منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

 

 

دکتر مصطفی جوادی

معاون آموزشی دانشکده - استادیار

 

javadi@ssu.ac.ir

ساعت ومحل حضور:

شنبه تا چهارشنبه ، دانشکده پرستاری مامایی

تلفن  مستقیم: 8258404        داخلی: 264

-1مسئوليت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر کيفيت آموزشهاي تئوري و باليني و نظارت بر فعاليت آموزشي اعضاي هيئت علمي

2-نظارت بر انجام امور خدمات آموزشی از قبل انتخاب واحدو... 

3-طرح مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان و استادان در شورای آموزشی 

4-نظارت برآموزش نظری و عملی دانشجویان و برگزاری کلاسهای درس

5-همکاری با ریاست دانشکده و سایر معاونین درجهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پژوهشی دانشکده 

6-اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

7-تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به ریاست دانشکده

8- اجرای دستورات مقام مافوق