اولويتهاي تحقيقاتي

 

اولویتهای تجهیزات پزشکی :

 

    بررسی تاثیر PM ( نگهداری پیشگیرانه ) در کاهش هزینه ها

 

    بررسی کیفیت برق بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی

 

    بررسی صحت عملکرد اتوکلاوهای مراکز تابعه

 

    بررسی میزان آگاهی پرسنل از نحوه کار با دستگاههای پزشکی

 

اولویتهای مامائی :

 

    بررسی فراوانی و علل بستری در فاز نهفته

 

    بررسی شیوع اینداکشن و علل انجام و نتایج حاصل از آن

 

    بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد مادران باردار نسبت به کلاسهای آمادگی زایمان

 

  بررسی میزان آگاهی و توانایی ماماهای شاغل در برخورد با اقدامی خاص در انجام زایمان

 

    بررسی میزان و علل تمایل به انجام زایمان سزارین در زنان باردار ( در دست اقدام )

 

 

     فراوانی ترس از زایمان واژینال و عوامل مرتبط با آن ( در دست اقدام )

 

 

اولویتهای بیماریهای خاص :

 

    بررسی میزان کفایت دیالیز در بیماران دیالیز شده ی استان یزد( در دست اقدام )

 

 

    بررسی کیفیت صافی های استفاده شده در دیالیز در استان یزد

 

    بررسی انواع صافی های استفاده شده در بیماران دیالیزی در استان یزد

 

    مقایسه صافی های استفاده شده در دیالیز با استانداردهای موجود

 

    مقایسه صافی های دیالیز در شرکت تولید کننده از نظر کیفیت دیالیز

 

   بررسی بیماران دیالیزی از نظر علت شروع بیماری

 

    بررسی بیماران دیالیزی و ارتباط آن با دیابت قبلی ایشان

 

    بررسی تاثیر آموزشهای تغذیه ای در بیماران دیابتی

 

    بررسی بیماران MS از نظر مصرف نوع دارو ، میزان و مقایسه مصرف

 

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران تالاسمی / هموفیلی /( در دست اقدام )

 

 بررسی نحوه ارائه خدمات مددکاری در مراکز درمانی

 

 اولویتهای امور بیمارستانها :

 

   مقایسه نحوه توزیع متخصصین و نیروی انسانی درمانی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه با استانداردهای موجود

 

  بررسی وضعیت موجود نظام ارجاع بین بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و پیشنهاد الگوی مناسب در این زمینه

 

 بررسی راهکارهای افزایش بیمارمحوری در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از منظر پرسنل درمانی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

 

    ارزیابی عملکرد واحدهای واگذارشده بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به بخش خصوصی

 

  بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مواجهه با بحران و حوادث غیر مترقبه از نقطه نظر وضعیت امکانات، تجهیزات و ساختار پرسنلی در استان یزد

 

  بررسی رضایتمندی کاربران HIS در بخش اورژانس بیمارستانی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ( در دست اقدام )

 

 

    بررسی نحوه حضور پزشکان آنکال بر بالین بستری در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

    تعیین عوامل موثر بر بهبود شاخصهای کارایی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

    بررسی مدت انتظار بیماران برای دریافت خدمات پاراکلینیکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 اولویتهای رادیولوژی :

 

  ارزیابی MRI های انجام شده از نقطه نظر تعیین درصد نرمال MRI و بررسی علل مربوطه در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

    بررسی علل و تاثیر راهکارهای پیشنهادی بر کاهش پرت فیلم رادیولوژی در مراکز درمانی استان یزد

 

    تاثیر مداخله بر ارتقاء حفاظت در برابر پرتوها در موسسات رادیولوژی استان ( خصوصی و دولتی )

 

  ارزیابی میزان مطابقت استانداردهای لازم جهت گرافی قفسه صدری ( PA ) با گرافی تهیه شده در هر یک از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد