کمیسیون قانونی ماده 20

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 واصلاحیه های بعدی آن

-ماده 20:به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مطرح درماده یکم عهده دار مسیولیت فنی گردند ویا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک،کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص ،مرکب از اعضاء زیر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.

بند1- برای کلیه امور پزشکی ،از اعضاء هیات علمی دانشکده های پزشکی یکنفر،متخصص داخلی و یک نفر متخصص جراحی و یک نفر متخصص رشته ایی که موضوع آن در کمیسیون مطرح است به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت و،درمان وآموزش پزشکی ویک نفر پزشک به انتخاب رئیس نظام پزشکی و یک نفر از پزشکان آزاد به دعوت وزارت بهداشت،درمان وآممزش پزشکی انتخاب می گردند.

 

 

 

وظایف کمسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدنی

(پیرو بخشنامه های شماره 72909/س مورخ29/8/84 و 87105/2/س مورخ 4/10 84)

صدور موافقت اصولی تاسیس کلیه مراکز تشخیصی ،درمانی و نیز تجهیز اقلام سرمایه ای تخصصی پزشکی و هرگونه افزایش یا کاهش بخشهای تشخیصی و درمانی منطبق با آئین نامه های مربوطه (باستثناء بند ذیل)بعهده کمیسیون ماده 20 این معاونت می باشد و بررسی سایر موارد بشرح ذیل از سوی کمیسیون ماده 20 آن دانشگاه در چهارچوب ضوابط و شرایط مندرج در آئین نامه و دستورالعملهای مربوطه بلامانع می باشد:

1-جابجایی مکان موسسات پزشکی فقط در سطح هما شهر و در محدوده آن دانشگاه (باستثناء بیمارستانها مراکز جراحی محدود-مراکز ام آر آی و موسسات پرتو پزشکی نظیر رادیولوژی ،سی تی اسکن ،رادیوتراپی،پزشکی هسته ایی)

2-تعویض مسئول فنی موسساتی که قبلا پروانه تاسیس و مسئول فنی از اداره امور پروانه های این معاونت دریافت کرده اند.

3-افزایش یا کاهش قسمتهای درمانی بالینی به درمانگاه

4-افزایش یا کاهش موسسین موسسات پزشکی(به استثناء بیمارسانها و مراکز جراحی محدود،موسسات پرتو پزشکی و ام آر آی)

5-تغییر ساعات فعالیت موسسات پزشکی منطبق بر ضوابط هریک از آیین نامه های مربوطه