اسلایدهای کارگاه آموزشی آزمونهای آزمایشگاهی در بیماری آرتریت

روماتوئید مورخ 29/10/94

Initiates file downloadاسلایدهای سری اول

Initiates file downloadاسلایدهای سری دوم

Initiates file downloadاسلایدهای سری سوم

Initiates file downloadاسلایدهای سری چهارم

Initiates file downloadاسلایدهای سری پنجم

Initiates file downloadاسلایدهای سری ششم

...............................................................................................

اسلاید های کارگاه آموزشی روش های تعیین حساسیت میکروبی مورخ 94/9/27

Initiates file downloadاسلایدهای سری اول

Initiates file downloadاسلایدهای سری دوم

Initiates file downloadاسلاید های سری سوم

Initiates file downloadاسلایدهای سری چهارم

Initiates file downloadاسلایدهای سری پنجم

Initiates file downloadاسلایدهای سری ششم

 

Initiates file downloadاسلایدهای سری هفتم

...................................................................................................................

اسلاید های کارگاه یک روزه پاپ اسمیر مورخ 94/6/25

Initiates file downloadاسلاید های سری اول

Initiates file downloadاسلاید های سری دوم

Initiates file downloadاسلایدهای سری سوم

.................................................................................................................

Initiates file downloadمواد مخدر و آزمایشگاه
.................................................................................................................

 کارگاه آزمایشهای تشخیص مواد مخدر و روان گردان

.................................................................................................................

اسلایدهای کنفرانس یک روزه آشنایی با تکنیک های آزمایشگاههای مولکولی مورخ 93/10/27

اسلایدهای سری اول

 

اسلایدهای سری دوم

......................................................................................................................

در خصوص مدیریت خرید و تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاههای پزشکی

.......................................................................................................................

اعلام غير قابل مصرف بودن آنتي سرم گروه خوني A توليد شركت سيناژن

.....................................................................................................................

اسلايد هاي آموزشي كنفرانس يك روزه آزمايشگاه و بالين ديابت مورخ 93/9/19

اسلايدهاي سري اول

اسلايدهاي سري دوم

اسلايدهاي سري سوم

اسلايدهاي سري چهارم

اسلايدهاي سري پنجم