-->
دومین اهدایی اعضاء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1395/2/14 10:47


به گزارش روابط عمومی بیمارستان محمد رضا دشتی  کودک 5 ساله ساکن یزد به علت تصادف و ضربه به سر در تاریخ 95/02/07 با سطح هوشیار پایین به اورژانس بیمارستان منتقل شد  و پس از بستری در بخش ICU اعصاب در تاریخ 95/02/11 مرگ  بیمار تایید گردید و پس از تلاش های  واحد OPU معاونت محترم درمان دانشگاه و جلب رضایت والدین بیمار جهت اهداء ، عمل هاروست 95/02/13 در اتاق عمل بیمارستان توسط متخصصین بیمارستان و گروه اعزامی از بیمارستان نمازی شیراز انجام وجهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی منتقل گردید.


بازگشت

-->
دومین اهدایی اعضاء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1395/2/14 10:47


به گزارش روابط عمومی بیمارستان محمد رضا دشتی  کودک 5 ساله ساکن یزد به علت تصادف و ضربه به سر در تاریخ 95/02/07 با سطح هوشیار پایین به اورژانس بیمارستان منتقل شد  و پس از بستری در بخش ICU اعصاب در تاریخ 95/02/11 مرگ  بیمار تایید گردید و پس از تلاش های  واحد OPU معاونت محترم درمان دانشگاه و جلب رضایت والدین بیمار جهت اهداء ، عمل هاروست 95/02/13 در اتاق عمل بیمارستان توسط متخصصین بیمارستان و گروه اعزامی از بیمارستان نمازی شیراز انجام وجهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی منتقل گردید.


بازگشت

-->
دومین اهدایی اعضاء در بیمارستان شهید دکتر رهنمون
1395/2/14 10:47


به گزارش روابط عمومی بیمارستان محمد رضا دشتی  کودک 5 ساله ساکن یزد به علت تصادف و ضربه به سر در تاریخ 95/02/07 با سطح هوشیار پایین به اورژانس بیمارستان منتقل شد  و پس از بستری در بخش ICU اعصاب در تاریخ 95/02/11 مرگ  بیمار تایید گردید و پس از تلاش های  واحد OPU معاونت محترم درمان دانشگاه و جلب رضایت والدین بیمار جهت اهداء ، عمل هاروست 95/02/13 در اتاق عمل بیمارستان توسط متخصصین بیمارستان و گروه اعزامی از بیمارستان نمازی شیراز انجام وجهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی منتقل گردید.


بازگشت