-->
اهداءاعضا اهداء زندگی
1393/10/11 08:54

نهمین اهدای عضو در استان یزد و هفتمین اهداء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام پذیرفت .


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون  بیمار آقای عباس ملاغیوری  55 ساله ساکن یزد در تاریخ 93/10/02 در اثر سکته مغزی باسطح هوشیاری پایین  پذیرش و در بخش  ICU اعصاب بستری گردیدند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته که علیرغم تلاش پزشکان و پرسنل این بخش بهبودی حاصل نگردیده و بیمار دچار افت سطح هوشیاری شدند.

در تاریخ 93/10/10 مرگ مغزی توسط  پزشکان متخصص مغز واعصاب وبیهوشی تایید و باجلب رضایت  خانواده بیمار جهت اهداء اعضا ء توسط واحد پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه وبا هماهنگی انجام گرفته با بیمارستان نمازی شیراز این بیمار برای اهدایی دو کلیه وکبد به اتاق عمل بیمارستان منتقل وبا همکاری تیم اعزامی از بیمارستان شهید نمازی و کادر پزشکی و اتاق عمل  این بیمارستان اعضای بیمار به بیمارستان شهید نمازی شیراز منتقل گردید .


بازگشت

-->
اهداءاعضا اهداء زندگی
1393/10/11 08:54

نهمین اهدای عضو در استان یزد و هفتمین اهداء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام پذیرفت .


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون  بیمار آقای عباس ملاغیوری  55 ساله ساکن یزد در تاریخ 93/10/02 در اثر سکته مغزی باسطح هوشیاری پایین  پذیرش و در بخش  ICU اعصاب بستری گردیدند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته که علیرغم تلاش پزشکان و پرسنل این بخش بهبودی حاصل نگردیده و بیمار دچار افت سطح هوشیاری شدند.

در تاریخ 93/10/10 مرگ مغزی توسط  پزشکان متخصص مغز واعصاب وبیهوشی تایید و باجلب رضایت  خانواده بیمار جهت اهداء اعضا ء توسط واحد پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه وبا هماهنگی انجام گرفته با بیمارستان نمازی شیراز این بیمار برای اهدایی دو کلیه وکبد به اتاق عمل بیمارستان منتقل وبا همکاری تیم اعزامی از بیمارستان شهید نمازی و کادر پزشکی و اتاق عمل  این بیمارستان اعضای بیمار به بیمارستان شهید نمازی شیراز منتقل گردید .


بازگشت

-->
اهداءاعضا اهداء زندگی
1393/10/11 08:54

نهمین اهدای عضو در استان یزد و هفتمین اهداء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام پذیرفت .


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون  بیمار آقای عباس ملاغیوری  55 ساله ساکن یزد در تاریخ 93/10/02 در اثر سکته مغزی باسطح هوشیاری پایین  پذیرش و در بخش  ICU اعصاب بستری گردیدند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته که علیرغم تلاش پزشکان و پرسنل این بخش بهبودی حاصل نگردیده و بیمار دچار افت سطح هوشیاری شدند.

در تاریخ 93/10/10 مرگ مغزی توسط  پزشکان متخصص مغز واعصاب وبیهوشی تایید و باجلب رضایت  خانواده بیمار جهت اهداء اعضا ء توسط واحد پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه وبا هماهنگی انجام گرفته با بیمارستان نمازی شیراز این بیمار برای اهدایی دو کلیه وکبد به اتاق عمل بیمارستان منتقل وبا همکاری تیم اعزامی از بیمارستان شهید نمازی و کادر پزشکی و اتاق عمل  این بیمارستان اعضای بیمار به بیمارستان شهید نمازی شیراز منتقل گردید .


بازگشت