ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 اسفند 1367

در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد، مدیر عامل سازمان منطقه ایی بهداشت و درمان استان مو نماینده وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و درصورت تشخیص وقوع جرم د رمورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت مجازات معرفی می نمایند.

 

تشکیل کمیسیون ماده 11 در شهرستانها(69211/ت20581ه مورخ 16/12/77 دفتر ریاست جمهوری)

 

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان  و آموزش پزشکی بر اساس اصل یکصد وبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545/ت18583ه مورخ 15/6/76 در جلسه مورخ 10/9/77 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخادذ شده است به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجاز است در اجرای ماده (11) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصب 23/12/67مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به تشخیص وضرورت در مراکز شهرستانها ،نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ،یا رئیس شبکه بهداشتی درمانی شهرستان ،رئیس نظام پزشکی شهرستان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی اقدام کند.