مسئول فنی محترم درمانگاه عمومی...

مسئول فنی محترم درمانگاه دندانپزشکی...

مسئول فنی محترم درمانگاه تخصصی....

ریاست/مسئول فنی محترم بیمارستان....(کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی)

مسئول فنی موسسه فیزیوتراپی/ارتوپد فنی/مرکز جامع توانبخشی/رادیولوژی و سونوگرافی/آمبولانس خصوصی/مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل/مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری/مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی/ موسسه ساخت وفروش عینک طبی/لابراتوار پروتزهای دندانی/مرکز پزشکی هسته ای دکتر سالاری/مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده/مرکز جراحی محدود ابن سینا،فاطمه الزهراء/ مرکز ناباروری شهید صدوقی/مرکز طب کار/کلینیک درد دکتر محسن پور/سلامتکده طب سنتی دکتر امتیازی،دانشکده اردکان...

 

باتوجه به نامه شماره 37779/400د مورخ 7/12/95 معاون محترم اجرایی معاونت درمان وزارت متبوع،بدینوسیله اعلام می دارد بمنظور تکمیل نهایی و کسب اطمینان از صحت و کامل بودن بانک اطلاعات موسسات در سامانه الکترونیکی صدور پروانه موسسات پزشکی و اهمیت تایید نهایی مندرجات بانک و اعلام مغایرت ها توسط نمایندگان قانونی موسسات در این زمینه، لازم است نماینده معرفی شده آنمرکز شخصا با در دست داشتن تعهدنامه تکمیل شده(محضری) بارگذاری شده در سامانه ، تصویر پروانه بهره برداری و مسئولین فنی مرکز و مهر مرکز (در خصوص موسسات حقوقی خصوصی اساسنامه ،آگهی ثبتی وآخرین آگهی تغییرات شرکت)در بازه زمانی طبق جدول ذیل در اداره نظارت بر درمان این معاونت حضور یافته و نسبت به تایید نهایی اطلاعات ثبت شده در آن سامانه اقدام مقتضی بعمل آورد.شایان ذکر است در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی اعلام شده هرگونه عواقب ناشی از آن متوجه جنابعالی خواهد بود.ضمنا درصورت عدم آگاهی از نام نماینده معرفی شده در سامانه،قبل از مراجعه به این معاونت با شماره تلفن 37245903 (اداره نظارت بر درمان) تماس و از نام نماینده آنمرکز مطلع گردید.

 

 

لازم بذکر است حضور نماینده معرفی شده آنمرکز با در دست داشتن معرفی نامه طبق فلوچارت پیوست و سایر مدارک قیدشده در نامه فوق الاشاره در موعد مقرر در این معاونت الزامی است.

 فلوچارت معرفی نماینده قانونی براساس نوع اداره و مالکیت موسسه

 

 

ردیف

نوع موسسه

بازه زمانی مراجعه به اداره نظارت بر درمان

از تاریخ

تا تاریخ

1

درمانگاههای دندانپزشکی،مرکز جراحی محدود،سلامتکده طب سنتی

96/01/14

96/01/16

2

درمانگاههای عمومی و تخصصی،مرکز طب کار

96/01/19

96/01/30

3

موسسه ساخت وفروش عینک طبی(روزهای فرد تاریخ ذکر شده)

96/02/01

96/02/15

4

لابراتوار پروتزهای دندانی(روزهای فرد تاریخ ذکر شده)

96/02/15

96/02/31

5

موسسه آمبولانس خصوصی،مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل،کلینیک درد

96/02/02

96/02/06

6

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری و مامایی،موسسه پزشکی هسته ای،مرکز ناباروری

96/02/09

96/02/13

7

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی،مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده

96/02/09

96/02/13

8

موسسه فیزیوتراپی،ارتوپدفنی،مرکز جامع توانبخشی

96/02/16

96/02/27

9

بیمارستانها

96/02/16

96/02/27