• این مرکز از طریق معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان قطب علمی کشور در زمینه ناباروری و تولید مثل معرفی گردید
  این مرکز از طریق معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان قطب علمی کشور در زمینه ناباروری و تولید مثل معرفی گردید
 • آیت الله خامنه ای: اولین جرقه این فضای نورانی پرنشاط و پر شعف درمان ناباروی در یزد زده شد
  آیت الله خامنه ای: اولین جرقه این فضای نورانی پرنشاط و پر شعف درمان ناباروی در یزد زده شد
 • بازدید تیم دانشگاه سملوایز مجارستان از پژوهشکده علوم تولید مثل
  بازدید تیم دانشگاه سملوایز مجارستان از پژوهشکده علوم تولید مثل
 • مجله IJRM داراي امتياز رتبه علمي-پژوهشي از سوي كميسيون نشريات پزشكي كشور می باشد.
  مجله IJRM داراي امتياز رتبه علمي-پژوهشي از سوي كميسيون نشريات پزشكي كشور می باشد.