فايل 2 فايل1
فايل 4 فايل 3
فايل 6 فايل 5
فايل 8 فايل7
فايل 10 فايل 9
فايل 12 فايل 11
فايل 14 فايل 13
فايل 16 فايل 15
فايل 18 فايل 17
فايل 20 فايل 19
فايل 22 فايل 21
فايل 24 فايل 23
فايل 26 فايل 25
فايل 28 فايل 27
فايل 30 فايل 29
فايل 32 فايل 31
فايل 34 فايل 33
فايل 36 فايل 35
فايل 38 فايل 37

 

فايل39

 

-------------------------------------------------------

 

Initiates file download بخش تصويربرداري

Initiates file download بخش مراقبت ويژه قلبي (ccu)

Initiates file download كميته هاي بيمارستاني

Initiates file download واحد تغذيه

Initiates file download واحد مهندسي پزشكي

Initiates file download بخش مراقبت ويژه

Initiates file download بخش فيزيوتراپي

Initiates file download بيهوشي و اتاق عمل

Initiates file download واحد كنترل عفونت

Initiates file download واحد مديريت پرستاري

Initiates file downloadواحد بهداشت محيط

Initiates file downloadساختمان

Initiates file downloadبخش مديريت دارويي

Initiates file downloadآتش نشاني

Initiates file downloadآزمايشگاه

Initiates file downloadبخش روانپزشكي

Initiates file downloadبخش كودكان

Initiates file downloadبخش داخلي

Initiates file downloadبخش جراحي

Initiates file downloadطب انتقال خون

Initiates file downloadواحد مديريت پسماند

Initiates file download بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان (NICU)

Initiates file downloadواحد فناوري اطلاعات

Initiates file downloadواحد رختشويخانه

Initiates file downloadواحد تاسيسات

Initiates file downloadواحد مدارك پزشكي

Initiates file downloadبخش اورژانس

Initiates file downloadبخش دياليز

Initiates file downloadشيمي درماني

Initiates file downloadبهبود كيفيت

Initiates file download بخش آنژيوگرافي

Initiates file downloadمديريت و رهبري

Initiates file download بلوك زايمان

Initiates file downloadواحد بهداشت حرفه اي

Initiates file downloadحقوق گیرنده خدمت

 

Initiates file downloadواحد مدیریت منابع انسانی

Initiates file downloadواحد تداركات

 

Initiates file downloadبخش استريليزاسيون مركزي

 
 

 

 
 
 

 

 
 
راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش تصويربرداري
راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش مراقبت ويژه قلبي (ccu)
راهنماي ارزيابي استانداردهاي كميته هاي بيمارستاني
راهنماي ارزيابي استانداردهاي واحد تغذيه
راهنماي ارزيابي واحد مهندسي پزشكي
راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش مراقبت ويژه
راهنماي ارزيابي بخش فيزيوتراپي
راهنماي ارزيابي استانداردهاي بيهوشي و اتاق عمل
راهنماي ارزيابي واحد كنترل عفونت
راهنماي ارزيابي استانداردهاي واحد مديريت پرستاري
واحد بهداشت محيط
ساختمان
بخش مديريت دارويي
آتش نشاني
آزمايشگاه
بخش روانپزشكي
بخش كودكان
بخش داخلي
بخش جراحي
طب انتقال خون
واحد مديريت پسماند
راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان (NICU)
واحد فناوري اطلاعات
واحد رختشويخانه(1)
واحد رختشويخانه (2)
واحد تاسيسات
واحد مدارك پزشكي
بخش اورژانس
بخش دياليز
شيمي درماني
بهبود كيفيت
استانداردهاي بخش آنژيوگرافي
تيم مديريت اجرايي بيمارستان
استانداردهاي بلوك زايمان
واحد بهداشت حرفه اي
استانداردهاي اختصاصي واحد تداركات
حقوق گیرنده خدمت
واحد تدارکات
واحد مدیریت منابع انسانی

 

 

 

 

دستورالعمل های مرتبط با اعتباربخشی 95:

·        مدیریت و رهبری:

تیم مدیریت اجرایی

 

فهرست تیم مدیریت اجرایی

پیوست 1

پیوست2

پیوست2.1

پیوست2.2

پیوست2.3

پیوست2.4

پیوست3

بهبود کیفیت

مدیریت خطا

مدیریت خطر، حوادث و بلایا

 

فهرست مدیریت خطر

پیوست 1

پیوست2

پیوست3

پیوست4

پیوست 5

پیوست6

پیوست7

مدیریت تامین تسهیلات اقامتی

 

فهرست مدیریت تامین

پیوست 1

پیوست2

پیوست3

پیوست4

پیوست 5 و 7

پیوست6

پیوست8

مدیریت غذایی

منابع انسانی

·        مراقبت عمومی بالینی

اورژانس

حاد

بیهوشی و جراحی

مادر و نوزاد

·        مدیریت خدمات پرستاری:

مدیریت مراقبت  های پرستاری

مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری

·        رعایت حقوق گیرنده خدمت

·        مدیریت دارو و تجهیزات:

تجهیزات پزشکی

مدیریت دارویی

·        مدیریت اطلاعات:

مدیریت اطلاعات سلامت

فناوری اطلاعات

·        مدیریت خدمات پاراکلینیک:

آزمایشگاه

طب انتقال خون

·        استرلیزاسیون مرکزی

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

کنترل عفونت

مدیریت پسماند

.....................................................................................................................

راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی محور مدیریت و رهبری با زیر محور-  بهبود کیفیت(اصفهان-آبان 95)

راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی با زیرمحور: پیشگیری و کنترل عفونت و استریلیزاسیون (اصفهان-آبان 95)

......................................................................................................

راهنمای استانداردهای اعتباربخشی نوین سال 95:

پیشگفتار

استریلیزاسیون

بهبود کیفیت

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

تصویر برداری

تیم حاکمیتی

تیم مدیریت اجرایی

رختشویخانه

رعایت حقوق گیرنده خدمت

طب انتقال خون

فناوری اطلاعات

فیزیوتراپی

کنترل عفونت

مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت آزمایشگاه

مدیریت پسماند

مدیریت تامین و تسهیلات اقامت

مدیریت تجهیزات

مدیریت خطا

مدیریت خطر حوادث و بلایا

مدیریت دارویی

مدیریت غذایی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت پرستاری

مراقبت های اورژانس

مراقبت های جراحی و بیهوشی

مراقبت های حاد

مراقبت های عمومی بالینی

مراقبت های مادر و نوزاد 

......................................................................................................

راهنما و دستورالعمل ایمنی بیمار مرتبط با اعتبار بخشی95 (ویرایش 3)

استانداردهای اعتباربخشی95(ویرایش3)