شناسنامه صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه شبانه روزی عمومی-دندانپزشکی طبق آیین نامه جدید و شیوه نامه اجرایی

فرآیند تمدید پروانه بهره برداری و مسئول فنی مراکز درمانی

فرآیند صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان،مرکز جراحی محدود،درمانگاه شبانه روزی عمومی دندانپزشکی طبق آیین نامه جدید و شیوه نامه اجرایی

فرآيند تاسيس مركز تصويربرداري

فرآيند تاسيس موسسه راديولوژي

فرآيند دريافت مجوز كار با اشعه جهت مراكز پرتو تشخيصي

فرآيند تشكيل مؤسسات پزشكي تفويض نشده :

فرآيند تشكيل مؤسسات پزشكي تفويض شده

فرايندصدور پروانه هاي مركز درمان سوء مصرف مواد

تنظيم قرار داداعضاء كميسيون پزشكي

تاييد گواهي استعلاجي دانشجويان دانشگاه پيام نور

ارسال درخواست جايگزيني تجهيزات پزشكي مشمول نظام سطح بندي به وزارت

ارسال گواهي ارزشيابي صادره بيمارستان به سازمان هاي بيمه گر

 

فرآيند بازديد از محل(تاسيس- جابجايي)

فرآيند درخواست اشتغال به كار در مراكز درماني جهت پزشكان ومتخصصان

تمديد پروانه مراكز درماني

فرآيند درج عنوان بخش-تغيير آدرس fileadmin/user_upload/Moavenatha/MDarman/nezarat/farayand14.pdfتغيير موسس در پروانه موسسات درماني

اعلام مرخصي مسئولين فني بيمارستان به سازمان هاي بيمه گر