تعريف نقش در مددکاري اجتماعي فرآيندي انعطاف پذير ، و قابل تغيير است تا مددکار بتواند از عهده ي

رسالتي که جامعه به دوش کارکنان اين حرفه براي مقابله با مشکلات و وظايف اجتماعي گذارده ، برآيد.

هر يک از مددکاران اجتماعي رسالت و وظيفه اجتماعي خويش را ضمن به کارگيري توانايي ها ، مهارتها، و

دانش خود براي برقراي ارتباط با تمام افرادي که در سيستم تغيير تاثير دارند ، به انجام مي رسانند.

ادامه مطلب