-->
راهیابی تیم والیبال بیمارستان به مرحله نیم نهایی
1393/9/29 09:49


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون مسابقات واليبال کارکنان دانشگاه با حضور  15  تیم از تاريخ 93/09/13 لغايت 93/10/01  درحال برگزاری می باشد .

بیمارستان  شهید دکتر رهنمون با حضور دوتیم در این مسابقات شرکت نمودند که بادرخشش اعضایی تیم ب والیبال بیمارستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت .

اسامي تيم واليبال: آقايان محمد حسین کهدویی، حمزه حسین زاده ، جلیل آخوندی، ابراهیم فتوحی ، مجید عبدلی ، حسین یادگار، حبیب اله ذاکر الحسینی و سرپرست تیم آقای علی خراسانی.


بازگشت

-->
راهیابی تیم والیبال بیمارستان به مرحله نیم نهایی
1393/9/29 09:49


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون مسابقات واليبال کارکنان دانشگاه با حضور  15  تیم از تاريخ 93/09/13 لغايت 93/10/01  درحال برگزاری می باشد .

بیمارستان  شهید دکتر رهنمون با حضور دوتیم در این مسابقات شرکت نمودند که بادرخشش اعضایی تیم ب والیبال بیمارستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت .

اسامي تيم واليبال: آقايان محمد حسین کهدویی، حمزه حسین زاده ، جلیل آخوندی، ابراهیم فتوحی ، مجید عبدلی ، حسین یادگار، حبیب اله ذاکر الحسینی و سرپرست تیم آقای علی خراسانی.


بازگشت

-->
راهیابی تیم والیبال بیمارستان به مرحله نیم نهایی
1393/9/29 09:49


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون مسابقات واليبال کارکنان دانشگاه با حضور  15  تیم از تاريخ 93/09/13 لغايت 93/10/01  درحال برگزاری می باشد .

بیمارستان  شهید دکتر رهنمون با حضور دوتیم در این مسابقات شرکت نمودند که بادرخشش اعضایی تیم ب والیبال بیمارستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت .

اسامي تيم واليبال: آقايان محمد حسین کهدویی، حمزه حسین زاده ، جلیل آخوندی، ابراهیم فتوحی ، مجید عبدلی ، حسین یادگار، حبیب اله ذاکر الحسینی و سرپرست تیم آقای علی خراسانی.


بازگشت