منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

یف

خبر

تاریخ

 

Initiates file downloadljkljkl
Initiates file download2-
3Initiates file download-
Initiates file download4-
Initiates file download5-

 

Initiates file download6-  Initiates file download7-

 

Initiates file download8- 

 

Initiates file download9-

 

 

Initiates file download  10-

 

 

Initiates file download11-
Initiates file download12-

 

 

ردیف

خبر

تاریخ

 

****

fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/Parastari_Mamaie/khabar/94-8-30.pdf

Initiates file downloadاولین نشست مشترک نمایندگان دانشگاههای قطب هفتم درحیطه  توسعه علوم مامایی و باروری

*** Initiates file downloadکسب افتخار سرکار خانم آزیتا آریایی نژاد
*** [Initiates file downloadجلسه گروه پرستاری مورخ 94/9/17
** Initiates file downloadجلسه گروه پرستاری مورخ 94/9/1
Initiates file downloadحلقه صالحین  سبا  در مورخ 27/8/1394 حلقه صالحین سبا دانشکده پرستا ری و مامایی
**

جلسه ای مورخ 94/8/24 که در  دانشکده برگزار شد

**

Initiates file downloadجلسه دفاع ازعنوان : پایان نامه دانشجو: خانم یعقوبی

** Initiates file downloadرای کمیته تحقیقات دانشجویی

 **

 Initiates file downloadجلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی 

 

 

 **

***برگزاری نمایشگاه کتاب

 

 

 **

Initiates file downloadجلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

 

 

 **

Initiates file download***تجلیل از بازنشستگان

 

 

 **

 *** جلسه مشترک مسئولین ستاد شاهد

 

 

 **

Initiates file download***جلیه تحصیلات تکمیلی

 

 

 **

 Initiates file download*** برگزاری جلسه حلقه صالحین

 

 

** Initiates file download*** برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود
** Initiates file download*** برگزاری جلسه دفاع مهدی پور نظر
** Initiates file download*** برنامه هفتگی دانشجویان 94
**

Initiates file downloadبرگزاری جلسه تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

 

خبر

تاریخ

 

 ***

Initiates file downloadبرگزاری جلسه گروه پرستاری مورخ 94/10/5

 

 

 ***

Initiates file downloadبرگزاری جلسه پژوهشی درتاریخ94/10/6


 

 ***

Initiates file downloadبرگزاری جلسه ماماییInitiates file downloadدرتاریخ 5/10/94

 

 

 ***

برگزاری جلسه حلقه صالحین طا ها در مورخ 9/10/94 تشکیل گردید در این جلسه موضوعاتی ارائه شد

 

 

 ***

 Initiates file downloadجلسه گروه پرستاری 94/10/14

 

 

 ***

Initiates file download جلسه میان دانشکده وصنعت معدن

 

 

*** Initiates file downloadجلسه تحصیلات تکمیلی
***

جلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری مامایی

***

94/11/7جInitiates file downloadلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری مامایی

***

برگزاری جلسه مجله مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی

Initiates file downloadپیشگیری از سرطان وتغذیه مناسب

Initiates file downloadﺳﺮﻃﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و اﻣﯿﺪ

Initiates file downloadپیک برق استان یزد
Initiates file downloadارسال پیام به مناسبت هفته سلامت مردان
Initiates file downloadطرح صرافیک قطب 2

لیست برنامه کلاسهای ورزشی ویژه کارمندان خواهر

Initiates file downloadپویش ملی ارتقای سلامت وایمنی مسافران نوروزی95

Initiates file downloadدفاع پروپوزال پروپوزال سکینه یعقوبی

Initiates file downloadجلسه دفاع پروپوزال آقای محمدباقر خانی

Initiates file downloadبرگزاری جلسه دفاع  پایان نامهInitiates file download فاطمه رحیقی یزدی    

***

Initiates file download

برگزاری جلسه تجلیل ازشهدا؛ ایثار گران ؛جانبازان

Initiates file downloadتفسیر دعای تحویل سال + ترجمه فارسی

دیف

مناسبت

تاریخ

 

 

Initiates file download**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مناست

تاریخ

گردآورنده

 

Initiates file downloadبرگزاری جلسه  مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در تاریخ 21/1/95

 95/1/21

 روابط عمومی دهقان

 

Initiates file download موضوع :برگزاری جلسه دفاع پروپوزال زهره کار جو

 "        "

  "        "

 

برگزاری جلسه دفاع خانم  پروزالInitiates file download زهرا مقصودی


 

 

 Initiates file downloadبرگزاری جلسه  دفاع پروپوزال آقای جواد دهستانی اردکانی   

 

 

 

 Initiates file downloadجلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

 

 

 

 جشن ولادت حضرت علی علیه السلام

 

 

 

Initiates file download برگزاری جلسه دفاع پروپوزال خانم فاطمه سهران   Initiates file download

 

 

 ***

Initiates file download برگزاری چهارمین نشست توسعه علوم پرستاری مورخ 95/2/27

 

 

 

Initiates file download دعوت بهInitiates file downloadدفاع پروپزال طیبه شجاع الدینی اردکانی مورخ4-3-95

 

 

 

Initiates file download فاع پروپزال طیبه شجاع الدینی اردکانی مورخ4-3-95

 

 

 

Initiates file download یادآور شهدا

 

 

 

Initiates file download فراخوانی همایش ایثار گران

 

 

 

 

Initiates file downloadدفاع پروپوزال   خانم سعیده نجفی هدشی

 

 

 

 Initiates file downloadجلسه تحصیلات تکمیلی مورخ95/3/11

 

 

 

Initiates file download Initiates file downloadدفاع پروپزال سعیده نجفی مورخ 95/3/11

 

 

 

 Initiates file download  جلسه پرستاری مورخ95/3/10

 

 

 ***

Initiates file download اعمال ماه مبارک رمضان

 

 

 

برگزاری در جلسه گروه مامایی 

 

 

 

Initiates file download دعوت به دفاع :خانم فاطمه فروزان جهرمی Initiates file downloadدانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن 91

 

 

Initiates file downloadدفاع :خانم فاطمه فروزان جهرمی

Initiates file downloadبرگزاری جلسه حلقه صالحین سباءدانشکده پرستاری مامایی مورخ 26/4/95

Initiates file downloadبرگزاری جلسه وسومین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی و باروری مورخ   23/4/95

ردیف

مناست

تاریخ

گردآورنده

 

Initiates file download برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده

 

 

 

Initiates file downloadاعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان

 

 

 

Initiates file download بهبود ایمنی مواد غذایی ، از مزرعه تا بشقاب

 

 

 

Initiates file download جلسه حلقه صالحین مورخInitiates file download8/4/95

 

 

 

Initiates file downloadبرگزاری جلسه دفاع پروپوزال بتول قائد امینی

 

Initiates file download جلسه شورای مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی مورخ 21/4/95

 

 

 

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی شفیع زاده

 

 

 

Initiates file download بروشور اطلاع رسانی در خصوص روز جهانی بیماری های مشترک بین انسان و دام

 

 

 

Initiates file download جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی شفیع زاده

 

 

 

 جلسه شورای مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی

 

 

 

Initiates file download

برگزاری جلسه وکارگاه اقدام پژوهی  وسومین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی و باروری مورخ   23/4/95

 

 

 

 

Initiates file download جلسه تحصیلات تکمیلی که به منظور دفاع پایان نامه نعیمه باغشاهی 

 

 

 

Initiates file download برگزاری جلسه تحصیلات تکمیلی که به منظور دفاع پایان نامه فرزانه مظقری  

 

 

 

تبریک آغاز سال تحصیلی دکتر حسین توانگر ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 ***

 تبریک آغاز سال تحصیلی دکتر مصطفی جوادی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 ***


 

 

 ***


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مناست

تاریخ

گردآورنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مناست

تاریخ

گردآورنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

مناست

تاریخ

گردآورنده

 ***

Initiates file download برگزاری جلسه دفاع پروپوزال آزیتا منشی زاده

95/10/1

 بی بی اشرف دهقان