هموفیلی چیست؟

*هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده ی مادر زادی وابسته به جنس است که در حدود یک مورد از هر 10 هزار مورد تولد رخ می دهد

*هموفیلی به دلیل اختلال در فاکتورهای انعقادی 8 (هموفیلیA) و 9(هموفیلیB)در نتیجه ی جهش ژن های مرتبط با فاکتورها پدید می آید.

*برآورد می شود که 400 هزار نفر در گسترد ی جهان، به این بیماری دچار باشند.

*شیوع هموفیلیAاز هموفیلیB بیشتر بوده و در حدود 80تا 85 درصد کل مواردی را در بر می گیرد.

*با وجود درمان های رایج کنونی ، فرد دچار هموفیلی ، در صورت دسترسی به درمان های کافی ، باید طول عمری برابر افراد طیعی جامعه داشته باشد.

تشخیص هموفیلی

*تشخیص درست هموفیلی عاملي مهم و حياتي در درمان است در بيماراني كه با يكي از موارد زير مراجعه مي كنند بايد به هموفيلي مشكوك شد.

*کوفتگی و خونمردگی های پی درپی به دنبال ضربات سبک در آغاز خردسالی

*خونریزی های خود به خودی (به ویژه در درون مفصل ها و بافت های نرم)

*خونریزی های شدید به دنبال ضربات شدید و اعمال جراحی

 

Initiates file downloadادامه مطلب