بدينوسيله به اطلاع مي رساند شوراي HSR معاونت درمان از طرحهاي پژوهشي در

قالب طرح تحقيقاتي حمايت به عمل مي آورد.


علاقمندان مي توانند پس از تكميل فرم ارائه عنوان آن را به آدرس پستي


darmanhsr@yahoo.com ارسال نمايند.

 

نشاني: بلوار شهيد صدوقي- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي- معاونت درمان


تلفن : 7243001


كارشناس شورا : خانم نيلوفر سردادور