مقالات ارائه شده در کنگره طب اورژانس

مقالات ارائه شده در کنگره تروما

آگاهی وعملکرد تکنسین فوریت‌های پزشکی شهریزد درتریاژپیش بیمارستانی

چکیده:

مقدمه: امروزه یکی ازمهم ترین مسائل بهداشتی جوامع بشری ویکی ازعلل اصلی مرگ ومیر درجوامع مختلف اعم ازجوامع صنعتی وپیشرفته ویا درحال توسعه، مسئله سوانح درکودکان بوده که آسیب پذیرترین گروه درخصوص آسیب‌ها وسوانح محسوب می‌شوند. درکشورهای توسعه یافته، گرچه وضعییت بهداشتی کودکان ونوجوانان، به طرز مطلوبی ارتقا یافته ولی آمار مرگ ومیرناشی ازحوادث درمنازل ومکان های تفریحی، هنوزدراین قشر زیاد است که ترکیبی از عوامل محیطی ورفتاری دربروز آن‌ها نقش دارند. درحال حاضر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث درجامعه به طورپراکنده بابرنامه های آموزشی انجام می‌پذیرد. ولی اقدام اساسی قلمداد نمی‌شود، زیراقبل ازهربرنامه ریزی وانجام هرگونه مداخله کسب آگاهی ازمیزان وویژگی های مبتلایان به سوانح ودلایل مراجعه مصدومین به اورژانس حایز اهمییت است. ثابت شده است که استفاده ازاطلاعات اپیدمیولوژی مربوط به حوادث درپیشگیری وکنترل حوادث کودکان نقش اساسی دارد. این اطلاعات می‌تواند باهدف شناسایی مهم‌ترین انواع حوادث، علل ومصدومیت ناشی ازآنها باشد، گروه‌های آسیب پذیر راشناسایی کند وعوامل محیطی وفردی راکه درایجاد این حوادث موثرند معرفی می‌نماید.

دریافت متن کامل مقاله

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث درکودکان مراجعه کننده به اورژانس 115 شهریزد درسال 92

چکیده:

مقدمه: امروزه یکی ازمهم ترین مسائل بهداشتی جوامع بشری ویکی ازعلل اصلی مرگ ومیر درجوامع مختلف اعم ازجوامع صنعتی وپیشرفته ویا درحال توسعه، مسئله سوانح درکودکان بوده که آسیب پذیرترین گروه درخصوص آسیب‌ها وسوانح محسوب می‌شوند. درکشورهای توسعه یافته، گرچه وضعییت بهداشتی کودکان ونوجوانان، به طرز مطلوبی ارتقا یافته ولی آمار مرگ ومیرناشی ازحوادث درمنازل ومکان های تفریحی، هنوزدراین قشر زیاد است که ترکیبی از عوامل محیطی ورفتاری دربروز آن‌ها نقش دارند. درحال حاضر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث درجامعه به طورپراکنده بابرنامه های آموزشی انجام می‌پذیرد. ولی اقدام اساسی قلمداد نمی‌شود، زیراقبل ازهربرنامه ریزی وانجام هرگونه مداخله کسب آگاهی ازمیزان وویژگی های مبتلایان به سوانح ودلایل مراجعه مصدومین به اورژانس حایز اهمییت است. ثابت شده است که استفاده ازاطلاعات اپیدمیولوژی مربوط به حوادث درپیشگیری وکنترل حوادث کودکان نقش اساسی دارد. این اطلاعات می‌تواند باهدف شناسایی مهم‌ترین انواع حوادث، علل ومصدومیت ناشی ازآنها باشد، گروه‌های آسیب پذیر راشناسایی کند وعوامل محیطی وفردی راکه درایجاد این حوادث موثرند معرفی می‌نماید.

دریافت متن کامل مقاله

مقالات مرتبط با اورژانس پیش بیمارستانی

بررسی سیستم فرماندهی حادثه در حادثه واژگونی (قطار)

مقدمه

 

سیرتحول تاریخ زندگی انسان برروی کره زمین وفراوانی حوادث وبلایا حاکی ازآن است که احتمال وقوع اغلب تغییرات ودست کاری‌های محیطی، جمعیتی، اجتناب ناپذیربوده وباایجادتغییرات ودست کاری‌های محیطی، جمعیتی، ونظایرآن،...جوامع به صورت فزاینده ای درمعرض بلایاقراردارند. (1) جمهوری اسلامی ایران در معرض طیف گسترده ای از مخاطرات طبیعی و انسان ساخته شده است. عواقب ناشی از بلایای انسانی و تاثیر آن درسیستم ارائه خدمات بهداشتی در دستور کار مدیریت بحران قراردارد باتوجه به طیف حوادث در طول 10 سال گذشته، نظام سلامت می‌تواند ازآنها یادگیری ودرس های آموخته شده رابه کاربگیرد (2). مردم همیشه ازوقوع حوادث وبلاهایی که منجربه صدمات ومرگ ومیردرطی زندگی‌شان می‌شود، رنج می برندودرهراس هستندبلایا امروزه نسبت به گذشته نگرانی‌های بسیاربزرگتری برای جامعه بشری ایجادکرده اند. احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه که ممکن است افرادزیادی درمعرض ان قرارگیرند، افزایش یافته وهم چنین مردم شانس بیشتری برای زندگی درشرایطی بااحتمال خطربالارادارند. (1) ایران کشوری بلاخیزبوده ویکی ازمستعدترین کشورهای جهان برای وقوع حوادث وبلایامی باشد، تقریبا از 40 موردحوادث طبیعی شناخته شده،31 مورد آن درایران واقع شده است (3) درحال حاضرمدیریت حوادث وعوارض ناشی ازآنهابه منظورحفظ جوامع وتامین ثبات، امری ضروری است. حوزه سلامت دربین تمام ارکان درگیر درمدیریت حوادث وبلایا، دارای جایگاه ویژه ای است، زیرااولین ومهمترین مطالبه ودغدغه مردم، سلامت است. آمادگی ازارکان اصلی مدیریت حوادث بوده ودرساده ترین شکل، نیازمندبرنامه ریزی، آموزش پرسنل، آموزش جامعه وتمرین وارزیابی است. (4) بلایا، رویدادهای ناگواری هستندکه جوامع ما را پایمال، اموال را ازبین برده، وبه جمعییت ها آسیب می‌رسانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن اهمییت این مشکل، اعلام کرده است که 1990 دهه کاهش بلایای طبیعی است وتلاش جهانی به منظور کاهش صدمات جانی و مال نامیده می‌شود. مشارکت جامعه پزشکی در این تلاش‌ها بسیار مهم است. (5)

دریافت متن کامل مقاله

بررسی تأثیر استقرار کدهای یک پایگاه شهری به صورت مستقل در نقاط مختلف سطح شهر بر زمان‌های مأموریت در یزد

مقدمه: بسیاری از مرگ‌ها و ناتوانایی‌های بلندمدت به دلیل انواع حوادث وبیماریها به وسیله‌ی مراقبت‌های اورژانس پیش بیمارستانی، قابل پیش‌گیری هستند و این امر مستلزم ارائه‌ی به موقع این مراقبت‌ها است. از آنجا که این مراقبت‌ها به طور تخصصی توسط سیستم اورژانس پیش بیمارستانی کشور (115) صورت می‌گیرد، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد پایگاه‌های اورژانس شهری در شهر یزد در نیمه‌ی اول سال 91 انجام شده است. یک بررسی در محدوده‌ی زمانی 2ماه قبل و 2 ماه بعد از حذف یکی از پایگاه‌های شهری به منظور بررسی تأثیر استقرار کدهای یک پایگاه شهری به صورت مستقل در نقاط مختلف سطح شهر یزد به جای استقرار دو کد در یک پایگاه که بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت باید انجام شود و تاثیر آن بر زمان‌های مأموریت انجام گرفته است.

دریافت متن کامل مقاله