مدیر محترم آزمایشگاه

با مدیریت صحیح خرید تجهیزات ومواد مصرفی و توجه به تاریخ انقضاء از اتلاف سرمایه جلوگیری نمایید .

 

طبق بند 69چک لیست ارزیابی و ایجاد امکانات خاص جهت مراجعه کنندگان مسن ، کم توان ومعلول مانند توالت فرنگی ، دستگیره برای حفظ تعادل ازالزامات است  .

تستهای راپید به هیچ وجه جایگزین آزمایشهای استاندارد نمی باشد .

شرکت در دوره های کنترل کیفیت خارجی حداقل 3 بار در سال از الزامات تمدید پروانه می باشد.