نام و نام خانوادگی : زیبا لوک زاده

دکترای تخصصی در رشتة طب کار - عضو هیئت علمی گروه طب کار

استادیار دانشگاه علوم پزشکی یزد

شماره داخلی:2232-2218

شماره مستقیم :36279192

مسیر دستیابی :  خیابان فرخی -ساختمان درمانگاه 

جهت دريافت رزومه كليك كنيد 

 

نام و نام خانوادگی : مهین دیده بان

مسئول درمانگاه

شماره داخلی:2232-2218

مسیر دستیابی :  خیابان فرخی -ساختمان درمانگاه