• آیت الله خامنه ای: اولین جرقه این فضای نورانی پرنشاط و پر شعف درمان ناباروی در یزد زده شد
    آیت الله خامنه ای: اولین جرقه این فضای نورانی پرنشاط و پر شعف درمان ناباروی در یزد زده شد