منابع دوره آموزشی استفاده از داده های آزمایشگاهی در رژیم های تغذیه ای

خانم دکتر نجارزاده

آقای دکتر زوار رضا

آقای دکتر نقیایی

برنامه کارگاه عملی حمایت های تغذیه ای در بخش های ویژه

سمينار تئوري ICU مورخ 92/9/3