تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

1جلسه

(جلسه 26ام تکرار دوره می باشد)

بیمارستان شهید صدوقی

97/2/23

(ساعت 8الی 12)

97/2/26

(ساعت 14-18)

بهیار ، پرستار

دیپلم و بالاتر

بیماری های گوارشی اطفال

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/2/23

(ساعت 8الی 12)

بهیار ، پرستار

دیپلم و بالاتر

بیماری های گوارشی اطفال

(4ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/2/11

97/2/18

(ساعت8 الی 12)

پرستاری ، اتاق عمل ، بهیاری، هوشبری، ماما

دیپلم و بالاتر

بیماری های شایع پوست

(8ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون(طبقه چهارم)

97/2/13

(ساعت 7الی 15)

پرستار،کارشناس اتاق عمل،کارشناس هوشبری

(کاردان و بالاتر)

مدیریت نیروی انسانی در پرستاری

(8ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون(طبقه چهارم)

97/2/27

(ساعت 7الی 15)

پرستار

(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانونی در پرستاری (8ساعت شغلی)

2جلسه(جلسه دوم تکراراست.)

بیمارستان آیت ا... خاتمی خاتم

97/2/17

(ساعت 12-20)

97/2/18

(ساعت 7 الی 15)

پرستار

(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانونی در پرستاری (8ساعت شغلی)

2جلسه(جلسه دوم تکراراست.)

بیمارستان افشار

97/02/19

97/02/20

ساعت 8:30 الی 12:30

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8 ساعت شغلي)

2جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/2/19

97/2/22

ساعت:13:30 الی 15:30

کاردان و کارشناس مدارک پزشکی و فنآوری اطلاعات سلامت، مسئول آمار و مدارک پزشکی، کارشناس آمار و مدارک پزشکی

دستور العمل امحا مستندات بیمار بستری

(4ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/2/15

97/2/25

ساعت:12:30-14:30

علوم آزمایشگاهی

(کاردان و بالاتر) 

نکات عملی در الایزا و بخش ایمنی شناسی

(4ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/2/17ساعت:14-17

97/2/24

ساعت:14-18

کاردان و کارشناس رادیواوژی و رادیوتراپی، لیسانس فیزیک در کلیه پست ها.لیسانس برق وکارشناس تجهیزات پزشکی، بهداشت حرفه ای

حفاظت ازپرتودربخش رادیوتراپی

(7ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/2/30

97/3/3

ساعت 8 الی 12

پرستاری ، اتاق عمل ، بهیاری، هوشبری، ماما

بیماری های شایع پوست

(8ساعت شغلی)

4 جلسه

پژوهشکده علوم تولید مثل

97/2/27

97/3/1

97/3/3

97/3/8

ساعت 7الی 9 صبح

کاردان ،کارشناس و کارشناس ارشد آزمایشگاه و مسئول فنی آزمایشگاه

الکتروفورز در بیماری های گوناگون

(8ساعت شغلی)

1 جلسه(جلسه دوم تکرار می باشد)

کلاس پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد

97/3/6

97/3/3

ساعت 8الی 16

پرستاری ، اتاق عمل ، بهیاری، هوشبری، ماما

بیماری های شایع پوست

(8ساعت شغلی)

1 جلسه(جلسه دوم تکرار می باشد)

کلاس پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد

97/3/20

97/3/23

ساعت 8الی 14

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8 ساعت شغلي)

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/3/21

97/3/24

ساعت 8الی 12

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8 ساعت شغلي)

2جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید رهنمون

97/3/9

ساعت 13الی 17

97/3/10

ساعت 8الی 12

بهیار ، پرستار

دیپلم و بالاتر

بیماری های گوارشی در اطفال

(4 ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/3/12

97/3/13

ساعت 13:15 الی 16:15

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/3/3

ساعت 7تا 13

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

1جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاابرکوه

97/3/3

ساعت 13تا 19

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/3/6

97/3/9

ساعت 8 الی 11

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

5جلسه

پژوهشکده علوم تولید مثل

97/3/5

الی 97/3/9

ساعت 13:15 تا 14:30

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

 

97/3/6

97/3/9

ساعت 15 الی 19

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

1جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/3/10

ساعت 8 الی 14

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

4 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/3/9

97/3/10

97/3/12

97/3/13

ساعت 13:30 الی 15

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

2جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/3/27

97/3/28

تکرار دوره:

97/3/30

97/3/31

ساعت 10الی 14

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8 ساعت شغلي)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/3/20

ساعت 8 الی 14

کلیه پست ها کلیه رشته ها

رمضان و راز های روزه داری

(6ساعت عمومی)

2جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/3/31

97/4/7

ساعت 8الی 12

بهیار ، پرستار

دیپلم و بالاتر

بیماری های گوارشی در اطفال

(4 ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/4/5

97/4/12

ساعت 8 الی 12

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

2جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/4/5

97/4/12

ساعت 8 الی 12

پرستار(کارشناس و بالاتر)

مستندات قانوني در پرستاري

(8ساعت شغلی)

1جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان  امام جعفرصادق میبد

97/4/4

97/4/25

ساعت 8الی 12

پرستار، بهیار

بیماری های گوارشی در اطفال

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/4/16

(ساعت 14الی 18)

97/4/21

(ساعت 8الی 12)

تکرار دوره :

97/4/23

(ساعت 8الی 12)

97/4/28

(ساعت 14الی 18)

پرستار

مستندات قانونی در پرستاری

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/4/4

97/4/11

(ساعت13 الی 19)

تکرار دوره :

97/4/7

97/4/14

(ساعت 7 الی 13)

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،اتاق عمل،بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی ، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مدیریت درد

(12ساعت شغلی)

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید رهنمون

97/4/25

(ساعت 13 الی 17)

97/4/28

(ساعت 7 الی 11)

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

1جلسه

سالن اجتماعات هتل داد

97/4/6

( ساعت 8الی 16)

کارشناسان تجهیزات پزشکی(رشته های مهندسی پزشکی - برق الکترونیک- مکانیک اقتصاد) - مسئولین کنترل عفونت - اتاق عمل - کارکنان کنترل عفونت

(کاردان و بالاتر)

آشنایی با عملکرد و نگهداشت تجهیزات کنترل عفونت بیمارستانی

(8ساعت شغلی)

4جلسه

پژوهشکده علوم تولید مثل

97/4/9

97/4/10

97/4/11

97/4/12

(ساعت 7 الی 9)

پرستاری ، اتاق عمل ، بهیاری، هوشبری، ماما

بیماری های شایع پوست

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/4/10

8:30 الی 12:30

97/4/11

8الی 11

کاردان و کارشناس رادیواوژی و رادیوتراپی، لیسانس فیزیک در کلیه پست ها.لیسانس برق وکارشناس تجهیزات پزشکی، بهداشت حرفه ای

حفاظت از پرتو در بخش رادیوتراپی

(7ساعت شغلی)

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید صدوقی

97/4/16

      ساعت 8 الی 12

97/4/24

ساعت 14 الی 18

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید صدوقی

97/4/17

ساعت 8:30 الی 12:30

97/4/25

ساعت 14 الی 18

پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی،کاردان و کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس رادیولوژی،فیزیوتراپی، کاردرمانی

شوک آنافیلاکتیک و اقدامات اورژانسی

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/4/26

97/4/27

ساعت 12 الی 14

علوم آزمایشگاهی 

(کاردان به بالا)

نکات عملی در الایزا و بخش ایمنی شناسی

(4ساعت شغلی)

 

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید صدوقی

97/4/30

ساعت 8 الی 14

97/4/31

ساعت 14 الی 20

پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های اکسیژن درمانی

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/4/9

97/4/16

ساعت 8 الی 11

پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های اکسیژن درمانی

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/4/19

97/4/24

ساعت 16 الی 19

بهیار- پرستار- اتاق عمل- بیهوشی - ماما - سرپرستار

گزارش نویسی در پرستاری

(6ساعت شغلی)

4جلسه

بیمارستان افشار

97/04/9الي 97/04/12

ساعت 12 الي 14

کلیه پست های تشخیصی و درمانی

اصول آموزش بيمار

 (8ساعت شغلی)

1جلسه

(جلسه دوم و سوم تکرار می باشد)

سالن زنده یادجوکار

97/4/4

97/4/5

97/4/6

ساعت 8الی 14

کاردان-کارشناس وتکنسین فوریتهای پزشکی-بهیار-پرستار-اپراتور بیسیم-پزشک -تلفنچی-کارشناس ستاد هدایت واطلاع رسانی فوریتهای پزشکی وخدمات

اصول گندزدایی وکنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی

(6ساعت شغلی)

2جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان ضیایی اردکان

97/4/24

ساعت7:30 الی 11:30

97/4/25

ساعت12 الی 16

پرستاری . بهیاری. کمک بهیاری.مددکاری . روانشناسی بالینی . کار درمانی. گفتار درمانی، شنوایی سنج و فیزیوتراپی

مراقبت های پرستاری  در اختلالات روانی عضوی(دلیریوم-دمانس)

(4ساعت شغلی)

4جلسه

پژوهشکده علوم تولید مثل

97/4/16

97/4/17

97/4/19

97/4/20

ساعت 7 الی 9 صبح

کلیه پست ها و کلیه رشته ها

مهارت  های حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/4/20

97/4/21

ساعت 16 الی 19

کلیه پست های خدماتی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان ولیصر بافق

97/4/23

97/4/24

ساعت 16 الی 19

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشارخون بالا و مراقبت های آن

(6ساعت شغلی)

 

2 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی تفت

97/4/21

97/4/28

ساعت 8الی 12

کلیه پست های تشخیصی و درمانی

اصول آموزش به بیمار

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی تفت

97/4/23

97/5/6

ساعت 8 الی 12

پرستاری. کاردرمانی.گفتار درمانی.روانشناسی بالینی. بهیار

نشانه شناسی در اختلالات روانی

(8ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/5/3

ساعت 12 الی 18

97/5/4

ساعت8 الی 14

تکرار دوره

97/5/10

ساعت 12 الی 18

97/5/11

ساعت  الی 14

کلیه پست ها کلیه رشت ها

آشنایی با برنامه های کاهش خطر در بلایا و حوادث

(12ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/5/7(دوره اول)ساعت:14-18

97/5/11(تکرار دوره اول)ساعت:8-12

97/5/14(دوره دوم)ساعت:14-18

97/5/18(تکرار دوره دوم)ساعت:8-12

کلیه پستها

مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/5/15

ساعت:7:30-13:30

97/5/22(تکرار)

ساعت:13:30-19:30

پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریتهای پزشکی

روشهای اکسیژن درمانی

(6ساعت شغلی)

 

1جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

10/5/1397

ساعت:13:30-17:30

کاردان و کارشناس رادیولوژی - رادیوتراپی-

باریم انما

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/5/29-97/5/30

ساعت:13-16

علوم آزمایشگاهی

آشنایی با فرآورده های نوین انتقال خون

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/5/23(دوره اول)ساعت: 7:30-13:30

97/5/29(تکرار دوره اول)ساعت: 13:30-19:30

97/5/25(دوره دوم)ساعت: 13:30-19:30

97/6/1(تکرار دوره دوم) ساعت:7:30-13:30

پزشک،پرستار،بیهوشی،

اتاق عمل،بهیار،تکنسین فوریتها

اصول مراقبت های پرستاری در بیماران داخلی و جراحی بخشهای بستری

(12ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/5/8

ساعت 8 الی 14

97/5/10

(تکرار دوره)

ساعت14 الی 20

پرستار ، هوشبری ، بهیار ، تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

ادم حاد ریه

(6ساعت شغلی)

 

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/5/15

ساعت 8 الی 14

97/5/17

(تکرار دوره)

ساعت14 الی 20

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ،بیهوشی و اتاق عمل

مراقبت در پره اکلامپسی

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/5/22

97/5/23

ساعت14 الی 18

کلیه پست ها

تمامی رشته ها

کلیه مقاطع تحصیلی

مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/5/25

97/5/29

(تکرار دوره)

ساعت8 الی 14

پزشک متخصص و عمومی، مترون، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار، هوشبری، اتاق عمل، روانشناس، مددکار،کارشناس و کاردان آزمایشگاه، کارشناس و کاردان رادیولوژی، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج، منشی

مهارت های ارتباطی در شرایط ناگوار

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/5/7

ساعت 8الی 12

97/5/9

ساعت 13 الی 17

(تکرار دوره)

پزشک، پرستار، بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی

عفونت های تنفسی ناشی از دستگاه ونتیلاتور

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/5/17

ساعت 8الی 14

97/5/24

ساعت 12 الی 18

(تکرار دوره)

بهیار- پرستار- اتاق عمل- بیهوشی - ماما - سرپرستار

گزارش نویسی در پرستاری

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/5/25

ساعت 8الی 12

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان افشار

97/05/4

8 الي 14

پزشک متخصص و عمومی، مترون، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار، هوشبری، اتاق عمل، روانشناس، مددکار،کارشناس و کاردان آزمایشگاه، کارشناس و کاردان رادیولوژی، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج، منشی

مهارت هاي ارتباطي در شرايط ناگوار

(6 ساعت شغلي)

2جلسه

بیمارستان افشار

97/05/17

97/05/18

ساعت 8 الي 12

پزشک ، پرستار ، بهیار ، ماما ،هوشبری ، اتاق عمل و تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

اصول مراقبت هاي ويژه تنفسي

(8 ساعت شغلي)

1 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/5/20

ساعت 8 الی 14

کلیه پست های خدماتی

(سیکل و بالاتر)

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/5/22

97/5/25

ساعت 8 الی 12

کلیه پست های تشخیصی و درمانی

اصول آموزش به بیمار

(8ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/5/15

ساعت 11:30 الی 13:30

کلیه پست ها

ترویج حجاب و عفاف در محیط های اداری

(2 ساعت عمومی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/5/7

97/5/14

ساعت 8الی 12

کلیه پست های بهداشتی و درمانی

بیماریهای عفونی شایع فصلی

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/5/9

97/5/16

ساعت16 الی 19

کلیه پست های خدماتی

(سیکل و بالاتر)

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/5/23

97/5/28

ساعت 8 الی 11

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ،بیهوشی و اتاق عمل

مراقبت در پره اکلامپسی

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

سازمان اورژانس استان (سالن زنده یاد جوکار)

97/5/13

97/5/17

ساعت 8 الی 14

مدیر پرستاری - سوپروایزر - پرستار - بهیار - سرپرستار - اتاق عمل - هوشبری - مامایی - فوریت های پزشکی- اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های پرستاری در اورژانس

(12ساعت شغلی)

2 جلسه

پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

97/5/8

97/5/9

ساعت 13:15 الی 14:15

کلیه پست ها

ترویج حجاب و عفاف در محیط های اداری

(2ساعت عمومی)

1جلسه

مرکز جامع روانپزشکی تفت

97/5/20

ساعت 9 الی 13

پرستار . بهیار . کاردرمان. روانشناس بالینی .مددکار و گفتار درمان

مهارت تنظیم هیجان در خانواده های بیماران(روانپزشکی.معتاد)

(4ساعت شغلی)

3جلسه

واحد مامایی معاونت درمان

97/5/27

97/5/28

97/5/29

ساعت7 الی 13

ماما

زایمان فیزیولوژیک

(12ساعت شغلی)

3جلسه

سازمان اورژانس یزد

97/5/22

97/5/23

97/5/24

ساعت 8 الی 14

پزشک- بهیار-کارشناس اموربیمارستانها- هوشبری اتاق عمل- تکنسین فوریت های پزشکی-اپراتور بیسیم(با مدرک پرستاری)

ملاحظات قانونی ،پزشکی ،اخلاقی در عملکرد پرسنل پیش بیمارستانی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/5/27

ساعت7:30 الی 11:30

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/5/29

7:30 الی 13:30

کارشناس تجهیزات پزشکی(مهندسی پزشکی و برق الکترونیک ومکانیک) و پرستار بخش icu-ccu-nicu و اتاق عمل

آشنایی با اصول و عملکرد دستگاه الکترو شوک و نحوه نگهداری آن

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان افشار

97/5/20

97/5/21

ساعت13 الی 16

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/6/1

97/6/22

ساعت 8 الی 14

مدیر پرستاری - سوپروایزر - پرستار - بهیار - سرپرستار - اتاق عمل - هوشبری - مامایی - فوریت های پزشکی- اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های پرستاری در اورژانس

(12ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/6/24

97/6/25

ساعت8الی 13

مدیر خدمات پرستاری - سوپروایزر - سرپرستار - پرستار - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - مامایی - تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال

(10ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/6/2

ساعت 7 الی 15

کلیه پست ها

مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز

(8ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/6/14

97/6/15

ساعت 7 الی 13

97/6/19

97/6/21

ساعت 13 الی 18

(تکرار دوره)

مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پشتیبانی، پرستاران، کارشناس اتاق عمل، بیهوشی، خدمات

آشنایی با استانداردهای بخش استریلیزاسیون مرکزی

(10ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/6/3

ساعت

16 الی 22

بهیار، پرستار،اتاق عمل،بیهوشی، ماما

گزارش نویسی در پرستاری

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/6/10

ساعت:14-18

پرستاری،بهیاری،مامایی،بیهوشی،اتاق عمل،فوریتهای پزشکی

مراقبت ازبیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/6/18

ساعت 8 الی 10

کلیه پست ها

ترویج حجاب و عفاف در محیط های اداری

(2ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/6/21

97/6/14

ساعت 8 الی 11

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشارخون بالا و مراقبت های آن

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

10/6/1397

97/6/18

ساعت 8 الی 12

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6 ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/6/19

97/6/21

ساعت14 الی 20

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک- کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیر مرجع مطالعاتی آزمایشگاهی و اهمیت آنها

(12ساعت شغلی)

1 جلسه (تاریخ دوم تکرار دوره است)

بیمارستان شهید صدوقی

97/7/4

ساعت 8 الی 12

97/7/5

ساعت 14 الی 18

 

پزشک، پرستار، بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی

عفونت های تنفسی ناشی از دستگاه ونتیلاتور

(4ساعت شغلی)

1 جلسه (تاریخ دوم تکرار دوره است)

بیمارستان شهید صدوقی

97/6/12

ساعت 8 الی 14

97/6/14

ساعت14 الی 20

کلیه پست های خدماتی

 اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

1 جلسه (تاریخ دوم تکرار دوره است)

بیمارستان شهید صدوقی

97/6/18

ساعت 8 الی 14

97/6/20

ساعت 14 الی 20

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/6/7

ساعت 8 الی 12

پزشک، داروساز

کلیه کادر درمانی و پرستار

عوارض ناخواسته دارویی

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/6/15

97/6/22

ساعت12 الی 16

کاردان و کارشناس رادیولوژی - کاردان و کارشناس رادیو تراپی- لیسانس فیزیک در کلیه پست ها

فیزیک پایه سی تی اسکن(8ساعت شغلی)

2جلسه

مرکز پرتو درمانی شهید رمضانزاده

97/6/13

97/6/14

ساعت 12 الی 15

کاردان و کارشناس رادیواوژی و رادیوتراپی، لیسانس فیزیک در کلیه پست هاومهندس برق وتجهیزات پزشکی

اشنایی با عملکرد تجهیزات رادیوتراپی

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/6/10

97/6/11ساعت 8 الی 14

کلیه پستها کلیه رشته ها

مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/6/5

97/6/7

ساعت 8 الی 12

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/6/13

ساعت 13:30 الی 15:30

کلیه پست ها

ترویج حجاب و عفاف در محیط های اداری

(2ساعت عمومی)

2جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/6/14

97/6/15

ساعت 12 الی 15

کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

آشنایی با فراورده های نوین انتقال خون

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/6/17

97/6/18

تکرار

97/7/1

97/7/2

ساعت 15 الی 19

کلیه پستها کلیه رشته ها

مهارت های حل مسئله و مدیریت استرس

(8 ساعت شغلی)

1 جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/6/19

ساعت 13 الی 17

کاردان و کارشناس رادیولوژی رادیوتراپی و لیسانس فیزیک در کلیه پستها

باریم انما

(4ساعت شغلی)

1 جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/6/21

97/6/22

ساعت12 الی 15

مراقب سلامت، ماما،پرستار، بهیار شاغل در بخش اطفال و NICU

بیماری های شایع کودکان

(6ساعت شغلی)

1جلسه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر بافق

97/6/27

تکرار :

97/6/31

ساعت 12 الی 18

پرستار ، هوشبری ، بهیار ، تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

ادم حاد ریه

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان

سالن کنفرانس بیمارستان شهید صدوقی

97/6/21

ساعت 8 الی 14

مسئول و متصدی پذیرش و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

مسئول آمار و مدارک پزشکی

مدیریت آمار واطلاعات در سامانه آواب

(6ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

2جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/7/16

97/7/19

 

کلیه پست های تشخیصی و درمانی

اصول آموزش به بیمار

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/7/11

ساعت 7:15 الی 13:15

پرستار، هوشبری، بهیار، تکنسین فوریت های پزشکی،اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری)

ادم حاد ریه

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/7/5

ساعت 7:15 الی 13:15

کلیه پست های درمانی

امید  به زندگی در بیماران صعب العلاج

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان آیت اله خاتمی خاتم

97/6/31

ساعت 14 الی 20

97/7/1

ساعت 8 الی 14

کلیه پست های خدماتی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

1جلسه

سازمان اورژانس یزد( سالن جوکار)

97/7/4

ساعت 8 الی 14

پزشک-پرستار- بهیار - هوشبری اتاق عمل- تکنسین فوریت های پزشکی-اپراتور بیسیم(با مدرک پرستاری)-مسئول امور فوریت های پزشکی

آشنایی با تهدیدات زیستی در حوزه انسان (پدافند غیرعامل)

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/7/14

ساعت 13 الی 19

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت کارشناس مسئول آمار و مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

نحوه جمع آوری آمار و فعالیت های بیمارستانی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

سازمان اورژانس یزد( سالن جوکار)

97/7/3

ساعت 8 الی 14

پزشک-پرستار- بهیار - هوشبری اتاق عمل- تکنسین فوریت های پزشکی-اپراتور بیسیم(با مدرک پرستاری)-مسئول امور فوریت های پزشکی

آشنایی با مواد خطرناک شیمیایی در حوزه پدافند غیرعامل

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

(جلسات دیگر تکرار می باشد)

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/7/8

ساعت: 7:30-13:30

97/7/10

ساعت: 13:30-19:30

97/7/15

ساعت: 7:30-13:30

97/7/17

ساعت: 13:30-19:30

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک-کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیرمرجع مطالعاتی آزمایشگاهی واهمیت آنها

(12ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

 

97/7/7

ساعت 8 الی 14

97/7/8

ساعت 14 الی 20

پرستار- بهیار- ماما- اتاق عمل- بیهوشی- تکنسین فوریتها

اصول مراقبت از بیماران با مسمومیت دارویی

(6ساعت شغلی)

 

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

(کلاس درمانگاه)

97/7/14

97/7/15

97/7/16

ساعت 8 الی 14

پرستار ، پزشک ، هوشبری ، اتاق عمل ، بهیار ، تکنسین فوریتها

معیارهای ارزیابی زخم

(16ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

(سالن سمینار)

97/7/22

14 الی 18

کارشناسان تجهیزات پزشکی- مهندسی پزشکی-کارشناس و کاردان برق-الکترونیک- کارشناس و کاردان مکانیک- کارشناسان آزمایشگاه(علوم آزمایشگاهی)

آشنایی با اصول و عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی سطح یک

(4 ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

(کلاس درمانگاه)

97/7/24

ساعت 8 الی 14

97/7/25

ساعت 14 الی 20

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشارخون بالا و مراقبتهای آن  (6ساعت شغلی)

2 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی تفت

97/7/3

97/7/10

ساعت 9 الی 14

کلیه پست ها

مهارت های حل مساله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی تفت

97/7/12

ساعت 8 الی 12

بهیار . پرستار .کار درمان . روانشناس بالینی

اصول صحیح مهار فیزیکی و شیمیایی بیماران با رفتارهای پرخطر

(4ساعت شغلی)

3 جلسه

بیمارستان افشار

97/7/10

97/7/11

97/7/12

ساعت13 الی 16

مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پشتیبانی، پرستاران، کارشناس اتاق عمل، بیهوشی، خدمات

آشنایی با استانداردهای بخش استریلیزاسیون مرکزی

(10ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/7/7

97/7/8

ساعت8 الی 12

کلیه پست ها کلیه رشته ها

نقد و نقد پذیری در محیط های اداری

(8ساعت عمومی)

2جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/7/5

97/7/12

ساعت 8 الی 14

کلیه پست های خدماتی

آشنایی با امور خدمات عمومی 1

(12ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/5

ساعت 7 الی 13

کلیه پست های خدماتی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/11

ساعت 13 الی 19

97/7/12

ساعت 7 الی 13

پرستار، هوشبری، بهیار، تکنسین فوریت های پزشکی،اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری)

ادم حاد ریه

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

(جلسه دوم تکرار می باشد)

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/18

ساعت 13 الی 17

97/7/19

ساعت7 الی 11

پزشک،پرستار،بهیار،اتاق عمل،بیهوشی،تکنسین فوریتهای پزشکی

عفونت های تنفسی ناشی از دستگاه ونتیلاتور

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/25

ساعت 11 الی 13

کلیه پست ها

ترویج حجاب و عفاف در محیط های اداری

(2ساعت عمومی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/26

ساعت7 الی 13

پزشک متخصص و عمومی، مترون، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار، هوشبری، اتاق عمل، روانشناس، مددکار،کارشناس و کاردان آزمایشگاه، کارشناس و کاردان رادیولوژی، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج، منشی

مهارتهاي ارتباطي درشرايط ناگوار

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/21

ساعت13 الی 17

کاردان وکارشناس رادیولوژی - رادیوتراپی- لیسانس فیزیک درکلیه پستها

باریم انما(Barium Enema)

(4ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/7/8

97/7/9

ساعت 13 الی 19

کاردان وکارشناس رادیواوژی و رادیوتراپی،لیسانس فیزیک درکلیه پست ها ومهندس برق و تجهیزات پزشکی، بهداشت حرفه ای، مهندسی پزشکی

کنترل کیفی تجهیزات رادیوتراپی

(12ساعت شغلی)

 

3جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/7/10

97/7/17

97/7/24

ساعت 8 الی 12

مدیر خدمات پرستاری - سوپروایزر - سرپرستار - پرستار - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - مامایی - تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال بیمار

(10 ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/7/15

97/7/22

ساعت15 الی 19

کلیه پستها

کلیه رشته ها

مهارتهای حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/7/21

97/7/28

ساعت 8 الی 11

ماما و ماما مسئول ،متخصص زنان و زایمان

راهکارهای عملی کاهش سزارین

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/7/29

ساعت 15 الی 19

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

 

1جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

 

97/07/18

ساعت 8 الی 12

پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی،کاردان و کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس رادیولوژی،فیزیوتراپی، کاردرمانی

شوک آنافیلاکتیک و اقدامات اورژانسی

(4ساعت شغلی)

 

1 جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

97/7/25

97/7/26

ساعت 8 الی 12

تمامی رشته ها/ کلیه پست ها

مهارت های حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

97/7/11

97/7/12

ساعت 9 الی 12

پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های اکسیژن درمانی

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان خاتمی خاتم

97/7/10

ساعت 12 الی 20

97/7/11

ساعت8 الی 16

کلیه پست های بهداشتی و درمانی

بیماریهای عفونی شایع فصلی

(8ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/7/11

ساعت 8 الی 14

97/7/18

ساعت 8 الی 14

پرستار، بهیار، ماما، اتاق عمل، بیهوشی،تکنسین فوریتهای پزشکی

تفسیر کاربردی نوارقلب

(12ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/7/12

ساعت 8 الی 14

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشارخون بالا و مراقبتهای آن  (6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/7/17

97/7/24

ساعت 8 الی 11

پرستار- بهیار- ماما- اتاق عمل- بیهوشی- تکنسین فوریتها

اصول مراقبت از بیماران با مسمومیت دارویی

(6ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/7/21

ساعت 14 الی 17

97/7/30

ساعت 8 الی 11

کارشناس تجهیزات پزشکی(مهندسی پزشکی و برق الکترونیک ومکانیک) و پرستار بخش icu-ccu-nicu و اتاق عمل

آشنایی با اصول و عملکرد دستگاه الکترو شوک و نحوه نگهداری آن

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/7/12

ساعت 8 الی 14

 

پست های خدمات

آموزش شیوه دفع حشرات  و روش های صحیح دفع زباله

(6ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/7/14

97/7/15

ساعت 12 الی 15

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ،بیهوشی و اتاق عمل

مراقبت در پره اکلامپسی

(6ساعت شغلی)

3 جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/7/21

97/7/22

97/7/23

ساعت 16 الی 19

کلیه پست ها کلیه رشته ها

نقش محبت در تربیت فرزند

(10ساعت عمومی)

1 جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/7/26

ساعت 10 الی 14

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مراقبت از بیماران ترومایی

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی

97/7/25

97/8/2

ساعت 9 الی 13

کلیه پست ها کلیه رشته ها

نقد و نقد پذیری در محیط های اداری

(8ساعت عمومی)

تعداد جلسه

مجری

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/5

ساعت 13 الی 17

پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی،کاردان و کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس رادیولوژی،فیزیوتراپی، کاردرمانی

شوک و آنافیلاکتیک و اقدامات اورژانسی

(4ساعت شغلی)

1 جلسه

اداره امور آزمایشگاه ها

(مجتمع فرهنگیان)

97/8/1

ساعت 8 الی 14

آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و بالین تیروئید

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/2

97/8/3

ساعت 8 الی 12

97/8/6

97/8/7

ساعت 14 الی 18

کلیه پست های بهداشتی و درمانی

بیماری های عفونی شایع

(8 ساعت شغلی)

3جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/12

97/8/13

97/8/14

ساعت 8 الی 14

پرستار ، پزشک ، هوشبری ، اتاق عمل ، بهیار ، تکنسین فوریتها

معیارهای ارزیابی زخم

(16 ساعت شغلی)

 

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/19

ساعت 8 الی 14

97/8/20

ساعت 8 الی 14

 

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،اتاق عمل،بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی ، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

مدیریت درد

(12ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/22

97/8/23

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها کلیه رشته ها

مهارت های نقد و نقد پذیری در محیط های اداری

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/27

ساعت 8 الی 14

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/8/29

97/8/30

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها

جلوگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر

(8ساعت عمومی)

4 جلسه

مرکز ناباروری

97/8/22

97/8/29

ساعت 7 الی 9:30

97/9/13

97/9/27

ساعت 7 الی 9:30

کلیه پست ها

نقش محبت در تربیت فرزند

(10ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان افشار

97/8/9

97/8/10

ساعت 8 الی 13

مترون،پرستار،اتاق عمل،هوشبري

آشنايي بااستانداردهاي بخش استريليزاسيون مركزي

(10ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان افشار

97/8/15

ساعت 8 الی 14

كارشناس تجهيزات پزشكي،پرستار بخشهايccu،icu،nicu،اتاق عمل

آشنايي بااصول و عملكرد دستگاه الكتروشوك ونحوه نگهداري آن

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان افشار

97/8/23

97/8/24

ساعت 8 الی 13

 

خدمات

آشنايي بااستانداردهاي بخش استريليزاسيون مركزي

(10ساعت شغلی)

2 جلسه

مرکز ناباروری

97/8/2

97/8/9

ساعت 7 الی 10

پرستار-ماما- بیهوشی- اتاق عمل - پزشک عمومی بهیار(شاغل در مرکز ناباروری یزد)

راههای پیشگیری و درمان  سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS)

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/26

97/8/27

ساعت 13 الی 18

پرستار- بیهوشی- اتاق عمل بهیار

تکنسین فوریت های پزشکی

اصول تشخیص در پرستاری

(10ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/8/12

ساعت 8 الی 11

97/8/19

ساعت 8 الی 11

کلیه پست های خدماتی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/8/14

97/8/17

ساعت 8 الی 14

پرستار، بهیار، ماما، اتاق عمل، بیهوشی،تکنسین فوریتهای پزشکی

تفسیر کاربردی نوارقلب

(12ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/8/20

ساعت 8 الی 11

97/8/24

ساعت 9 الی 12

 

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ،بیهوشی و اتاق عمل

مراقبت در پره اکلامپسی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/8/30

ساعت 8 تا 14

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ،بیهوشی و اتاق عمل

مراقبت در پره اکلامسی

(6ساعت شغلی)

3 جلسه

مرکز جامع روانپزشکی

97/8/12

97/8/19

97/8/26

ساعت 8 الی 12

کلیه پست ها کلیه رشت ها

آشنایی با برنامه های کاهش خطر در بلایا و حوادث

(12ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/23

ساعت 7:15 الی 13:15

پزشک،پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشارخون بالا و مراقبتهای آن  (6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/20

ساعت 12:30 الی 18:30

مراقب سلامت، ماما،پرستار، بهیار شاغل در بخش اطفال و NICU

بیماری های شایع کودکان

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

97/8/23

97/8/24

ساعت 8 الی 13

کلیه پست ها

نقش محبت در تربیت فرزند

(10ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان خاتم الانبیا ابرکوه

97/8/13

97/8/15

ساعت 8 الی 14

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک- کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیر مرجع مطالعاتی آزمایشگاهی و اهمیت آنها

(12ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/20

97/8/21

ساعت 13 الی 16

کلیه پست های خدماتی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی و ایمنی بیمار

(6ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مکان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

6 جلسه

مرکز پرتو درمانی شهید رمضانزاده

(مجری : واحد مامایی معاونت درمان)

97/9/5

97/9/6

97/9/19

97/9/20

97/9/26

97/9/27

ساعت 8 الی 16

ماما

زایمان ایمن و فیزیولوژیک

 

1 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/9/10

ساعت 8 الی 14

كارشناس تجهيزات پزشكي،پرستار بخشهايccu،icu،nicu،اتاق عمل

آشنايي بااصول و عملكرد دستگاه الكتروشوك ونحوه نگهداري آن

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/9/10

97/9/12

ساعت13:30 الی 17:30

کلیه پست ها

اخلاق پزشکی

2جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/8/30

97/9/1

ساعت12 الی 16

کلیه پست های بهداشتی و درمانی

بیماری های شایع عفونی

(8 ساعت شغلی)

3جلسه

آزمایشگاه مرکزی

97/8/30

97/9/7

97/9/14

ساعت 12:30 الی 14:30

علوم آزمایشگاهی (کاردان -کارشناس - ارشد و مسیول فنی آزمایشگاه ) ماما

آزمایشگاه و بالین عفونت HPV

(6 ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/9/14

12:30الی 18:30

97/9/15

7:30 الی 13:30

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک- کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیر مرجع مطالعاتی آزمایشگاهی و اهمیت آنها

(12ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/9/20

ساعت 12:30 الی 18:30

پرستار،بهیار،ماما،بیهوشی،اتاق عمل،تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

روش های اکسیژن درمانی

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/9/27

ساعت 12:30 الی 18:30

پرستار،بهیار،بیهوشی،اتاق عمل، کمک بهیار

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از جراحی

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/6

ساعت 8:30 الی 12:30

97/9/7

ساعت 14 الی 18

پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی،کاردان و کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس رادیولوژی،فیزیوتراپی، کاردرمانی

شوک آنافیلاکتیک و اقدامات اورژانسی

(4ساعت شغلی)

 

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/11

ساعت 8:30 الی 12:30

97/9/12

ساعت 14 الی 18

بهیار . پرستار .کار درمان . روانشناس بالینی

اصول صحیح مهار فیزیکی و شیمیایی بیماران با رفتارهای پرخطر

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/18

ساعت 14 الی 20

کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

آشنایی با فراورده های نوین انتقال خون

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/21

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها

 

کنترل استرس

(4ساعت عمومی)

2جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/9/10

11/9/1397

12:30 الی 16:30

روانشناسی بالینی، بهیار، کاردرمانی،گفتار درمانی، پرستاری

نشانه شناسی در اختلالات روانی

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/25

ساعت8 الی 14

97/9/26(تکرار)

ساعت 14 الی 20

پرستار، بهیار

مراقبت از بیمار تحت شیمی درمانی

2 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/9/27

97/9/28

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها

سبک همسرداری اسلامی

(8ساعت عمومی)

3جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/6

97/9/13

97/9/20

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها(کلیه رشته ها)

آشنایی با برنامه های کاهش خطر در بلایا و حوادث

(12ساعت)

 

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/11

97/9/18

ساعت 13 الی 18

مدیر بیمارستان،مدیر خدمات پشتیبانی،پرستار، اتاق عمل،بیهوشی،خدمات(بالای دیپلم)

آشنایی با استانداردهای بخش CSR

(10ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/12

97/9/19

ساعت 8 الی 12

رادیولوژی، فیزیک(فوق دیپلم و بالاتر)

مامو گرافی

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/17

97/9/21

ساعت 8 الی 11

کاردان ، کارشناس ،کارشناس ارشد،دکترا و مسئول فنی آزمایشگاه

آشنایی با اصول استاندارد سازی در بخش میکروب شناسی

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/24

97/9/28

ساعت 8 الی 11

کاردان ، کارشناس ،کارشناس ارشد،دکترا و مسئول فنی آزمایشگاه

آشنایی با فرآورده های نوین انتقال خون

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/24

97/9/27

ساعت15 الی 18

رسته خدمات(کلیه مدارک)

تشریفات و آیین پذیرایی در محیط کار

(6ساعت شغلی )

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/9/26

97/9/29

ساعت 8 الی 14

پرستار، بهیار، ماما ،اتاق عمل، بیهوشی، تکنیسین فوریت های پزشکی(دیپلم و بالاتر)

تفسیر کاربردی نوار قلب

(12ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/6

97/9/7

ساعت 13 الی 18

کلیه ی پستها

نقش محبت در تربیت فرزند

(10ساعت عمومی)

2 جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/8

97/9/15

ساعت 7 الی 12

کلیه ی پستها

نقش محبت در تربیت فرزند

(تکرار دوره)

(10ساعت عمومی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/20

ساعت 13 الی 19

پزشک، پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، تکنسین فوریتهای پزشکی،  اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشار خون بالا و مراقبتهای آن

(6 ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/22

ساعت 7 الی 13

پزشک، پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، تکنسین فوریتهای پزشکی،  اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فشار خون بالا و مراقبتهای آن

(تکرار دوره)

(6 ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/27

ساعت 7 الی 11

بهیار . پرستار .کاردرمان . روانشناس بالینی

اصول صحیح مهار فیزیکی و شیمیایی بیماران با رفتارهای پر خطر

(4ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید رهنمون

97/9/29

ساعت 13 الی 17

بهیار . پرستار .کاردرمان . روانشناس بالینی

اصول صحیح مهار فیزیکی و شیمیایی بیماران با رفتارهای پر خطر

(تکرار دوره)

(4ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/9/1

ساعت:7:30-13:30

97/9/6(تکرار)

ساعت:13:30-19:30

تمام گروه ها و پست های درمانی

آشنایی و مراقبت از بیمار مرگ مغزی

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/9/19

ساعت:13:30-17:30

97/9/21

ساعت: 13:30-17:30

کلیه پستهای بهداشتی و درمانی

بیماریهای عفونی شایع فصلی

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان امام جعفر صادق میبد

97/9/11

97/9/14

ساعت::13:30-17:30

رادیولوژی-فیزیک

فیزیک پایه سیتی اسکن

(8ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مجری

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان  دوره

3جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/10/20

97/10/24

ساعت 8 الی 14

97/10/26

ساعت 8 الی 12

پزشک، پرستار، هوشبری،اتاق عمل، بهیار، تکنسین فوریت ها

معیار های ارزیابی زخم

(16 ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/10/2

97/10/3

ساعت 12:15 الی 17:15

مدیر خدمات پرستاری - سوپروایزر - سرپرستار - پرستار - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - مامایی - تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال

(10ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/10/6

97/10/13

ساعت 7:15 الی 12:15

مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پشتیبانی، پرستاران، کارشناس اتاق عمل، بیهوشی، خدمات

آشنایی با استانداردهای بخش استریلیزاسیون مرکزی

(10ساعت شغلی)

1جلسه

امور آزمایشگاه ها

97/10/12

ساعت 8 الی 14

علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و بالینHPV

(6ساعت شغلی)

1جلسه

امور آزمایشگاه ها

97/10/13

ساعت 8 الی 14

علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و بالین پیوند

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

97/10/22

97/10/23

ساعت 8 الی 12

کلیه پست های درمانی

اخلاق پزشکی

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

97/10/16

ساعت 8تا 12

داروسازان، تکنسین دارویی، پرستار، پزشک، دارویاران

آشنایی با عوارض ناخواسته داروییADR

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/10/18

97/10/27

ساعت 7 تا 11

ساعت 13 تا 16

پرستار ، هوشبری ، بهیار ، تکنسین فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

ادم حاد ریه

(6 ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/10/11

ساعت 8 تا 12

پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی،کاردان و کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس رادیولوژی،فیزیوتراپی، کاردرمانی

شوک آنافیلاکتیک و اقدامات اورژانسی

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/10/25

ساعت 8 تا 11

97/10/30

ساعت 14 تا 16

پزشک متخصص و عمومی، مترون، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار، هوشبری، اتاق عمل، روانشناس، مددکار،کارشناس و کاردان آزمایشگاه، کارشناس و کاردان رادیولوژی، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج، منشی،

مهارت های ارتباطی در شرایط ناگوار

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان افشار

97/10/10

97/10/11

ساعت 12 الي 15

تمام متصدیان اموراداری

اتوماسيون پيشرفته اداري

(6 ساعت شغلي)

2 جلسه

بیمارستان افشار

97/10/12

97/10/13

ساعت 16-12

كليه پست ها

سبك همسرداري اسلامي

(8 ساعت عمومي)

3جلسه

بیمارستان افشار

97/10/15

97/10/16

97/10/17

ساعت 8 تا 12

مدیرپرستاری - سوپروایزر - پرستار - بهیار - سرپرستار اتاق عمل - هوشبری - مامایی فوریتهای پزشکی- اپراتوربیسیم بامدرک پرستاری

روشهاي پرستاري در اورژانس(CPR)

(12 ساعت شغلي)

6جلسه

بیمارستان افشار

97/10/22

الي

97/10/27

ساعت 15-12

کلیه رشته امورمالی و مدیریتکامپیوتراداری- اموال- درآمد صندوق داران وکلیه افراد دارای ابلاغ شاغل درمدیریت مالی وبودجه

آموزش نرم افزار HIS

(18 ساعت شغلي)

2جلسه

بیمارستان افشار

97/10/29

97/10/30

ساعت 8 الی 11

ماما

بارداري و سلامت جنين

(6 ساعت شغلي)

1 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/11/8

ساعت 8 الی 14

تمام متصدیان اموراداری

اتوماسيون پيشرفته اداري

(6 ساعت شغلي)

1جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/10/3

ساعت 8 الی 14

پرستار ،بهیار، ماما،اتاق عمل،بیهوشی،تکنیسین فوریت ها(دیپلم و بالاتر)

تفسیر کاربردی نوار قلب

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/10/11

97/10/18

ساعت 8 الی 11

ا  و علوم آزمایشگاهی (کاردان،کارشناس،کارشناس ارشد و مسئول فنی آزمایشگاه)

آزمایشگاه و بالین عفونت HPV

 

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/10/16

97/10/19

ساعت 8 الی 12

کادر تشخیصی و درمانی

اصول آموزش به بیمار

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/10/23

97/10/26

ساعت 8الی 12

کاردان،کارشناس،کارشناس ارشد  و مسئول فنی آزمایشگاه

الکتروفورز در بیماریهای گوناگون

6جلسه

آزمایشگاه مرکزی

97/10/12

97/10/19

97/10/26

97/11/3

97/11/10

97/11/17

ساعت 12:30 الی 14:30

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک- کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیر مرجع مطالعات آزمایشگاهی و اهمیت آنها

(12 ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/10/19

ساعت 12 الی 18

97/10/21

ساعت 8 الی 14

کلیه پست ها، کلیه رشته ها

آشنایی با برنامه های کاهش خطر در بلایا و حوادث

2 جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/10/22

97/10/23

ساعت 16 الی 20

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل،فوریت های پزشکی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

اصول مراقبت های ویژه تنفسی

1 جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/10/20

97/10/27

ساعت 8 الی 14

پرستار، بهیار، ماما، بیهوشی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی

تفسیر کاربردی نوار قلب

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/10/20

ساعت 7:30الی 13:30

علوم آزمایشگاهی ( کاردان ، کارشناس، ارشد و مسئول فنی انتقال خون )

آشنایی با فراورده های نوین انتقال خون

(6ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/10/27

ساعت 7:15 الی 13:15

پزشک متخصص و عمومی، مترون، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار، هوشبری، اتاق عمل، روانشناس، مددکار،کارشناس و کاردان آزمایشگاه، کارشناس و کاردان رادیولوژی، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج، منشی

مهارت های ارتباطی در شرایط ناگوار

(6ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/10/23

97/10/26

ساعت 7:15 الی 12:15

پزشک، پرستار، اتاق عمل، تکنسین فوریت ها، بهیار، هوشبری

مانیتورینگ های تهاجمی و پایش های همودینامیک

(6ساعت شغلی)

تعداد جلسه

مجری

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان  دوره

2 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/11/3

97/11/4

کلیه پست ها

مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز

(8 ساعت شغلی)

1 جلسه

اداره امور آزمایشگاه ها

97/11/3

کاردان و بالاتر علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و بالین بیماری سل

(6ساعت شغلی)

 

2جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/11/2

ساعت 8 الی 12

97/11/7

ساعت8 الی 12

پرستار، ماما، بیهوشی،اتاق عمل،فوریت های پزشکی،اپراتور بی سیم با مدرک پرستاری، بهیار

اصول کار با تجهیزات پزشکی(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/11/9

97/11/10

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها کلیه رشته ها

روانشناسی سلامت اداری و اجتماعی(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهید صدوقی

97/11/13

ساعت 14 الی 18

کلیه پست ها کلیه رشته ها

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات اداری

(4ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/11/6

97/11/13

ساعت 8 الی 12

رادیولوژی و فیزیک(دیپلم و بالاتر)

فیزیک پایه سی تی اسکن

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/11/11

ساعت 8 الی 12

علوم آزمایشگاه(دیپلم و بالاتر)

نکات عملی در الایزا و بخش ایمنی شناسی

(4 ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/11/10

97/11/13

ساعت 8 الی 12

کارشناسان تجهیزات پزشکی-پرستاران و سرپرستاران-اتاق عمل-کارکنان کنترل عفونت

آشنایی با عملکرد و نگهداشت کنترل عفونت بیمارستانی

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

97/11/9

97/11/14

ساعت 8 الی 12

کلیه مدارک(کلیه پست ها)

مشکلات پیش روی تربیت در در دنیای امروز

(8ساعت شغلی)

1 جلسه

بیمارستان شهدای محراب

97/11/8

ساعت 8 الی 14

تمام متصدیان اموراداری

اتوماسيون پيشرفته اداري

(6 ساعت شغلي)

6جلسه

آزمایشگاه مرکزی

97/10/12

97/10/19

97/10/26

97/11/3

97/11/10

97/11/17

ساعت 12:30 الی 14:30

بهیار - پرستار- ماما- هوشبری- اتاق عمل- پزشک- کارشناس علوم آزمایشگاهی

مقادیر مرجع مطالعات آزمایشگاهی و اهمیت آنها

(12 ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/11/11

97/11/18

ساعت 8 الی 12

پزشک، پرستار، ماما،هوشبری، اتاق عمل، تکنسین فوریت ها

اصول مراقبت های ویژه تنفسی

(8ساعت شغلی)

2 جلسه

بیمارستان شهید بهشتی تفت

97/11/9

ساعت 8 الی 13

97/11/15

ساعت 13 الی 17

 

کلیه رشته درمانی

مدیریت بحران در بیمارستان

(10ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان آیت اله خاتمی هرات

97/11/7

ساعت 13 الی 19

پرستار، ماما، بیهوشی،اتاق عمل،فوریت های پزشکی،اپراتور بی سیم با مدرک پرستاری، بهیار، پزشک

فشارخون بالا و مراقبت های آن

(6ساعت شغلی)

1جلسه

بیمارستان آیت اله خاتمی هرات

97/11/10

97/11/11

ساعت 8 الی 16

کلیه پست ها و کلیه رشته ها

مهارت های حل مسئله و مدیریت استرس

(8ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/11/6

97/11/7

ساعت 8 الی 14

پزشک ، ماما ، پرستار ، بهیار ، بهورز و بهداشت خانواده

بهبود وضعیت شیردهی

( ترویج تغذیه با شیر ماده)

 

2جلسه

بیمارستان ولیعصر بافق

97/11/9

97/11/10

ساعت 16 الی 19

پزشک ، مترون ، سوپروایزر، سرپرستار ، پرستار ، ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، هوشبری ، اتاق عمل ، روانشناسی ، مددکار ، کاردان و کارشناس رادیولوژی و آزمایشگاه ،فیزیوتراپ ف کاردرمان ، شنوایی شناس ، بینایی سنج ، منشی

مهارت های ارتباطی در شرایط ناگوار

(8ساعت شغلی)

 

1جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/11/4

ساعت 12 الی 18

علوم آزمایشگاهی ( کاردان ، کارشناس، ارشد و مسئول فنی انتقال خون )

آشنایی با فراورده های انتقال خون

(6ساعت شغلی)

2جلسه

بیمارستان افشار

97/10/30

97/11/1

ساعت 8 الی 11

ماما

بارداری و سلامت جنین(NST)

2جلسه

بیمارستان ضیایی اردکان

97/11/10

ساعت 12 الی 16

97/11/11

ساعت 7:30 الی 13:30

کلیه پست ها و کلیه رشته ها

نقش محبت در تربیت فرزند(10ساعت  عمومی)

 

تقویم دوره های غیرحضوری تیر ماه معاونت درمان 1397

منبع

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

Initiates file downloadفایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

13/4/1397

14/4/1397

چهارشنبه

پنج شنبه

پرستاری،بهیاروکمک بهیار

(دیپلم و بالاتر)

مراقبت ایمن در پرستاری

(20ساعت شغلی)

 

Initiates file downloadقدرت فکر مثبت

نویسنده: نورمن وینسنت پیل

مترجم: ربابه امیری

27/4/1397

28/4/1397

چهارشنبه

پنج شنبه

کلیه پست ها

کلیه رشته ها

کلیه مدارک

تفکر مثبت

(8 ساعت عمومی)

تقویم دوره های غیرحضوری مرداد ماه معاونت درمان 1397

منبع

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/5/3

97/5/4

چهارشنبه

پنج شنبه

پرستاری،بهیاروکمک بهیار

(دیپلم و بالاتر)

مراقبت ایمن در پرستاری

(20ساعت شغلی)

تکرار برگزاری دوره

 

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی نویسنده: مرجان قاضی سعیدی، رضا صفدری سال انتشار:1390 فصل های 2 و3 ، انتشارات جعفری.

97/5/10

97/5/11

چهارشنبه

پنج شنبه

کاردان و کارشناس مدارک پزشکی و فنآوری اطلاعات سلامت، مسئول آمار و مدارک پزشکی، کارشناس آمار و مدارک پزشکی

دستورالعمل امحاء مستندات بیمار بستری (4 ساعت شغلی)

منبع آزمون

97/5/10

97/5/11

چهارشنبه

پنج شنبه

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت آموزش، مدیریت اجرایی در کلیه پست ها

مدیریت تغییر در سازمان

(10ساعت شغلی)

 منبع آزمون

97/5/24

97/5/25

کلیه پست ها کلیه رشته ها

دیپلم و بالاتر

مهارت بیان خواسته ها درخانواده

(12ساعت شغلی)

تقویم دوره های غیرحضوری شهریور ماه معاونت درمان 1397

منبع

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/6/7

چهارشنبه

پرستاری،بهیاروکمک بهیار

(دیپلم و بالاتر)

مراقبت ایمن در پرستاری

(20ساعت شغلی)

  این دوره کنسل شد

تکرار برگزاری دوره

 

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/6/15

پنج شنبه

کلیه پست ها کلیه رشته ها

کلیه مدارک

تفکر مثبت

تکرار برگزاری دوره

 

تقویم دوره های غیرحضوری مهر ماه معاونت درمان 1397

منبع

تاریخ برگزاری

گروه هدف

عنوان دوره

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/7/4

97/7/5

چهارشنبه

پنج شنبه

پرستار، بهیار و کمک بهیار

(دیپلم و بالاتر)

مراقبت ایمن در پرستاری

(20ساعت شغلی)

تکرار برگزاری دوره

شناسنامه استانداردخدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبی تهیه شده در کارگروه تخصص کمیته علمی مدیریت درمان سکته حاد قلبی معاونت درمان ویرایش دوم

97/7/4

97/7/5

چهارشنبه

پنج شنبه

مسئول امار و مدارک پزشکی و فنآوری اطلاعات سلامت

کارشناس مسئول مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

آموزش اصطلاحات و اختصارات پزشکی

(10ساعت شغلی)

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/7/11

97/7/12

چهارشنبه

پنج شنبه

متصدی ترخیص ، پذیرش، آمار و مدارک پزشکی، متصدی امور بیمه گری ،کارشناس امور بیمه، کارشناس درآمد، کارشناس و کاردان مدارک پزشکی،کارشناس آمار و فناوری اطلاعات سلامت،کاردان و کارشناس امور مالی - منشی - متصدی امور دفتری-حسابدار-پزشک-مترون-سرپرستار-سوپروایزر

راهکارهای افزایش درآمد و کاهش کسورات بیمارستانی

(6 ساعت شغلی)

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/7/25

97/7/26

چهارشنبه

پنج شنبه

پرستار، بیهوشی، تکنسین فوریت های پزشکی، ،بهیار، تکنسین اتاق عمل ، ماما، رادیولوژی، اپراتور بیسیم با مدرک پرستاری

فارماکولوژی و محاسبات دارویی

(12ساعت شغلی)

فایل ضمیمه شده در قسمت منابع آزمون

97/7/25

97/7/26

چهارشنبه

پنج شنبه

رشته مدیریت در کلیه پست ها

( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت آموزش، مدیریت اجرایی در کلیه پست ها)

پیاده سازی واستقرار مدیریت دانش در مراکز درمانی( 8ساعت شغلی)

تقویم دوره های غیرحضوری آبان ماه معاونت درمان 1397

عنوان دوره

نوع دوره

ساعت

گروه هدف

تاریخ برگزاری

منبع

نقش هوش هیجانی  در بهبود قابلیت های شغلی و حرفه ای

شغلی

12

کلیه پست ها (دیپلم و بالاتر)

97/8/2-97/8/3

منبع آزمون 

مدل های تصمیم گیری در مراقبت

شغلی

8

رشته مدیریت در کلیه پستها

97/8/9-97/8/10

منبع آزمون

مستندسازی مدارک پزشکی

شغلی

10

مسئول و متصدی آمارو مدارک پزشکی، کارشناس و کارشناس مسئول فنآوری اطلاعات سلامت، متصدی پذیرش، متصدی ترخیص و بایگانی

97/8/9-97/8/10

مدارک پزشکی 3 و 4 اباذر حاجوی صفحه 1 تا 122 - بهار 81-نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه

مراقبت معنوی از بیمار بستری

شغلی

8

پزشک ، پرستار، بیهوشی، اتاق عمل، بهیار، کمک بهیار، ماما، مددکاری، فیزیوتراپی، رادیولوژی، آزمایشگاه، شنوایی شناسی، بینایی سنجی،کاردرمان، مدارک پزشکی، روانشناس

97/8/30-97/9/1

منبع آزمون

تقویم دوره های غیرحضوری آذر ماه معاونت درمان 1397

عنوان دوره

نوع دوره

ساعت آموزشی

گروه هدف

تاریخ برگزاری

منبع

آشنایی با مراقبت های بهداشت حرفه ای

شغلی

10

کلیه پست ها (کلیه مقاطع)

97/9/7

97/9/8

Initiates file downloadمنبع

Initiates file downloadخلاصه

بیماری شناسی در تصویربرداری (1)

شغلی

20

رادیولوژی - رادیوتراپی

97/9/14

97/9/15

اصول تصویر برداری آرمسترانگ

مبانی ژنتیکی و کلینیکی ناباروری مردان

شغلی

10

پستهای علوم آزمایشگاهی- ژنتیک - سلولی مولکولی - زیست فناوری- بیولوژی تولیدمثل

97/9/14

97/9/15

      Initiates file downloadمنبع

اموزش های الزامی پایه

شغلی

24

کلیه پست های شاغل در بیمارستان

97/9/28

97/9/29

Opens external link in new windowمنبع

Initiates file downloadخلاصه منبع

تقویم دوره های غیر حضوری  معاونت درمان دی ماه 97

عنوان دوره

نوع دوره

ساعت

گروه هدف

تاریخ برگزاری

منبع

تصاویر T1 , T2  در MRI

شغلی

20

رادیولوژی - رادیوتراپی

97/10/5

97/10/6

کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI آقای ری اچ هاشمی

آشنایی با وقایع ناخواسته بیمارستانی

شغلی

16

کلیه پست های درمانی(دیپلم و بالاتر)

 

97/10/19

97/10/20

فایل آموزشی ضمیمه شده

بیماری شناسی دستگاه گوارش

شغلی

12

مسئول امار و مدارک پزشکی و فنآوری اطلاعات سلامت
کارشناس مسئول مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

26 و 97/10/27

فایل آموزشی 

نقش هوش هیجانی  در بهبود قابلیت های شغلی و حرفه ای

(تکرار دوره)

شغلی

12

کلیه پست ها (دیپلم و بالاتر)

97/10/26

97/10/27

فایل آموزشی ضمیمه شده

تقویم دوره های غیر حضوری  معاونت درمان بهمن ماه 97

عنوان دوره

نوع دوره

ساعت

گروه هدف

تاریخ برگزاری

منبع

مهارت ارتباط موثر

شغلی

8

تمامی پستها (سیکل و بالاتر)

97/11/3

97/11/4

منبع آزمون

اموزش های الزامی پایه

(تکرار دوره)

شغلی

24

کلیه پست های شاغل در بیمارستان

97/11/10

97/11/11

منبع آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيوه نامه اجرايي برگزاري آزمون هاي الكترونيكي كاركنان

دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد

1-      ثبت نام آزمون هاي الکترونیک از طریق لینک 85.9.72.166 انجام خواد شد

2-      در سال 1397هزينه‌ي هر آزمون 85000 ريال مي باشد.

3-      يك هفته قبل از برگزاري هر  آزمون سايت ثبت نام فعال خواهد شد و متقاضیان می توانند  تا  ساعت 12روز قبل از آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . بدیهی است پس از آن امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت .

4-      در صورت انصراف وجه پرداختي قابل برگشت نمي باشد. لذا به هنگام ثبت نام در انتخاب تاریخ و زمان حضور در جلسه دقت کافی مبذول نمایید.

5-      پس از تکمیل مراحل  ثبت نام به هر فراگير یک  نام كاربري و كلمه عبور تعلق مي گيرد كه براي ثبت نام در تمامي آزمون ها به اين نام کاربری نیاز  مي باشد.بنا براين لازم است نام كاربري و كلمه عبور را يادداشت كرده و نزد خود نگهداري نمايند .