذار برنتيجه حاملگي وارزيابي آمادگي زوجين براي بچه دار شدن صورت مي گيرد 
 

- آموزش ومشاوره :در مورد بهداشت فردي وروان ، بهداشت جنسي ، بهداشت دهان ودندان ، تغذيه ومكمل هاي غذايي ، مصرف مواد مخدر ، سيگار ودخانيات ، داروها وبهداشت محيط كار 
 

- مكمل هاي غذايي :مصرف روزانه يك عدد قرص اسيد فوليك

- ايمن سازي :تزريق واكسن سرخجه در صورت منفي بودن تيتراژ سرخجه وواكسن توأم طبق دستورالعمل كشوري

 مراقبتهاي بارداري بايد به محض مثبت شدن آزمايش بارداري ارايه گردد ونتيجه آزمايش بارداري در پرونده خانوار نگهداري ودر فرم مراقبت بارداري ثبت شود .مراقبتهاي بارداري طي 8بار ملاقات در دونيمه اول ودوم بارداري به مادر ارائه مي گردد (2 ملاقات در نيمه اول و6 ملاقات در نيمه دوم) در هرملاقات ، ابتدا وضعيت مادر از نظر علايم خطر فوري بررسي مي شود ودر صورتي كه مادر هيچيك از موارد خطر فوري را ندارد ، تحت مراقبتهاي معمول بارداري قرار مي گيرد . در زمان ارزيابي ، مجدداً مادر از نظر علايم خطر شناسايي مي شود وبرحسب نوع علامت خطر يا طبيعي بودن همه موارد ، اقدام مي شود. زمان ملاقاتهاي مادر بر اساس هفته بارداري تعيين شده است كه اين زمان نيز با سن بارداري مادر بايد مطابقت داشته باشد . سن بارداري مادر از زمان اولين روز آخرين قاعدگي مشخص مي شود . زمان ملاقاتهاي بارداري عبارتند از : هفته 6تا 10 ، هفته 16تا20،هفته 26تا30،هفته 31تا34،هفته 35تا37،هفته 38،هفته 39وهفته 40هرمادر بايد يكبار(دراولين مراجعه ) توسط پزشك جهت بررسي وضعيت سلامت معاينه شود.ودر صورتي كه مادر باردار نياز به خدمات دندان پزشكي دارد ، مناسب ترين زمان سه ماهه دوم بارداري است .

مراقبتهاي پس از زايمان ، از روز اول پس از زايمان طي 3 ملاقات انجام مي شود كه ملاقات بار اول در روزهاي 1تا3 وملاقات بار دوم در روزهاي 10 تا 15 وبار سوم در روزهاي 42 تا 60 پس از زايمان انجام مي شود . در اين ملاقات ها ، ابتدا وضعيت مادر از نظر علايم خطر فوري تعيين مي شود ودر صورتي كه مادر هيچيك از موارد خطر فوري را ندارد ، تحت مراقبتهاي معمول پس از زايمان قرار مي گيرد . در زمان ارزيابي مجدداً مادر از نظر علايم خطر شناسايي مي شود وبر حسب طبيعي بودن همه موارد ويا وجود علامت خطر ، اقدام مي شود .

نظام مراقبت مرگ مادري

در دست تهيه

ترويج زايمان ايمن و كاهش سزارين

در دست تهيه

نام ونام خانوادگي : صديقه عليشاهي                                         
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : مامايي
سمت : كارشناس مسئول مادران
پست الكترونيكي :
sedigheh.alishahi@yahoo.com

بوكلت مراقبت ادغام يافته : (ويژه پزشك و ماما)---(ويژه غير پزشك)

نحوه تكميل فرم هاي مادران :(ويژه پزشك و ماما)---(ويژه غير پزشك)

دفتر مراقبت ممتد مادران

دستور عمل تكميل دفتر مراقبت ممتد مادران

راهنماي كد گذاري دفترمراقبت ممتد

كتابچه مراقبت هاي ادغام يافته ويژه كاردان و كارشناس(راهنماي خدمات خارج بيمارستاني)

فرم مراقبت پيش از بارداري

فرم مراقبت بارداري : (ويژه پزشك و ماما)---(ويژه غير پزشك)

جدول وزن گيري

فرم مراقبت پس از زايمان : (ويژه پزشك و ماما)---(ويژه غير پزشك)

بررسي پيشرفت زايمان

زايمان در : (تسهيلات زايماني )---( منزل )fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/salamat_khanevadah/madaran/MARG_SEGHT_MANZL_1_.jpg

مرگ مادر متعاقب سقط يا زايمان در منزل

سر درد در بارداري

زمان ارجاع مادر باردار با سابقه سزارين تكراري به متخصص در ماه آخر بارداري

بارداري متعاقب تزريق واكسن روبلا

تجويز امگا 3 در بارداري

برنامه آهن ياري گروه هاي در معرض خطر كم خوني فقر آهن

دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

چك ليست پايش برنامه مادران در ستاد
چك ليست پايش برنامه مادران در مراكز و خانه هاي بهداشت
دانلود نام برنامه
برنامه جاري ومداخله اي مادران سال91
Initiates file download برنامه عملياتي مادران سال93